simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܩܡ ܆ ܘܐܦ ܚܢܢ ܐܟܠܝܢܢ ܆ ܐܡܪܝܢܢ ܠܗ : ܕܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܒܬܪ ܕܐܝܟܢܐܝ 1X6 ܕܡܪܢ : ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܫܝܬܐ ܕܩܝܡܬܐ : ܐܟ̣ܠ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܩܡ ܇ ܗܕܐ ܕܒܛܝܒܘܬܗ Xܢܕܐܠܗܐ ܐܬܐܡܪܬ ܡܢܢ ܥܠܬܗ̇ ܒܬܪ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܝܪ ܗܘܐ ܥܡ ܛܘܒܢܐ̈ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܪܒܬܐ ܇ ܟܕ ܡܒܪܝ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܒܬܪ ܗܘ ܚܕܬܐ ܆ ܘܟܠܡܕܡ ܐܬܚܕܬ ܡܢ ܐܠܗܐXܝ ܒܡܫܝܚܐ . ܗܢܐ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܫܠܚܗ̇ ܗܘܐ ܠܡܝܘܬܘܬܐ ܇ ܕܬܚܝܬ ܥܝܢܐ̈ ܓܫܝܡܬܐ̈ ܇ XXܐܢ ܒܬܪ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܫܘܒܚܐ ܡ̇ܦܪܓܐ ܐܬܥ̇ܛܦ ܗܘܐ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܢܐ ܆ ܐܠܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܘܐܦ ܡܩܠܣܐ ܠܗ ܕܐܬܪܟܢX ܠܡܫܬܒܪܪܘ ܒܬܪ ܘܠܝܬܐ ܆ ܚܣܝܪܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܠܐ ܡܨܝܐ ܠܡ̇ܟܬܒܘ ܒܨܝܪܘܬܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܙܟܘܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ ܇ ܩܪܒܘ ܗܘܘ : ܐܝܟ ܡܠܬ ܛܘܒܢܐ ܒܬܪ ܕܡܬܬܚܝܒܐ ܠܗܘܢ ܆ ܒܗ ܒܙܢܐ ܐܦ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܇ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܡܫܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܩ̇ܒ̣ܠܘ ܗܘܘ ܫܠܝܚܐ̈ ܛܘܒܢܐ̈ ܛܝܒܘܬܐ ܒܬܪ : ܕܡܢܐ ܡܒܕܩ ܫܡܐ ܗܢܐ ܝXX16 Xܕܩܢܛܩܘܣܛܐ̈ ܇ ¹ܘܡܛܠ ܡܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܝX 10ܕܗܘ̣ܐ ܒܫܘܚܠܦܐ X ܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܇ ܒܪ ܫܥܬܗ ܢܣܬܠܩ ܒܬܪ ܛܘܒܢܐXẌ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܡܢ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܇ ܕܟܕ ܐܝܟ ܕܡܢܗ : ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܡܫܡܠܝܬܐ : ܠܐ ܐܡܐܢܘ ܡܢ ܕܢܪܗܛܘܢ̈ ܒܬܪܗ ܒܬܪ ܘܦܢܛܣܝܐ ܡܕܡ ܡܬܪܢܐ ܗܘܐ X ܡܢ ܣܟܠܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܗܫܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܟܝܟܘܬܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܝܬܪܝܢܢ ܡܕܡ ܡܢ ܫ̣ܡܥܐ ܕܢܡܘܣܐ̈ ܒܬܪ ܇ ܘܠܡܪܚܩܘ ܡܢ ܣܢܐܬܐ ܆ ܠܡܐܨܦ ܕܝܢ ܕܚܘܒܐ ܇ ܘܠܡܪܕܦ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܣܩܬܗ ܕܠܫܡܝܐ ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܬܫܕܪܬܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܒܬܪ ܥܣܪܐ Xܝܝܘܡܝܢ̈ : ܐܝܟ ܕܠܢܘܦ̇ܩܐ ܕܡܠܝܠܘܬܗܘܢ : ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܣܩܬܗ ܕܠܫܡܝܐ ܇ ܡܢ ܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܕܩܢܐ ܗܘܐ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܬܪ ܒܫܪܒܐ ܕܐܝܩܪܐ ܘܕܒܪܘܬܐ ܐܘ ܕܫܘܠܛܢܐ ܐܘ ܕܡܕܡX² ܐܚܪܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܣܩܬܗ ܕܠܫܡܝܐ ܇ ܐܝܟ ܫܘܘܕܝܗXX ܕܨܐܕܝܗܘܢ ܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܒܬܪ ܗܘܐ ܪܒܗܘܢ ܇ ܡܥ̇ܬ̣ܕ ܗܘܐ ³ܠܡܩܒܠܘ ܆ ܫܦܝܪ ܒܙܒܢܐ ܕܙ̇ܕܩ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܣܩܬܗ ܕܡܪܢ ܕܠܫܡܝܐ . [X]ܟܕ ܗܟܝܠ ܛܘܒܢܐ̈ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܥܠ ܒܬܪ ܡܠܐܟܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܛܘܒܢܐ̈ ܒܠܒܘܫܐ̈ ܚܘܪܐ̈ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܣܩܬܗ ܕܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܕܠܫܡܝܐ ܇ ܐܓܢܬ ܗܘܬ ܥܠ ܫܠܝܚܐ̈ ܒܬܪ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܙܕܩܐ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ ¹ܟܐܡܬ ܒܬܪ ܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܣܩܬܗ ܬܘܒ ܇ ܠܐ ܗܘܐ ܒܪ ܫܥܬܗ ¹ܐܬܚܙܝܬ ܠܗ ܕܢܫܕܪ ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܣܘܠܩܗ ܕܠܫܡܝܐ ܠܥܢܝܗܘܢ ⁵ܥ̇ܒܕ ܗܘܐ . X [X]ܐܠܐ ܕܝܢ ܘܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܣܓܕܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܇ ܐܠܘ ܚܘܝ ܠܗܘܢ ܦܘܪܫܢܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܆ ܥܠܬܐ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ¹ܕܥ̇ܡܪ ܒܐܘܪܫܠܡ ܆ ܘܬܘܒXX ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܫܝܚܢܝܢ ܗܘܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܗ ܕܐܒܐ ܕܓܘܐ : ܐܕܡ : ܒܪܝܬܐ ܠܡ ܓܝܪ ܐܫܬܥܒܕܬ ܒܬܪ ܆ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܒܬܥܝܫܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܐܬܥܡܠܘ ܗܘܘ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܡܐ ܕܐܦ ܥܠ ܗܕܐ ܐܬܛܦܝܣ ܆ ܗܝܕܝܢ ܗ̇ܦܟ ܒܬܪ ܕܦܪܘܩܢXX ܕܠܫܡܝܐ ܇ ܫܕܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܆ ܐܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ XXX 1ܕܗܘ̣ܬ ܡܣܩܬܗ X ܕܡܪܢ ܕܠܫܡܝܐ ܇ ܒܬܪ ܠܡܚܟܡܘܬܗܘܢ ܟܠܗ ܫܪܪܐ ܀ XX [X]ܪܫܐ ܕܐܪܒܥܐ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ