simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܪܫܦܝܢ ³ܐܢܘܢ ܫܦܦܐܝܬ ܒܬܪ ܨܝܕܬܐ ܕܗܠܝܢ ܆
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܐܠܗܝܐ ܇ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܥܬܝܕܝܢ ܕܢܫܬܘܬܦܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts 8ܨܒܝܢܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܬܪ X ܥܨܝܢܐ ܐ̇ܪܗ̣ܛ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܥܠ : ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܠ̣ܦ ܗܘܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts [XX]ܐܠܐ ܕܝܢ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܓܐܪܐ ܗܢܐ ܫܢܝܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܪܘܚܢܝܐ̈ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܙܟܘܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . ܕܒܕܓܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܚܦܪ ܘܒܗ̣ܬ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . [X]ܐܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܝܟ ܕܐܕܪܟܬ ܡܠܬܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . [X]ܕܒܕܓܘܢ ܟܕ ܒܬܪ ܫܒܝܠܐ ܗܢܐ ܪܕܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܬܝܕ Xܢܠܡܬܗ̇ܦܟܘ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ : ܡܠܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܟ̣ܠ ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝܝXX10̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܪܩܐ ܇ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܥ̇ܒܪ ܇ ܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܚܘܒܐ ܇ ܘܠܡܪܕܦ ܒܬܪ ܡܟܝܟܘܬܐ . ܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܫܝܚܐ . [X]ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܣܬܩܡܬ ܗܘܬ ܦܪܬܙܡܝܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܦ ܗܫܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܡܫܡܠܝܬܐ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . [X]ܐܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܚܘܝܢܢ ܐܠܨܘܬ ܚܫܗ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܬܛܪܕ ܗܘܐ XXܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘ̣ܐ ܡܝܘܬܐ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܘ ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܒ̣ܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܥܬܝܕ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܩܝܡ ܠܗ ܡܢ