simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܡܬܝ ܟܕ ܐ̇ܙܠ ܒܬܪ ܛܟܣܐ ܐܝܢܐ ܕܠܚ̇ܡ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܚܕܐ ܒܛܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗ̣ܘܝܐ . ܘܠܗ̇ܝ
PhiloxMab:ComProJohn ܇ ܕܐܬ̣ܢܓܕܘ ܠܡܐܬܐ ܒܬܪ ܚ̇ܙܬܐ ܕܟܘܟܒܐ ܇
PhiloxMab:ComProJohn ܇ ܟܕ ܐܙܠܘ ܒܬܪ ܡܠܬܐ ܕܡܠܐܟܐ ܇
PhiloxMab:ComProJohn ܕܠܘܩܕܡ ܗ̇ܘܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܡܬܒܛܢ ܐܦ ܡܬܝܠܪ
PhiloxMab:ComProJohn . ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܥܝ ܥܠ ܐܝܬܘܬܗ
PhiloxMab:ComProJohn ܥܬܝܕ ܠܡܥܡܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̇ܘܐ ܘܠܘ ܒܚܪ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝܢ ܫܒܚܘܗܝ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܠܡ ܐܓܘܢܐ̈ ܕܠܘܬ
PhiloxMab:ComProJohn . ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܐܬܝܗܒܬ ܕܢܟܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܘܢܓܠܣܛܐ̈
PhiloxMab:ComProJohn ܆ ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܕܪܫܝܢ ܠܟܠܗܘܢ ܝܠܘܦܐ̈
PhiloxMab:ComProJohn ܘܠܒܝܫܬܐ̈ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܝܡܝܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܐܠܗܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܗܝܡܢܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܘܡܘܣܦ ܬܘܒ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܐ ܆
PhiloxMab:ComProJohn ܒܫܒܐ ܚܪܢܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܬܡܢܝܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܆
PhiloxMab:ComProJohn ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܒܬܪ X XX8ܕܗ̣ܘܐ ܇
PhiloxMab:ComProJohn : ²⁰ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘܐ ܒܣܪܐ ܆
PhiloxMab:ComProJohn ܚܫܘܟܐ ܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘܐ ܆ ܐܝܟ
PhiloxMab:ComProJohn ܣܘܥܪܢܐ ܆ ܙܠ ܒܬܪ ܟܬܒܐ̣ ܘܗܝܡܢܝܗܝ .
PhiloxMab:ComProJohn ܗ̣ܘ ܟܬܒܐ ܐܙ̇ܠ ܒܬܪ ܣܘܥܪܢܐ ܇ ܗ̣ܘ