simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܩܠܐ̈ . ܡܢ ܕܝܢ ܐ̇ܡܪ ܠܐ ܝ̇ܕܥ . | ܗܘܢܐ ܕܢܪܗܛ ܥܡܗ ܕܫܡܐ ܒܬܪ ܠܗ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩ̇ܝܡܝܢ ܥܠ XX X 58 ܒܗ ܬ̇ܢܐ ܐܦ ܗܘ ܩܠܐ̈
PhiloxMab:TenMem ܕܒܛܠ ܟܝܢܐ . ܡܢ ܡܘܗܒܬܐܕܐܠܗܐ ܇ ܐܦܪܝ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡܥܕܝܢ ܚܢܢ ܕܢܐܡܪ : ܕܠܘ ܡܢ ܛܟܣܐ ܕܟܝܢܐ ܐܬܝܠܕܘ ܆ ܠܐ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܗܠܝܢ . ܠܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܠܒܨܬܐ ܕܬܥܘܠ ܘܬܒܥܐ ܙܝ ܩܠܐ̈ . ܒܬܪ ܠܩܠܗ̇ ܕܗܝܡܢܘܬܐ . ܘܕܬܕܥ ܕܗ̇ܘ ܕܡܠܠܗ ܠܩܠܐ ܐܠܗܐ ܘ . ܡܢ
PhiloxMab:TenMem XXXX X63 ܝ . ܕܐܬܓܫܡܫܪܪܐ ܗ̣ܝ . ܘܐܬܢܛܪܬ ܒܬܪ ܗ̣ܝ . ܟܠܡܕܡ ܕܢܩܝܦ ܠܗ̇ ܫܪܪܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܢ ܕܐܬܝܠܕ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܬܝ ܗܠܝܢ ܣܗܕܘܬܐ̈ . ܡܕܢܚ ܠܗ ܠܓܘܕܦܗ ܝܬ . ܘܡܘܕܐ ܒܬܪ ܡܝܬ ܘܩܡ ܘܐܝܬܘܗܝ ܥܠ ܝܡܝܢܐ ܠܗܐ . ܘܒ̇ܥܐ ܚܠܦܝܢ ܀ 57ܘܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܩܠܝܠ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܐܒܪܗܡ ܐܒܘܟܘܢ ܚ ܗܘܐ ܕܢܚܙܐ ܝܘܡܝ ܘܚ̣ܙܐ ܒܬܪ ܢܦ̇ܩܬ ܘܐ̇ܬܝܬ ܠܥܠܡܐ . ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܨܒܘܬ ܐܬܝܬ . ܘܬܘܒ
PhiloxMab:TenMem ܗܠܝܢ ܢܐܡܪ ܠܟ . ܐܠܐ ܕܣܟܘܪ ܦܘܡܟ ܘܠܐ ܬܓܕܦ . ܝܡܢܘܬܐ ܓܝܪ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܛܝܒܘܬܐ . ܘܠܝܬ ܡܟܝܠ ܦܘܪܫܢܐ . ܘܡܢܐ ܙ̇ܕܩ . ܚܢܢ
PhiloxMab:TenMem ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܗܕܐ ܕܡܠܬܐ ܐ . ܗܘ̣ܐ . ܘܐܢ ܗܕܐ ܕܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܡܠܬܐ ܘܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܟܕ ܢܚܬ ܒܗ̇ ܒܬܫܥܝܬܗ .
PhiloxMab:TenMem ܕܡܬܚܪܪ ܢܥܬܪ ܘܢܐܪܒ ܘܢܫܬܒܚ . ܘܢܡܠܟ ܘܢܗܘܐ ܝ . ܪܬܘܬܗ ܒܬܪ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܗ̇ܝ X⁴ܕܢܬܚܪܪܐܢܫ ܡܢ ܥܒܕܘܬܐ ܆ ܘܐܚܪܬܐ ܝ . ܕܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܗܘ̣ܐ ܚܠܦܝܢ ܠܘܛܬܐ ܆ ܐܡ̣ܪ ܡܚܕܐ . ܕܒܥܡܡܐ̈ ܒܬܪ ܐܣܒܪܬ ܆ XXXX 8 ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܫܠܝܚܐ ܡܦܫܩ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐ . ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܗܠܝܢ ܚܕ ܗ̣ܘ ܣܘܟܠܗܝܢ . ܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܀ ܒܬܪ ܕܢܡܘܣܐ . ܘܗܘ̣ܐ ܚܠܦܝܢ ܠܘܛܬܐ . ܘܬܘܒ ܐܦ ܡܠܐ̈ ܕܐܡܪ
PhiloxMab:TenMem ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܠܘܛܬܐ ܐܡ̣ܪ ܕܒܥܡܡܐ̈ ܬܗܘܐ XXX X X8 ܒܘܪܟܬܗ ܒܬܪ ܚܕ ܗ̣ܘ ܣܘܟܠܗܝܢ . ܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܀ X27ܗܪܟܐ
PhiloxMab:TenMem ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܕܚܠܦ ܟܠܢ ܐܫܠܡܗ ܐܡ̣ܪ . ܕܐܝܟܢܐ ܠܐ ܟܠܡܕܡ ܒܬܪ ܥܒܕܗ ܐܡ̣ܪ ܕܚܢܢ ܢܗܘܐ ܒܗ ܙܕܝܩܘܬܐ ܠܐܠܗܐ . ܘܠܗܠ
PhiloxMab:TenMem ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ ܢܣ̣ܒ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܠܡ ܙܪ . ܩ ܗܘܐ ܒܬܪ ܠܒܣܪܐ ܘܕܡܐ ܐܝܟ ܡܠܦܢܘܬܗ ܐܠܗܝܬܐ ܕܦܘܠܘܣ . ܐܡ̣ܪ ܕܝܢ
PhiloxMab:TenMem ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܕܒܗ ܗ̣ܘ ܨܒ̣ܐ ܟܠܗ ܡܘܠܝܐ ܠܡܥܡ̣ܪ ܐܡ̣ܪ . ܒܬܪ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܀ X 16ܢܫܡܥ ܬܘܒ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܒܬܪܗ̇ ܕܡܠܬܐ . ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܗ̇ܝ . ܟܬܒܘ ܕܢܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܐܬܓܫܡ ܘܗܘ̣ܐ ܒܕ ܐܢܫܐ . ܒܬܪ X 90 ܙ . ܐ ܀ X X8ܘܬܘܒ ܐܦ ܐܒܗܝܢ̈ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ̈ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܗܕܐ . ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܡܫܬܚܠܦܢܐ ܗ̣ܘ ܐܘ XXXXX86 ܒܬܪ ܟܬܒܘ ܕܢܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܐܬܓܫܡ ܘܗܘ̣ܐ ܒܕ ܐܢܫܐ . ܐܘܣܦܘ ܐ . X
PhiloxMab:TenMem ܗܠܝܢ ܡܬܬܘܕܝܢ . ܕܐܟܙܢܐ ܕܐܬܐ ܠܥܠܡܐ : ܟܕ ܝܬܘܗܝ ܒܥܠܡܐ ܒܬܪ ܆ ܕܠܗܠܝܢ ܫ̇ܠܡܢ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܐܡܪܬ ܆ ܒܛܟܣܐ ܒܪܢܘܬܐ :
PhiloxMab:TenMem ܩܠܝܠ ܆ ܩܪܝܗܝ ܛܠܝܐ ܆ ܘܐܡܪ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܠܟ ܠܝܐ ܝܠܕܬܟ . ܗܐ ܒܬܪ ܠܟ ܡܢ ܝܡܝܢܝ . ܘܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܐܡܪܗ ܚܘܛܪܐ ܝ . ܐ ܩܪܝܗܝ . ܘܬܘܒ
PhiloxMab:TenMem ܩܠܝܠ ܆ ܕܝ̇ܢܐ ܐܡܪܗ ܆ ܘܝ̇ܕܥ ܟܣܝܬܐ̈ ܐܟܬܒܗ : ܬܬܢܝܚ ܒܬܪ . ܚܙܝ ܕܝܢ ܐܦ ܗܪܟܐ : ܕܟܕ ܩܪܝܗܝ ܚܘܛܪܐ ܘܢܘܪܒܐ ܆ ܫܥܝܐ :