simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܆ ܐܝܟ ܕܒܢܘܗܪܐ ܒܗܢܐ ܡܬܗܦܟܝܢ ܗܘܘ ܇ ܘܐܙܠܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܒܟܠܡܕܡ ܕܥܒܕܝܢ ܗܘܘ . ⁴ܘܐܝܟ ܕܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܚܫܘܟܐ ܬܘܒ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܆ ܟܬܪ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܘܠܘ ܗ̇ܝ ܕܒܪܢܫܐ ܓܕܫܬ ܒܬܪ ܆ ܘܠܘ ܐܝܟ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܐܬܥܒܕ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ²⁵ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܢܝܫܗ ܪܕܝܢ̈ ܆ ܗ̣ܘܐ̣ ܐܝܟ ܕܐܬܪܥܝ ܟܕ ܠܐ ܓܕܫܬ ܠܗ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܒܬܪ ܠܢ ܒܢܝܐ̈ ²⁰ܕܐܠܗܐ . . ܘܡܛܠ ܕܟܠܗܝܢ ܕܗܘܝܢ̈ ܡܢ ܐܠܗܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܪܐ̈ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܡܢ ܐܢܫܘܬܐ . ܘܠܘܬ ܗ̇ܘ ܐܫ̣ܬܠܡܬ̇ ܠܢ ܒܬܪ ܘܥܠܡܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܆ ܘܚܪܢܐ ܗܢܐ ܕܒܓܘ ܙܒܢܐ̈ ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܕܠܘܬܗ ܐܦ ܠܢ̣ ܘ̇ܠܐ ܠܡܬܦܢܝܘ ܒܬܪ ܢܗܘܐ ܇ ܘܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܡܢܬܐ ܡܢ ܗܘܝܐ ܢܬܚܘܐ ܇ ܘܬܘܒ ܢܟܬܪ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗ̇ܘ ܟܠܗ ܦܘܪܩܢܐ ܪܒܐ ܘܬܡܝܗܐ . ܕܗ̣ܘܐ ܒܝܕ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܒܬܪ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܕ ܡܘܫܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܢܦܩܘ . ܐܠܐ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ²ܕܐܬܒܣܪ ܡܠܬܐ : ܘܫܪܝܪܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ : ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܒܬܪ ܆ ܥܠ ܕܠܐ XXܐܣܬܥܪܬ̇ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ . ܘܐܢ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܘܫܐ ܗܘ ܕܟܬܒܗ ܠܣܘܥܪܢܐ ܆ ܐܡ̣ܪ ܡܛܠܬܗܘܢ ܐܦ ܕܘܝܕ ܆ ܒܬܪ ܒܥܓܠܐ ܢܣܝܟܐ ܆ ܘܨܥܪܘ ܠܗ̇ܘ ܕܝܩܪ ܐܢܘܢ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܘܢܓܠܣܛܐ̈ ܘܢܓܠ̣ܐ ܥܠܘܗܝ ܇ ܘܢܘܕܥ ܕܠܘ ܒܬܪ ܘܠܐ ܡܬܡܠܠܢܐ ܇ ܕܒܠܚܘܕ ܠܝܘܚܢܢ ܐܬܝܗܒܬ ܕܢܟܬܘܒ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܚ̇ܙܬܐ ܕܟܘܟܒܐ ܇ ܡܢ ܗ̣ܘܝܐ ܘܒܛܢܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܥܝܕܐ ܇ ܒܬܪ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܗܕܐ ܇ ܐܘ ܗܢܘܢ ܡܓܘܫܐ̈ ܇ ܕܐܬ̣ܢܓܕܘ ܠܡܐܬܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ . ܐܝܟ ܫܘܒܚܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܕܡܢ ܐܒܐ ܀ ³ XXX1ܥܡ ܕܝܢ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܝ̇ܕܥ ܠܗ . ܚ̣ܙܝܢ ܠܡ ܐܡ̇ܪ ܫܘܒܚܗ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܬܡܢܝܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܆ ܐܬ̣ܐ ܡܛܠܬܗ ܒܠܚܘܪ . . ܘܡܢ ܕܝܗ̣ܒ ܫܠܡܐ ܒܬܪ : ܠܐ ܡܫܪ ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܬܘܒ ܒܚܕ ܒܫܒܐ ܚܪܢܐ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̇ܘܐ ܇ ܫܒ̇ܩ ܠܗ̇ ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܗ̇ܘܐ ܇ ܠܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܆ ܟܬܪ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܘܠܘ ܗ̇ܝ ܕܒܪܢܫܐ ܓܕܫܬ ܠܗ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܟܬ̣ܒ ܕܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܥܗܕ ܡܢ ܠܥܠ ܒܣܪܐ ܗ̣ܘܐ : ܘܠܐ ܒܬܪ . ܐܠܐ̣ ܕܢ̇ܣܗܕ ܥܠ ܢܘܗܪܐ . ³ ܒܗ ܗܟܝܠ ܒܙܢܐ ܐܦ ܬܢܢ ܆ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܬܒܪܝܘ ܒܝܕ ²ܛܝܒܘܬܐ : ܘܐܬܚ̇ܒܠܘ ܡܢ ܥܠܬ ܚܛܝܬܐ ܆ ܬܘܒ ܒܬܪ ܠܥܒ . . . ܕܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܒܪܝܬܗܘܢ ܩܕܡܝܬܐ . ܡܛܠ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܟܬܒܐ̣ ܘܗܝܡܢܝܗܝ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܟܬܒܐ ܐܙ̇ܠ ܒܬܪ ܒܬܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ¹⁵ܡܫܟܚ ܟܠ ܐܠܗܐ ܆ ܐܢ ܕܝܢ ܘܥܣܝܩ ܣܘܥܪܢܐ ܆ ܙܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܝܢܢ ܒܚܝܠܐ ܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܒܝܕ ܡܘܠܕܐ ܕܡܢ ܕܪܝܫ . ܒܬܪ . ܐܠܐ ܡܬܚܙܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܒܪܢܫܐ ܆ ܘܡܬܓܫܫ ܘܡܬܝܕܥ ܆ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܒܬܪ ܗܘܐ ܆ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ⁵ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܒܣܪܐ̣ ܡܠܬܐ ܗܘܐ . ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܥܒܕܐ̈ ܛܒܐ̈ ܆ ܐܢ ܓܒܪܐ̈ ܡܫܠܡܢܐ̈ ܪܓܝܢܢ ¹⁵ ܠܡܗܘܐ ܆ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܢܡܠܟ ܥܡܗ . ⁴ܘܕܘ̇ܠܐ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܚܫܐܥܬܝܩܐ̈̈ : ܘܢܪܕܘܦ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ : ܠܐ̇ ܟܝܢܝܬܗ̈ ܕܡܠܬܐ²⁵ ܫܠܝܛ ܒܬܪ ܕܠܐ ܐܝܬܝܢ ܡܥܕܝܢܢ ܕܢܗܘܐ ܆ ܘܠܘ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܡܢ