simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܂ ܕܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ ܠܐ ܫܘܪܝܗ ܕܐܝܬܝܐ ܡܬܠܒܟ̣ ܂ ܘܠܐ ܒܬܪ ܂ ܘܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܬܐܝܬ ܠܘ ܐܝܟ ܕܒܣܕܪܐ ܕܡܢܝܢܐ̈ ܚܕ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܬ̣ܒܪܝ ܂ ܘܠܐ ܫܪܥ ܕܢܬܕܪܟ ܡܢ ܝܕܥܬܢ ܂ ܐܝܟ ܕܥܪܩܐ ܠ ܂ ܐ ܒܬܪ ܟܕ ܐܝܬܝܗ ܕܢܗܘܐ ܟܠܡܕܡ ܐܝܟ ܕܟܣ̣ܐ ܗܘ ܡܢ ܟܠܡܕܡ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܟܘܠ ܂ ܗ̣ܘ ܐܝܟ ܣܡܟܐ ܛܥܝܢ ܝ ܂ ܂ ܠܟܠ ܂ ܗܘ̣ ܐܝܟ ܚܝܠܐ ܐܚܝܕ ܒܬܪ ܠܒܪ ܡܢ ܟܘܠ ܗܘ ܂ ܕܗܘܝܘ ܩܕܡ ܟܘܠ ܂ ܒܓܘ ܟܘܠ ܐܝܬܘܗܝ ܕܗܘܝܘ