simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܩܡ ܠܥܙܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܣܪܝ ܇ ܘܪܗ̇ܛ
PhiloxMab:ComProJohn ܓܕܫܬ ܠܗ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̇ܘܐ ܇ ܫܒ̇ܩ
PhiloxMab:ComProJohn ܠܗ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘܐ ܇ ܗ̇ܘ
PhiloxMab:ComProJohn . ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܒܪܝܘ ܒܝܕ ²ܛܝܒܘܬܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܠܘܩܕܡ ܗ̇ܘܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܡܬܒܛܢ ܐܦ ܡܬܝܠܪ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܒܬܪ X XX8ܕܗ̣ܘܐ ܇
PhiloxMab:ComProJohn ܒܟܝܢܐ̈ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܒܪܢܫ ܇ ܥܠ
PhiloxMab:ComProJohn : ²⁰ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘܐ ܒܣܪܐ ܆
PhiloxMab:ComProJohn ܥܬܝܕ ܠܡܥܡܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̇ܘܐ ܘܠܘ ܒܚܪ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܦ ²⁵ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘܐ ܆ ܟܬܪ
PhiloxMab:ComProJohn . ܘܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܡܘܠܕܐ ܆
PhiloxMab:ComProJohn ܗ̣ܘ ܟܬܒܐ ܐܙ̇ܠ ܒܬܪ ܣܘܥܪܢܐ ܇ ܗ̣ܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܢܘܢ ܣܝܡܢ ܚܕܐ ܒܬܪ ܚܕܐ : ܒܝܠܕܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܘܬܘܒ ܢܟܬܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘܐ ܗ̇ܘ ܡܕܡ
PhiloxMab:ComProJohn ܇ ܐܘ ܡܢ ܒܬܪ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܀ 102ܡܕܝܢ̣
PhiloxMab:ComProJohn ܕܟܬܝܒܢ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܩܒܠܗ ܠܡܘܬܐ ܒܝܕ
PhiloxMab:ComProJohn . ܘܬܡܢ̇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܕܝܢ ܝܫܘܥ ܘܐܬܚܝܒ
PhiloxMab:ComProJohn ܩܕܝܫܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܥܠ ܒܡܨܥܬܐ ܦܘܠܓܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܐܠܗܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܗܝܡܢܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܬܐܙܠ ܐܦ ⁷ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܬܪ ³⁰ܟܬܒܐ . ܘܠܐ