simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܢ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܘܕܐܝܟܢܐ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ܥܬܝܕ ܒܬܪ . [11]ܕܚܕܥܣܪ : ܕܒܐܝܠܝܢ ܗܘܦܟܐ̈ ܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܬܕܒܪܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܢ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܘܕܐܝܟܢܐ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ܥܬܝܕ ܒܬܪ [X]ܪܫܐ ܕܚܕܥܣܪ : ܕܒܐܝܠܝܢ ܗܘܦܟܐ̈ ܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܬܕܒܪܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܢ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܘܕܐܝܟܢܐ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ XX² ܥܬܝܕ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ : ܕܒܐܝܠܝܢ ܗܘܦܟܐ̈ ܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܬܕܒܪܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܢ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܇ ܠܐ ܦܠܝܓܘܬܐ ܡܢ ܐܢܫ ܗܘܝܐ ܥܠܝܢ ܇ ܒܬܪ ܐܝܟ ܕܢ̇ܐܣ̣ܐ ܬܪܥܝܬܐ̈ ܦܠܝܓܬܐ̈ Xܕܥܠܘܗܝ ܆ ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܠܝܠ : ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܕܢܪܡܘܙ ܠܗܘܢ ܥܠ ܚܫܐ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܣܒܠ ܒܬܪ ܕܢ̣ܓܠܐ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ XXܕܒܕܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܠܝܠ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܬܒܪ ܗܘܐ ܡܘܟܠܝܗ̇̈ ܕܫܝܘܠ ܇ ܘܢܦ̇ܣ̣ܩ ܒܬܪ ܕܚܘܝܬ ܡܠܬܐ ܡܢ ܠܥܠ : ܐܠܗܐ ܡܦܪܢܣ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܫܒܘܥܐ ܕܫܒܥܐ ܕܟܕ ܢܦܩܘ ܗܘܘ ܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܒܬܪ ¹ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܬܡܝܗܬܐ ܕܡܚܝܢܢXܢ ܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܫܒܝܠܐ ܗܢܐ ܪܕܝܢ ܗܘܘ ܐܒܗܝܢ̈ ܛܘܒܢܐ̈ ܆ ܓܒܘ ܗܘܘ ܐܝܟ ܒܬܪ ܩܛܝܪܐ ܘܡܒܪܝ ܡܢ ܟܠܗ ܥܨܝܢܐ ܕܨܒܝܢܐ . [X]ܕܒܕܓܘܢ ܟܕ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܫܘܡܠܝܗ ܘܓܡܝܪܘܬܗ ܕܡܢ ¹ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܇ ܟܕ ܥܠ ܐܪܥܐ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܕܩܢܐ ܗܘܐ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܡܪܢܐܝܬ ܐܝܟ ܡܫܠܛܐ ܇ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܬܠܓܐ¹ ܝܘܡܝܢ̈ ܗܘ̣ܬ ܗܘܬ ܩܝܡܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܒܬܪ ¹ܐܠܗܝܐ ܗܘ̣ܝXX ܘܐܫܬܡܠܝ ܀ [X]ܪܫܐ ܕܐܪܒܥܐ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܗܘ̣ܬ ܗܘܬ ܩܝܡܬܗ ܕܦܪܘܩܢ . X [X]ܕܚܡܫܐ : ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ . [X]ܕܐܪܒܥܐ : ܕܡܛܠ ܐ̇ܝܕܐ ܥܠܬܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܗܘ̣ܬ ܗܘܬ . ܘܡܐ ܕܒܥ̇ܬܗ ܕܥܠ ܗܕܐ ܐܫܬܪܝܬ ܆ ܒܬܪ Xܫܪܝܗ̇ ܕܗܕܐ ܩ̇ܒ̣ܠ ܆ ܬܢ̇ܐ ܬܘܒ ܘܡܫ̇ܐ̣ܠ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܗܘ̣ܬ ܗܘܬ ܩܝܡܬܗ ܕܡܪܢ ܡܫܝܚܐ· [X]ܐܝܟ ܒܬܪ . XX ܡܟܝܠ ܕܝܢ ܢ̣ܩ̇ܦ ܠܫܪܒܢ ܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܕܬܒ̇ܥ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܪܒܬܐ ܆ ܥ̣ܨܐ ܒܬܪ ܗܘ ܕܢ̣ܚܫ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܇ ܘܢܣܒܘܠ ܡܘܬܐ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܇ ܘܢܩܘܡ