simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܗ̇ܢܘܢ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܝ̣ܡܬܐ . ܐܝܟ
PhiloxMab:ComProJohn ܚܫܐܥܬܝܩܐ̈̈ : ܘܢܪܕܘܦ ܒܬܪ ܥܒܕܐ̈ ܛܒܐ̈ ܆
PhiloxMab:ComProJohn ܗܕܐ ܠܡܐܡܕ̇ ܡܢ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܟܬ̣ܒ ܗ̣ܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܠܗ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܗܕܐ ܠܐܪܒܥܐ ܪܝܫܐ̈
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝܢ . ܡܢ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܫܠܝܚܐ ܐܡ̣ܪ
PhiloxMab:ComProJohn ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘܐ ܆ ܟܬܪ
PhiloxMab:ComProJohn ܫܠܝܛ ܠܡܪܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘܐ ܇ ܕܐܚܪܢܐ
PhiloxMab:ComProJohn . ܘܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܡܘܠܕܐ ܆
PhiloxMab:ComProJohn ܐܫܬܚܠܦ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘܐ ⁵ܒܣܪܐ ܥܐܠܐ
PhiloxMab:ComProJohn . ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܒܪܝܘ ܒܝܕ ²ܛܝܒܘܬܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܟܝܠ ܦܢܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܚܘܕܬܐ ܇
PhiloxMab:ComProJohn ܘܐܢ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ²ܕܐܬܒܣܪ ܡܠܬܐ :
PhiloxMab:ComProJohn ܗܕܐ ܐܡܝܪ ¹¹ܡܢ ܒܬܪ ܕܛܥ̣ܡ ܚܠܐ ܗ̇ܘ
PhiloxMab:ComProJohn . ܘܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܐܬܢܦܫ ܆
PhiloxMab:ComProJohn ܗܘܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘܐ ܆ ܐܝܬܘܗܝ
PhiloxMab:ComProJohn ܇ ܐܘ ܡܢ ܒܬܪ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܀ 102ܡܕܝܢ̣
PhiloxMab:ComProJohn ⁴ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ : ܘܗ̣ܝ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܢܗܝܢ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܡܬܒܪܢܫܘܬܐ ܆ X
PhiloxMab:ComProJohn ²ܐܦ ܬܡܢ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܆ ܫܪܒܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܬܢܢ ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܕܟܬ̣ܒ ܕܡܠܬܐ ܗ̇ܘ