simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܬܒܣܪ ܂ ܘܠܐ ܐܬܡܢܝ ܒܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܥܠܬ ܕܐܬ̇ܒܣܪ ܂ ܘܥܠ ܗܕܐ ܒܬܪ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܂ ܚܕ ܗܘ ܗܟܝܠ ܂ X ܝܝ ܂ ܡܠܬܐ ܘܩܕܡ ܒܣܪܐ ܘܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܬܚܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܐܬܣܝܡ ܡܢ ܒܪܘܝܐ ܠܝܬ ܦܘܪܣܐ ܘܐܢ ܒܬܪ ܡܢ ܙܘܘܓܐ ܐܬܝܠܕ ܂ ܕܒܪܢܫܐ ܟܝܢܝܐ ܒܠܥܕ ܡܢ ܗܢܐ ܢܗܘܐ ܂ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܝܟ ܐܠܗܐ ܥܡ̣ܪ ܒܢ ܂ ܘܬܘܒ ܕܐܝܬܘܗ ܂ ܝ ܂ X XX ܒܬܪ ܕܗܘ̣ܐ ܒܣܪܐ ܂ ܘܬܘܒ ܝܕܥܢܢ ܕܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܗܘ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܫܡ̇ܥ ܡܢܟ ܗܕܐ ܂ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܗܘ̇ ܕܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܣܥ̇ܪ ܂ ܠܘ ܒܬܪ ܕܠܐܠܗܐ ܟܠ ܡܕܡ̣ ܂ ܦܫܝܢX ܠܡܣܥܪ ܂ ܘܐܢ ܡܬܚܪܐ ܠܡܥܩܒܘ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܡܬܝܠܕ ܐܝܟ ܬܚܘܡܐ ·X ܝ · · ܕܐܬܣܝܡ ܡܢ ܒܪܘܝܐ̣ ܂ ܡܫܢܐ ܒܬܪ ܒܛܝܐ̣ ܗܘ̇ܐ ܒܓܘ ܟܪܣܐ ܬܘܪܣܝܐ ܝ ܠܗ̇ܘ ܕܡܬܒܛܢ ܂ ܘܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܕܐ ܐ̇ܬܢܦܫ ܂ ܘXܐ Xܟ ܡܐ ܕܟܬܝܒ̣ ܒܕܡܘܬ ܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܐܬܒܣܪ ܂ ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܢܣ̣ܒ ܒܗ ܕܡܘܬܐ ܕܥܒ̣ܕܐ ܂ ܘܬܘܒ ܘܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘܘ ܐܬ̇ܚܒܠܘ ܂ ܘܐܢ ܥܡܝܩ ܡܢܟ ܣܘܟܠܗ ܕܪܙܐ ܚܘܬ ܒܬܪܗ ܂ ܒܬܪ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܐܫܟܚ ܐܦ ܕܢܚܕܬ ܂ ܝ ܃ ܂ ܡܢܕܪܝܫ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ ܂ ܗܘ̣ܐ ܓܝܪ ܘܟܕ ܗ̇ܘ ܕܐܘܠܕ ܒ ܂ ܡܕܡ ܠܐ ܚ̣ܣܪ ܇ ܐܠܐ ܒܬܪ ܂ ܘܩܢܘܡܗ ܘܝܬܗ ܠܘܬ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܡܘܠܕܐ̈ ܂ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܘܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܂ ܕܗܘ̣ܬ ܒܝX ܚܘܠܛܢܐ ܂ ܘܐܝܟ ܕܥܡܠܘ ܢܒܝܐ̈ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܚܘܠܛܢܐ̣ ܂ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܦܘܪܫܢܐ ܐܬ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܬ̣ܒܪܝ ܂ ܘܠܐ ܫܪܥ ܕܢܬܕܪܟ ܡܢ ܝܕܥܬܢ ܂ ܐܝܟ ܕܥܪܩܐ ܠ ܂ ܐ ܒܬܪ ܟܕ ܐܝܬܝܗ ܕܢܗܘܐ ܟܠܡܕܡ ܐܝܟ ܕܟܣ̣ܐ ܗܘ ܡܢ ܟܠܡܕܡ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܨܒܝܢܗ ܂ ܥܠ ܕܒܗ ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܦܠܓ ܥܠ ܚܒܪܗ ܂ ܐܝܟ ܦܓܪܐ ܥܠ ܒܬܪ ܥܠܘܗܝ̇ ܕܠܐ ܡܬܥܘܟ ܡܢ ܡܕܡ ܨܒܝܢܗ ܐܘ ܟܝܢܗ ܂ ܕܠܐ ܝX ܢܐܙܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܬܒܪܢܫ ܘܐܬܝܠܕ ܢܛܪ ܂ ܝX ܡܛܠ ܕܐܦ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܒܬܪ ܥܠܘܗܝ ܦܘܠܘܣ ܕܗܘܐ ܬܚܝܬ ܢܡܘܣܐ ܂ ܂ · ܂ ܢܡܘܣܐ ܡܕܝܢ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ ·X XX · ܒܪܢܫܐ̣ ܂ ܟܬܪ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܫܪܪܐ ܂ ܒܬܪ ܫܒܩ̇ܝܢ ܠܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܂ ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ ܒܪ ܬܡܢܐܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܟܬܝܒ ܕܐܬܓܠܝ ܥܠܘܗܝ ܐܠܗܐ ܂ ܒܬܪ ܂ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܝܬ ܠܗ ܗܕܐ ܘܠܘ ܒܝܕ ܡܘܗܒܬܐ ܂ ܡ̣ܘܫܐ ܓܝܪ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܡܬܠܕ ܂ ܠܘ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܐܘܠܕ ܐܒܐ ܘܐܬܝܠܕ ܒܪܐ ܂ ܐܠܐ ܐܬܝܠܕ ܒܬܪ ܘܡܬܝܠܕ ܗ̇ܘ ܕܒܛܝܢ ܡܢ ܡܪܒܥܐ ܂ ܘܡܩܒܠܐ ܠܗ ܝ ܕܘܟܬܐ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܬܒܪܢܫ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܥܠ ܗ̇ܘ ܕܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܝ ܒܬܪ ܂ ܘܡܛܠ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܝܕܝܥܐ ܕܥܒ̣ܕܐ ܗܘ ܕXܠܗܐ ܂ ܘܗܘ̣ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܬܓܠܝ ܂ ܗ̣ܘܐ ܓܝܪ ܥܒ̣ܕܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܪܐ ܂ ܘܟܬ̇ܪ ܕܠܐ ܒܬܪ ܡܪܐ ܝ ܐܬܝܕܥ ܂ ܥܠ ܕܠܘ ܒܬܪܬܝܢ̈ ܕܡܘܢ̈ ܐܬܗܝܡܢ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܬ̇ܚܝܕ ܡܠܬܐ ܠܒܣܪܐ ܂ ܠܐ ܠܡܠܬܐ ܠܚܘܕܐܝܬ ܐܝܬ ܫܡܐ ܐܘ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܂ ܠܘ ܠܒܪ ܝ ܃ X ܡܢ ܒܣܪܐ ܗܕܐ ܬܬܪܢܐ ܥܠܘܗܝ ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܚܫܡ ܕܢܨܠܐ ܚܦܝܛ ܗܘܐ ܂ ܟܕ ܫܪܝ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟܬܝܒ ܠܡܬܟܡܪܘ ܒܬܪ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܝX ܡܐ ܪ ܂ ܠܥܣܘ ܠܘܬ ܫܢܬܐ ܡܬܦܢܝ̣ܢ̇ ܗܘ̣ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ̣ ܂ ܫܪܝ ܕܢܗܘܐ ܬܚܝܬ ܢܡܘܣܐ ܂ ܘܠܘܩܕܡ ܒܬܪ ܂ ܝX ܡܛܠ ܕܐܦ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܢܡܘܣܐ ܂ ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܡܢ