simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܛܟܣܐ ܐܝܢܐ ܕܠܚ̇ܡ ܠܣܘܥܪܢܐ ܆ ܐܡ̣ܪ ܠܘܩܕܡ ܕܝܫܘܥ ܕܝܢ ܒܬܪ ܦܘܪܣܐ ܇ ܐܠܐ ¹⁰ܗ̣ܘܐ ܩܕܡܐܝܬ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܡܬܝ ܟܕ ܐ̇ܙܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܗ̣ܘܝܐ . ܘܠܗ̇ܝ ܬܘܒ ܕܡܛܠ ܡܘܠܕܐ ܆ ܐܥܠܗ̇ ܒܣܕܪܐ̣ ܒܬܪ ܆ ܐܫܬܟܚܬ ¹⁵ܒܛܢܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ¹¹ܘܣܡ ܡܚܕܐ ܒܛܢܐ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܚ̇ܙܬܐ ܕܟܘܟܒܐ ܇ ܡܢ ܗ̣ܘܝܐ ܘܒܛܢܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܥܝܕܐ ܇ ܒܬܪ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܗܕܐ ܇ ܐܘ ܗܢܘܢ ܡܓܘܫܐ̈ ܇ ܕܐܬ̣ܢܓܕܘ ܠܡܐܬܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܠܬܐ ܕܡܠܐܟܐ ܇ ܟܬ̣ܒ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܘܝܐ ܘܒܛܢܐ ܘܗܝܕܝܢ ܒܬܪ ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ̈ ܡܬܝ ܘܠܘܩܐ ܇ ܟܕ ܐܙܠܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܬܒܛܢ ܐܦ ܡܬܝܠܪ . . ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܡܘܠܕܐ ܒܬܪ ܒܪܐ . ¹⁴ܘܗ̇ܘ ܕܡܬܒܛܢ ܝܕܝܥܐ ܕܠܘܩܕܡ ܗ̇ܘܐ ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܫܬܥܝ ܥܠ ܐܝܬܘܬܗ ܘܡܬܘܡܝܘܬܗ ܕܡܠܬܐ ܆ ܟܬ̣ܒ ܡܚܕܐ ܐܦ ܒܬܪ ܕܣ̇ܒܪ ܥܠ ܒܛܢܐ ܆ ܐܝܕܝܥܐ ܠܢ ܗܕܐ ܡܢܗ ܕܟܬܒܗ . ܗ̇ܘ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̇ܘܐ ܘܠܘ ܒܚܪ . . ܕܡܛܠ ܗܕܐܐܦ ܗ̣ܘܐ ܒܣܪܐ ܆ ܥܠ ܕܢܗܘܐ ܒܬܪ ܘܐܓܢ ܒܢ ܇ ¹ܕܐܘܕܥܬ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܒܣܓܝܐܐ̈ ܥܬܝܕ ܠܡܥܡܪ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܫܠܡ ܐܓܘܢܐ̈ ܕܠܘܬ ܣܛܢܐ ܇ ܘܙܟ̣ܐ¹⁵ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܟܠܗ̇ ܒܬܪ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟܬܝܒ̣ ܘܫܡܫܘܗܝ . ²ܗܢܘ ܕܝܢ ܫܒܚܘܗܝ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ : ܠܐ̇ ܟܝܢܝܬܗ̈ ܕܡܠܬܐ²⁵ ܫܠܝܛ ܒܬܪ ܕܠܐ ܐܝܬܝܢ ܡܥܕܝܢܢ ܕܢܗܘܐ ܆ ܘܠܘ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܘܢܓܠܣܛܐ̈ ܘܢܓܠ̣ܐ ܥܠܘܗܝ ܇ ܘܢܘܕܥ ܕܠܘ ܒܬܪ ܘܠܐ ܡܬܡܠܠܢܐ ܇ ܕܒܠܚܘܕ ܠܝܘܚܢܢ ܐܬܝܗܒܬ ܕܢܟܬܘܒ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܕܪܫܝܢ ܠܟܠܗܘܢ ܝܠܘܦܐ̈ ܆ ܢܟܬܪܘܢ ܗ̣ܢܘܢ ܟܕ ܠܐ ܒܬܪ ܚܟܡܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܘܣܘܟܠܐ : ܘܒܘܝܢܐ ܘܐܝܕܥܬܐ ܆ ܕܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܩܝܡܝܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ²⁵ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܘܒܕܓܘܢ ܐܦ ܚܟܝܡ ܒܬܪ ܇ ܐܘ ܕܗ̇ܘܐ ܟܐܢܐܝܬ ܦܘܪܥܢܐ ܠܛܒܬܐ̈ ܘܠܒܝܫܬܐ̈ ܇ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܗܝܡܢܢ ܒܗ ܆ ܗܟܢܐ ܘܐܦܠܐ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪ ܐܘ ܒܬܪ ܡܛܠܬܗX ܬܚܘܝܬܐ : ܐܝܟ ܕܒܐܝܕܗ̇ ܢܫܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ : ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܐ ܆ ܐܦ ܡܠܐ̈ ܕܝܠܗ . ܘܒܐܝܕܝܗܝܢ̈ ܡܘܕܥ̇ ܒܬܪ ܠܐܠܗܐ̣ ܘܐܬܚ̣ܫܒܬ ܠܗ ܠܙܕܝܩܘܬܐ . ¹ ܘܡܘܣܦ ܬܘܒ ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܬܡܢܝܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܆ ܐܬ̣ܐ ܡܛܠܬܗ ܒܠܚܘܪ . . ܘܡܢ ܕܝܗ̣ܒ ܫܠܡܐ ܒܬܪ : ܠܐ ܡܫܪ ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܬܘܒ ܒܚܕ ܒܫܒܐ ܚܪܢܐ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn X XX8ܕܗ̣ܘܐ ܇ ܘܥܠ ܗܕܐ ܓܠܝܐܝܬ ܩ̇ܥܐ ܆ ܕܐܢ ܗ̣ܘܐ ܠܡ ܒܬܪ ܘܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܇ ܕܠܗܪܛܝܩܐ̈ ܡܣ̣ܬܒܪ ܕܒܣܪܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗܘܐ ܒܣܪܐ ܆ ܢܣܒ̣ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܚܝܠܐ ܆ ܘܗ̣ܘܐ ܬܢܝܢܐ ܘܦܫ ܒܬܪ ܕܐܠܗܐ : ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܬܒܣܪ ²ܘܢܟܬܪ ܡܠܬܐ : ²⁰ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܆ ܐܝܟ ܕܒܢܘܗܪܐ ܒܗܢܐ ܡܬܗܦܟܝܢ ܗܘܘ ܇ ܘܐܙܠܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܒܟܠܡܕܡ ܕܥܒܕܝܢ ܗܘܘ . ⁴ܘܐܝܟ ܕܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܚܫܘܟܐ ܬܘܒ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܟܬܒܐ̣ ܘܗܝܡܢܝܗܝ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܟܬܒܐ ܐܙ̇ܠ ܒܬܪ ܒܬܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ¹⁵ܡܫܟܚ ܟܠ ܐܠܗܐ ܆ ܐܢ ܕܝܢ ܘܥܣܝܩ ܣܘܥܪܢܐ ܆ ܙܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܣܘܥܪܢܐ ܇ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܣܘܥܪܢܐ ܐܬܩܝܡ ܒܝܕ ܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ : ܒܬܪ ܆ ܙܠ ܒܬܪ ܟܬܒܐ̣ ܘܗܝܡܢܝܗܝ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܟܬܒܐ ܐܙ̇ܠ