simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܕܐܬܓ̇ܫܡ ܇ ܟܕ ܐ̇ܡܪܝܢܢ ܩܕܡܝܬܐ̈ . ܕܫܪܪܐ ܐܢܝܢ̈ ܒܬܪ : ܗܢܐ ܫܪܪܐ ܗܘ : ܐܢ ܡܢ ܩܕܡ ܓ̇ܫܡܢܘܬܗ ܕܩܢܘܡܐ ܆ ܘܐܢ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܐ ܕܚܕܬܬܐ̈ : ܕܟܡܐܩܠܝܠ ܘܒܣܝܡ ¹ܢܝܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ X ܒܬܪ 1ܐܠܐ ܪܓܝܫܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܕܒܚܘܬܪܐ ܕܪܡܘܬܐ ܢܦܝܩܝܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܚ̇ܘܝ ܢܦܫܗ ܕܪܘܫܐ : ܘܓ̇ܕܦ ܟܡܐ ܕܨܒܐ : ܘܫܪܐ ܡܠܝܢ̈ ܝܟ ܒܬܪ ܗܫܐ ܐ̇ܡܪܝܢܢ . ܘܥܠ ܗܕܐ . ܘܐܦ ܡܫܠܛܐܝܬ XXXXX31
PhiloxMab:TenMem ܗܕܐ ܡܠܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܡܬܡܠܠܢ̈ ܒܐܣܟܝܡܐ ܆ . ܣܬܪ ܪܥܝܢܗ ܒܬܪ ܐܝܟ ܕܒܗܕܝܐ ܕܟܘܪܗܢܐ . ܗ . ܢܐ ܕܪܘܫܐ ܀ 10ܣ̇ܐܡ ܕܝܢ
PhiloxMab:TenMem ܗܕܐ . ܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܠܗ ܠܗܢܐ ܢܝܫܐ ܫܠܡܢ̈ ܆ . ܗܝ ܦܟܝܗܘܬܐ ܒܬܪ ܠܐ ܡܩ̇ܒܠܝܢܢ : ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܝܫܘܥ ܕܫܐܕܐ̈ ܀ 25ܐܡܪ ܬܘܒ ܐܦ
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܕܐܡܪ ܐܝܟ ܕܒܚܠܡܐ ܝܕܝܥܘܬܐ ⁴⁶ܕܩܢܘܡܐ̈ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܒܬܪ ܐܢܘܢ ܠܚܘܣܪܢܐ ܡܫܠܡܢܐ ܒܗܠܝܢ ܪܘܚܢܝܬܐ̈ ܀ 30ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܬܓ̇ܫܡ ܩ̇ܥܐ ܐܢܐ ܆ ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܠܝܬ ܚܪܢܐ ܒܚܪܢܐ : ܐܘ̇ ܚܪܢܐ ܒܬܪ ܡܢ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܗ̇ܝܡܢ ܐܢܐ : ܘܕܚܕ ܗܘ ܩܢܘܡܐ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܦܓܪܢܘܬܐ ܡ̇ܟܪܙܐ : ܘܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗ ܗ̇ܝ ܢ . ܘܬܐ ܡ̇ܠܦܐ . ܒܬܪ ܡܒ̇ܛܠܐ . ܐܝܟ ܕܐܣܒܪܬ̇ ܗܕܝܘܛܘܬ̣ܟ : ܠܐ ܚܕܝܘܬܐ ܕܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ : ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܢܬ ܚ . ܘܬܐ ܕܪܘܫܥܟ ܩܪܝܬ ܒܬܪ ܕܡܘܕܐ ܕܗܘܐ ܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ . ܚܢܦܐ ܗܘ . ܡܢܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢܩܪܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܕܗܘܐ ܒܪ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ ¹0⁵ܘܐܬܥܡܕ ܡܢ ܚܢܢ : ܢܦܩ ܡܚܕܐ ܒܬܪ ܕܡ̇ܠܠ ܥܡܢ . ܡܫܬܟܚ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܫܘܥ : ܗ̇ܘ ܝܒ ܥܠܘܗܝ ܆ ܕܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܡܪܘ ܟ . . ܐ ܠܪܥܘܬܐ̈ : ܕܐܬܝܠܕ ܠܟܘܢ ܦܪܘܩܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܗܘ . ܐܦ </page><page> ܗܘ : ܗ̇ܘ ܕܥܠܘܗܝܐܡܪ ܦܘܠܘܣ ܕܥܒ̣ܕ ܥܠܡܐ̈ . ܘܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܡܠܬܗ ܕܟܬܒܐ ܀ 6ܗܘ ܚܘܝܬ ܡܠܬܢ . ܕܡܢܘ ܗ̇ܘ ܕܪܒ̇ܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܗ . ܠܡܢܐ ܡܕܝܢ ܡܬܩܛܪܓܐ ܡܢܟ ܡܠܬܐ ܗܕܐ . ܕܪܕܝܐ ܝܬ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܡܪܗ ܗܟܢܐ ܐܬܪܐ ܕܟܣܝܘܬܗ ܆ X ܘܐܫܬܥܝܗ ܠܘܬ ܐܝܬܘܬܗ ܒܬܪ ܕܐܬܘܬܐ̈ : ܐܠܐ ܒܡܠܬܐ ܐ . ܕܠܐ ܡܓܫܡܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܐ . ܘܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܣܠܩ : ¹⁸ܘܟܕ ܗܘܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܩ̇ܘܝ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܒܬܪ ܠܢ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܚܘܬ : ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܚܙܬܢ ܫܘܚܠܦܐ . ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܫܡܗܐ̈ ܐ̇ܬܐ ܦܘܪܫܢܐ ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܘܗܝ ܥܠܡܐ : ܘܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܕܡܠܬܟ ܆ ܐܚܘܐ ܠܟ ܕܒܩܪܝܢܐ ܐ . . ܫܘܝܢ̈ ܨܒܘܬܐ̈ . ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܗܘܐ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܬܐܡܕ̇ ܐܟܙܢܐ ܡܕܝܢ ܕܗ̇ܘ³¹ . ܡ ܕܗܘܐ . ܒܬܪ ܆ ܘܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܟܕ ܠܐ ܥܒܝܕ : ܘܚܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ ܘܐ : ܘܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܬܠܬܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܒܥܡܠܐ ܘܒܠܐܘܬܐ ܘܒܦܘܪܣܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ | ܬܐ ܒܬܪ ܆ ܠܡܢܐ ܡܕܝܢ ܠܐ ܚܘܝܗ ܠܗܘ ܚܝܠܐ . ܒܩܢܘܡܗ ܕܝܠܗ . ܐܠܐ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܡܚܝܠܘܬܐ ܘܬܚܘܒܘܬܐ ܕܚܘܝ ܒܩܝܡܬܗ ܕܗ̇ܘ ܕܩܡ ܒܬܪ ܘܒܦܘܪܣܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ | ܬܐ ܡܩܝܡ ܦܓܪܐ ܕܚܕ ܒܪ ܐܢܫܐ . ܘܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܩܝܡܬܐ . ܘܡܢܐ ܡܟܝܠ X ܡܪܫܝܬ ܒܗ ܛܝܒܘܬܐ ܒܡܫܝܚܐ : ܒܡܕܡ ܒܬܪ ܕܡܠܬܟ ܚܘܝܬ ܒܩܝܡܬܐ XXX X | ܗܘܬ . ܘܠܘ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܬܐܐܠܗܐ ܝܗܒ ܠܗ ܛܝܒܘܬܐ ܕܩܝܡܬܐ . ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܙܟܐ ܠܪܓܝܓܬܗ̈ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ ܝܘܠܦܢܟܘܢ ܪܫܥܝܐ . ܕܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܩܠܐ̈ . ܡܢ ܕܝܢ ܐ̇ܡܪ ܠܐ ܝ̇ܕܥ . | ܗܘܢܐ ܕܢܪܗܛ ܥܡܗ ܕܫܡܐ ܒܬܪ ܠܗ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩ̇ܝܡܝܢ ܥܠ XX X 58 ܒܗ ܬ̇ܢܐ ܐܦ ܗܘ ܩܠܐ̈
PhiloxMab:TenMem ܕܒܛܠ ܟܝܢܐ . ܡܢ ܡܘܗܒܬܐܕܐܠܗܐ ܇ ܐܦܪܝ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡܥܕܝܢ ܚܢܢ ܕܢܐܡܪ : ܕܠܘ ܡܢ ܛܟܣܐ ܕܟܝܢܐ ܐܬܝܠܕܘ ܆ ܠܐ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܗܠܝܢ . ܠܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܠܒܨܬܐ ܕܬܥܘܠ ܘܬܒܥܐ ܙܝ ܩܠܐ̈ . ܒܬܪ ܠܩܠܗ̇ ܕܗܝܡܢܘܬܐ . ܘܕܬܕܥ ܕܗ̇ܘ ܕܡܠܠܗ ܠܩܠܐ ܐܠܗܐ ܘ . ܡܢ
PhiloxMab:TenMem XXXX X63 ܝ . ܕܐܬܓܫܡܫܪܪܐ ܗ̣ܝ . ܘܐܬܢܛܪܬ ܒܬܪ ܗ̣ܝ . ܟܠܡܕܡ ܕܢܩܝܦ ܠܗ̇ ܫܪܪܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܢ ܕܐܬܝܠܕ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܬܝ ܗܠܝܢ ܣܗܕܘܬܐ̈ . ܡܕܢܚ ܠܗ ܠܓܘܕܦܗ ܝܬ . ܘܡܘܕܐ ܒܬܪ ܡܝܬ ܘܩܡ ܘܐܝܬܘܗܝ ܥܠ ܝܡܝܢܐ ܠܗܐ . ܘܒ̇ܥܐ ܚܠܦܝܢ ܀ 57ܘܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܩܠܝܠ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܐܒܪܗܡ ܐܒܘܟܘܢ ܚ ܗܘܐ ܕܢܚܙܐ ܝܘܡܝ ܘܚ̣ܙܐ ܒܬܪ ܢܦ̇ܩܬ ܘܐ̇ܬܝܬ ܠܥܠܡܐ . ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܨܒܘܬ ܐܬܝܬ . ܘܬܘܒ
PhiloxMab:TenMem ܗܠܝܢ ܢܐܡܪ ܠܟ . ܐܠܐ ܕܣܟܘܪ ܦܘܡܟ ܘܠܐ ܬܓܕܦ . ܝܡܢܘܬܐ ܓܝܪ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܛܝܒܘܬܐ . ܘܠܝܬ ܡܟܝܠ ܦܘܪܫܢܐ . ܘܡܢܐ ܙ̇ܕܩ . ܚܢܢ
PhiloxMab:TenMem ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܗܕܐ ܕܡܠܬܐ ܐ . ܗܘ̣ܐ . ܘܐܢ ܗܕܐ ܕܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܡܠܬܐ ܘܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܟܕ ܢܚܬ ܒܗ̇ ܒܬܫܥܝܬܗ .
PhiloxMab:TenMem ܕܡܬܚܪܪ ܢܥܬܪ ܘܢܐܪܒ ܘܢܫܬܒܚ . ܘܢܡܠܟ ܘܢܗܘܐ ܝ . ܪܬܘܬܗ ܒܬܪ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܗ̇ܝ X⁴ܕܢܬܚܪܪܐܢܫ ܡܢ ܥܒܕܘܬܐ ܆ ܘܐܚܪܬܐ ܝ . ܕܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ </page><page> ܗܘ̣ܐ ܚܠܦܝܢ ܠܘܛܬܐ ܆ ܐܡ̣ܪ ܡܚܕܐ . ܕܒܥܡܡܐ̈ ܒܬܪ ܐܣܒܪܬ ܆ XXXX 8 ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܫܠܝܚܐ ܡܦܫܩ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐ . ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܗܠܝܢ ܚܕ ܗ̣ܘ ܣܘܟܠܗܝܢ . ܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܀ ܒܬܪ ܕܢܡܘܣܐ . ܘܗܘ̣ܐ ܚܠܦܝܢ ܠܘܛܬܐ . ܘܬܘܒ ܐܦ ܡܠܐ̈ ܕܐܡܪ
PhiloxMab:TenMem ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܠܘܛܬܐ ܐܡ̣ܪ ܕܒܥܡܡܐ̈ ܬܗܘܐ XXX X X8 ܒܘܪܟܬܗ ܒܬܪ ܚܕ ܗ̣ܘ ܣܘܟܠܗܝܢ . ܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܀ X27ܗܪܟܐ
PhiloxMab:TenMem ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܕܚܠܦ ܟܠܢ ܐܫܠܡܗ ܐܡ̣ܪ . ܕܐܝܟܢܐ ܠܐ ܟܠܡܕܡ ܒܬܪ <page> ܥܒܕܗ ܐܡ̣ܪ ܕܚܢܢ ܢܗܘܐ ܒܗ ܙܕܝܩܘܬܐ ܠܐܠܗܐ . ܘܠܗܠ
PhiloxMab:TenMem ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ ܢܣ̣ܒ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܠܡ ܙܪ . ܩ ܗܘܐ ܒܬܪ ܠܒܣܪܐ ܘܕܡܐ ܐܝܟ ܡܠܦܢܘܬܗ ܐܠܗܝܬܐ ܕܦܘܠܘܣ . ܐܡ̣ܪ ܕܝܢ
PhiloxMab:TenMem ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܕܒܗ ܗ̣ܘ ܨܒ̣ܐ ܟܠܗ ܡܘܠܝܐ ܠܡܥܡ̣ܪ ܐܡ̣ܪ . ܒܬܪ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܀ X 16ܢܫܡܥ ܬܘܒ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܒܬܪܗ̇ ܕܡܠܬܐ . ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܗ̇ܝ . ܟܬܒܘ ܕܢܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܐܬܓܫܡ ܘܗܘ̣ܐ ܒܕ ܐܢܫܐ . ܒܬܪ X 90 ܙ . ܐ ܀ X X8ܘܬܘܒ ܐܦ ܐܒܗܝܢ̈ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ̈ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܗܕܐ . ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܡܫܬܚܠܦܢܐ ܗ̣ܘ ܐܘ XXXXX86 ܒܬܪ ܟܬܒܘ ܕܢܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܐܬܓܫܡ ܘܗܘ̣ܐ ܒܕ ܐܢܫܐ . ܐܘܣܦܘ ܐ . X
PhiloxMab:TenMem ܗܠܝܢ ܡܬܬܘܕܝܢ . ܕܐܟܙܢܐ ܕܐܬܐ ܠܥܠܡܐ : ܟܕ </page><page> ܝܬܘܗܝ ܒܥܠܡܐ ܒܬܪ ܆ ܕܠܗܠܝܢ ܫ̇ܠܡܢ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܐܡܪܬ ܆ ܒܛܟܣܐ ܒܪܢܘܬܐ :
PhiloxMab:TenMem ܩܠܝܠ ܆ ܩܪܝܗܝ ܛܠܝܐ ܆ ܘܐܡܪ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܠܟ ܠܝܐ ܝܠܕܬܟ . ܗܐ ܒܬܪ ܠܟ ܡܢ ܝܡܝܢܝ . ܘܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܐܡܪܗ ܚܘܛܪܐ ܝ . ܐ ܩܪܝܗܝ . ܘܬܘܒ
PhiloxMab:TenMem ܩܠܝܠ ܆ ܕܝ̇ܢܐ ܐܡܪܗ ܆ ܘܝ̇ܕܥ ܟܣܝܬܐ̈ ܐܟܬܒܗ : ܬܬܢܝܚ ܒܬܪ . ܚܙܝ ܕܝܢ ܐܦ ܗܪܟܐ : ܕܟܕ ܩܪܝܗܝ ܚܘܛܪܐ ܘܢܘܪܒܐ ܆ ܫܥܝܐ :
PhiloxMab:TenMem ܗ̇ܝ ܕܝ̇ܠܕܬ ܐܠܗܐ ܕܗ̣ܘ ܗܢܐ ܡܐ ܕܐܬܝܠܕ ܡܩܒܠ ܫܡܗܐ̈ ܒܬܪ ܕܗܟܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܝܢܐ ܠܗܝܐ XX ܀ 80ܘܐܢ ܐܢܫ ܢܬܒܥ ܡܢܢ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܕܐܫܬܘܬܦܐܠܗܐ ܠܒܣܪܐ ܘܕܡܐ : ܝ̣Xܝ ܕܐ̇ܡܪ ܦܘܠܘܣ : ܒܬܪ ܠܐܠܗܐ ܘܝܚܝܕܝܬܐ̈ ܠܒܪܢܫܐ ܡܢ Xܕܡ ܕܢܗܘܐ ܚܘܠܛܢܐ . ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܡܘ ܠܕܐ X ܗܝܐ ܟܠܗܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܆ ܘܒܬܪ ܡܘܠܕܐ ܐܢܫܝܐ ܆ ܒܬܪ : ܫܪܟܐ ܕܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܒܬܪ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܡܘܠܕܐ̈ ܪܕܝ̇ܢ ܆
PhiloxMab:TenMem ܩܠܝܠ ܟܬܝܒ ܒܗ̇ ܒܐܓܪܬܐ ܕܐܡܪ ܦܘܠܘܣ ܕܐܬܪܥܝ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܗ̣ܘ ܒܪܐ ܕܚܫ ܘܡܝܬ : ܘܚܪܢܐ ܕܩܘܝ ܕܠܐ ܚܫܐ ܀ XXX ܘ-ܬܘܒ
PhiloxMab:TenMem ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܝX XX 101 ܠܗ ܠܒܪܐ ܕܠܐ ܐܦ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܆ ܘܠܐ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܗ̣ܘ ܕܐܬܝܠܕ X ܝ XXX X ܘܠܘ ܚܪܢܐ ܠܒܪ ܡܢܗ . ܘܐ̇ܬܝܐ ܡܚܕܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܘܐܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܕܝܠܗ ܗ̣ܝ ܗ . ̇ܘ Xܝ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘ ܗܘܐ : ܗܟܢܐ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܐܬܩܪܝ ܝXXXX 0 ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܢܣܝܢܐ ܕܪܗܛܐ ܣܓܝܐܐ ܐܫܟܚܘܗ̇ ܚܟܝܡܐ̈ ܡܗܝ̇ܡܢܐ ܀ 2ܡܛܠ ܒܬܪ ܗ̣ܝ ܕܟܠ ܡܕܡ ܠܨܒܝܢܗ ܕܥܒܘܕܐ ܢܬܠ ܒܗܝܡܢܘܬܐ . ܐܠܐ
PhiloxMab:TenMem ܗܕܐ ܗ̣ܝ ܒܪܝܬܐ ܒܝܕ ܚܙܬܗ̇ ܒܟܠ ܕܪܝܢ̈ ܗܘܬ ܕܢܘܬܗ ܆ ܗܪܟܐ ܒܬܪ . ܘܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܬܓܠܝ ܘܡܠܠ ܥܡ ܐܕܡ ܘܗܒܝܠ ܘܩܐܝܢ . ܪܝܐ . ܘܟܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܗܘܐ · ܕ . ܚܙܝܢ ܫܘܒܚܗ ܫܘܒܚܐ ܐܝܟ ܕܝܚܝܕܝܐ ܕܡܢ ܐܒܐ ܒܬܪ ܗܘܐ· ܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܘܡܠܬܐ ܗ̣ܘ ܘܒܣܪܐ ܗܘܐ . ܘܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܡܣܩܬܗ . ܠܗ̇ ܩ̇ܕܡ ܚܘܝ X X XXXXXXX ܚܝܬܗ . ܘܐܠܦ ܕܗܘܝܘ ܒܬܪ . ܡܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܥܬܝܕܐ ܘܐ ܕܬܚܘܬ ܒܕܡܘܬ ܠܫܢܐ̈ ܕܢܘܪܐ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܗܠܝܢ ܝܕܥ ܝܫܘܥ ܕܟܠܡܕܡ ܐܫܬܠܡ XX X ܡܪ ܕܨܗܐ ܐܢܐ . ܘܬܘܒ ܒܬܪ ܠܝܫܘܥ ܫܩܠܘ ܢܚܬܘܗܝ̈ ܘܥܒܕܘ ܪܒܥ̈ ܡܢܘܢ̈ . ܘܬܘܒ
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܕܙܩܪܬܗ̇ ܠܟܠܗ̇ ܡܠܦܢܘܬܟ ܡܢ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܒܪܕܝܨ ܢ ܒܬܪ XXX X X ܠܘ ܐܝܬܝܐ ܗ̣ܘ . ܘܟܠ ܕܐܝܬܝܐ ܗ̣ܘ ܠܐ ܗܘ̣ܐ . ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܗ̇ܝ . Xܒܐ ܐܦ ܗ̇ܝ . Xܠܗܐ ܆ ܘܠܪܘܚܐ XX 19ܙ X </page><page> ܫܡܐ ܕܪܘܚܐ ܐܦ ܒܬܪ . ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܟܝܢܐ ܐܦ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ . ܝܟ ܕܢ̇ܩܦܐ X ܓܝܪ ܠܐܒܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܢܦܩ̇ܬ ܡܢ ܠܘܬܟܘܢ ܆ ܟܒܘXXX ܥܠܝ ܨܘܚܝܬܐ̈ . ܘܩܪܐܘܢܝ ܒܬܪ ܚܠܦܘܗܝ ܕܐܠܗܝ . ܝܟ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܚܫ ܚܠܦܝ . ܫܡܥܬ ܓܝܪ ܕܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܩܠܝܠ ܡܢܗ̇ ܕܐܓܪܬܐ ܀ ܠܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܡܝܬ ܒܪܢܫܐ ܦܓܪܐ ܠܒܪ ܒܬܪ ܕܡܓܫܡ . ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܆ ܗ̣ܘ ܐܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܀ X ( X ) ܬܘܒ
PhiloxMab:TenMem ܕܠܒ̣ܫ ܦܓܪܐ ܗܝܕܝܢ ܗ̣ܘ ܫܬܥܒܕ̈ ܬܚܝܬ ܚܘܫܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ . ܒܬܪ ܐܬܒܪܝܘ ܀ XXXX XX 143ܕܝܠܗ . ܬܗܝܡܢ ܕܝܢ ܡܠܬܢ ܕܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܚܙ̣ܐ ܒܗ ܫܘܡܬܐ̈ ܕܨ̈ ܨܐ X ܪܡܐ ܩܥ̣ܐ ܘܐܡ̣ܪ . ܡܪܝ ܘܐܠܗܝ ܒܬܪ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ XXXX X0 ܬܐܘܡܐ ܢܫܪܘܢ . ܗ̇ܘ ܕܡܢ