simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܆ ܘܐܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܓ̇ܫܡ ܇ ܟܕ
PhiloxMab:TenMem ܕܒܚܘܬܪܐ ܕܪܡܘܬܐ ܢܦܝܩܝܢ ܒܬܪ ܐ ܕܚܕܬܬܐ̈ :
PhiloxMab:TenMem ܘܐܦ ܡܫܠܛܐܝܬ XXXXX31 ܒܬܪ ܕܚ̇ܘܝ ܢܦܫܗ ܕܪܘܫܐ
PhiloxMab:TenMem ܀ 10ܣ̇ܐܡ ܕܝܢ ܒܬܪ ܗܕܐ ܡܠܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈
PhiloxMab:TenMem 25ܐܡܪ ܬܘܒ ܐܦ ܒܬܪ ܗܕܐ . ܚܪܢܝܬܐ̈
PhiloxMab:TenMem ܪܘܚܢܝܬܐ̈ ܀ 30ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܡܪ ܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܩܢܘܡܐ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܬܓ̇ܫܡ ܩ̇ܥܐ ܐܢܐ
PhiloxMab:TenMem ܠܐ ܚܕܝܘܬܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܦܓܪܢܘܬܐ ܡ̇ܟܪܙܐ :
PhiloxMab:TenMem ܡܢܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢܩܪܝܟ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ :
PhiloxMab:TenMem ܥܠܘܗܝ ܆ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘܐ ܒܪ ܬܠܬܝܢ
PhiloxMab:TenMem ܥܠܡܐ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡܪܘ ܟ .
PhiloxMab:TenMem . ܕܪܕܝܐ ܝܬ ܒܬܪ ܡܠܬܗ ܕܟܬܒܐ ܀
PhiloxMab:TenMem ܡܬܚܙܝܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡܪܗ ܗܟܢܐ ܐܬܪܐ
PhiloxMab:TenMem . ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܣܠܩ : ¹⁸ܘܟܕ
PhiloxMab:TenMem ܨܒܘܬܐ̈ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܫܡܗܐ̈ ܐ̇ܬܐ
PhiloxMab:TenMem ܘܐ : ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘܐ . ܕܐܝܬܘܗܝ
PhiloxMab:TenMem . ܐܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܒܥܡܠܐ
PhiloxMab:TenMem ܐܢܫܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܡܚܝܠܘܬܐ
PhiloxMab:TenMem ܘܠܘ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ . ܘܡܢܐ
PhiloxMab:TenMem ܪܫܥܝܐ . ܕܡܢ ܒܬܪ ܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܬܐܐܠܗܐ
PhiloxMab:TenMem ܐܦ ܗܘ ܩܠܐ̈ ܒܬܪ ܩܠܐ̈ . ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܆ ܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܒܛܠ ܟܝܢܐ .
PhiloxMab:TenMem ܘ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ .
PhiloxMab:TenMem ܐܢ ܕܐܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܪ XXXX X63 ܝ
PhiloxMab:TenMem ܚܠܦܝܢ ܀ 57ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܝܬܝ ܗܠܝܢ ܣܗܕܘܬܐ̈
PhiloxMab:TenMem ܐܬܝܬ . ܘܬܘܒ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܐܒܪܗܡ
PhiloxMab:TenMem ܙ̇ܕܩ . ܚܢܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܢܐܡܪ ܠܟ
PhiloxMab:TenMem ܒܗ̇ ܒܬܫܥܝܬܗ . ܒܬܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܗܕܐ
PhiloxMab:TenMem ܝ . ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܡܬܚܪܪ ܢܥܬܪ ܘܢܐܪܒ
PhiloxMab:TenMem ܠܡܠܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ </page><page> ܗܘ̣ܐ
PhiloxMab:TenMem ܐܦ ܡܠܐ̈ ܕܐܡܪ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܚܕ ܗ̣ܘ
PhiloxMab:TenMem ܕܘܟܝܬܐ̈ ܀ X27ܗܪܟܐ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܠܘܛܬܐ
PhiloxMab:TenMem ܠܐܠܗܐ . ܘܠܗܠ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܕܚܠܦ
PhiloxMab:TenMem . ܐܡ̣ܪ ܕܝܢ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܙܪܥܗ
PhiloxMab:TenMem ܕܡܠܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܕܒܗ
PhiloxMab:TenMem ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܗ̇ܝ . ܟܬܒܘ
PhiloxMab:TenMem ܐ . X ܒܬܪ ܗܕܐ . ܕܠܐܝܠܝܢ
PhiloxMab:TenMem ܒܛܟܣܐ ܒܪܢܘܬܐ : ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܡܬܬܘܕܝܢ .
PhiloxMab:TenMem ܩܪܝܗܝ . ܘܬܘܒ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܆ ܩܪܝܗܝ
PhiloxMab:TenMem ܆ ܫܥܝܐ : ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܆ ܕܝ̇ܢܐ
PhiloxMab:TenMem ܢܬܒܥ ܡܢܢ ܡܢ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܝ̇ܠܕܬ ܐܠܗܐ
PhiloxMab:TenMem ܚܘܠܛܢܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܫܬܘܬܦܐܠܗܐ ܠܒܣܪܐ
PhiloxMab:TenMem ܡܘܠܕܐ̈ ܪܕܝ̇ܢ ܆ ܒܬܪ ܡܘ ܠܕܐ X
PhiloxMab:TenMem ܀ XXX ܘ-ܬܘܒ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܟܬܝܒ ܒܗ̇
PhiloxMab:TenMem . ܘܐ̇ܬܝܐ ܡܚܕܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܝX
PhiloxMab:TenMem ܝXXXX 0 ܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܘܐܬܝܠܕ
PhiloxMab:TenMem ܒܗܝܡܢܘܬܐ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܢܣܝܢܐ ܕܪܗܛܐ ܣܓܝܐܐ
PhiloxMab:TenMem ܪܝܐ . ܘܟܢ ܒܬܪ ܗܕܐ ܗ̣ܝ ܒܪܝܬܐ
PhiloxMab:TenMem ܗܘܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘܐ · ܕ
PhiloxMab:TenMem ܠܫܢܐ̈ ܕܢܘܪܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡܣܩܬܗ . ܠܗ̇
PhiloxMab:TenMem ܡܢܘܢ̈ . ܘܬܘܒ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܝܕܥ ܝܫܘܥ
PhiloxMab:TenMem ܗܘ̣ܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܙܩܪܬܗ̇ ܠܟܠܗ̇
PhiloxMab:TenMem X ܓܝܪ ܠܐܒܐ ܒܬܪ ܗ̇ܝ . Xܒܐ
PhiloxMab:TenMem ܫܡܥܬ ܓܝܪ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܢܦܩ̇ܬ ܡܢ ܠܘܬܟܘܢ
PhiloxMab:TenMem X ) ܬܘܒ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܢܗ̇ ܕܐܓܪܬܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܡܠܬܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܠܒ̣ܫ ܦܓܪܐ ܗܝܕܝܢ
PhiloxMab:TenMem . ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܚܙ̣ܐ ܒܗ ܫܘܡܬܐ̈