simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܘܢܓܠܣܛܐ̈ ܘܢܓܠ̣ܐ ܥܠܘܗܝ ܇ ܘܢܘܕܥ ܕܠܘ ܒܬܪ ܘܠܐ ܡܬܡܠܠܢܐ ܇ ܕܒܠܚܘܕ ܠܝܘܚܢܢ ܐܬܝܗܒܬ ܕܢܟܬܘܒ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܥܒܕܐ̈ ܛܒܐ̈ ܆ ܐܢ ܓܒܪܐ̈ ܡܫܠܡܢܐ̈ ܪܓܝܢܢ ¹⁵ ܠܡܗܘܐ ܆ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܢܡܠܟ ܥܡܗ . ⁴ܘܕܘ̇ܠܐ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܚܫܐܥܬܝܩܐ̈̈ : ܘܢܪܕܘܦ
PhiloxMab:ComProJohn ܙܒܢܐ ܐܫܬܟܚ . ܘܐܠܗܐ ܗܘ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܆ ܘܠܘ ܒܪܝܐ¹⁵ ܨܝܕ ܒܬܪ ܘܡܬܘܡܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܠܘܬܗܐܝܟ ܒܪܐ ܕܡܢܗ ܆ ܘܠܘ ܒܓܕܫܐ ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܘܫܐ ܗܘ ܕܟܬܒܗ ܠܣܘܥܪܢܐ ܆ ܐܡ̣ܪ ܡܛܠܬܗܘܢ ܐܦ ܕܘܝܕ ܆ ܒܬܪ ܒܥܓܠܐ ܢܣܝܟܐ ܆ ܘܨܥܪܘ ܠܗ̇ܘ ܕܝܩܪ ܐܢܘܢ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܦܬܟܪܐ̈ ܆ ܐܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ⁰ܝ ܗ̣ܢܘܢ̣ ܡܢ ܥܠܬ ܦܫܝܛܘܬܐ ܢܦܠܘ ܒܬܪ ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܚܪܢܐ̈ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܕܛܥܘ : ܐܘ ܒܬܪ ܫܐܕܐ̈ : ܐܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕܝܘܬܐ : ܘܗ̣ܝ ܬܘܒ ܚܕܝܘܬܐ ܥܕܟܝܠ ܒܬܪܝܢ̈ ܡܬܡܢܝܐ ܆ ܒܬܪ . ܕܐܢ ܬܪܝܢ̈ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܣܒܪ ܗܪܛܝܩܐ̈ ⁴ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܢܝܫܗ ܪܕܝܢ̈ ܆ ܗ̣ܘܐ̣ ܐܝܟ ܕܐܬܪܥܝ ܟܕ ܠܐ ܓܕܫܬ ܠܗ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܒܬܪ ܠܢ ܒܢܝܐ̈ ²⁰ܕܐܠܗܐ . . ܘܡܛܠ ܕܟܠܗܝܢ ܕܗܘܝܢ̈ ܡܢ ܐܠܗܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܐ ܆ ܐܦ ܡܠܐ̈ ܕܝܠܗ . ܘܒܐܝܕܝܗܝܢ̈ ܡܘܕܥ̇ ܒܬܪ ܠܐܠܗܐ̣ ܘܐܬܚ̣ܫܒܬ ܠܗ ܠܙܕܝܩܘܬܐ . ¹ ܘܡܘܣܦ ܬܘܒ ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܆ ܐܝܟ ܕܒܢܘܗܪܐ ܒܗܢܐ ܡܬܗܦܟܝܢ ܗܘܘ ܇ ܘܐܙܠܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܒܟܠܡܕܡ ܕܥܒܕܝܢ ܗܘܘ . ⁴ܘܐܝܟ ܕܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܚܫܘܟܐ ܬܘܒ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܬܩܕܫ¹⁰ X X¹ . X6ܘܗ̇ܘܐ ܚܝܠܐ : ܦܐܫ ܒܚܙܬܐ ܘܒܟܝܢܐ ܒܬܪ ܗܢܘܢ̣ ܘܡܬܓܫܝܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ : ܘܡܫܚܐ ܬܘܒ ܕܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܫܬܥܝ ܥܠ ܐܝܬܘܬܗ ܘܡܬܘܡܝܘܬܗ ܕܡܠܬܐ ܆ ܟܬ̣ܒ ܡܚܕܐ ܐܦ ܒܬܪ ܕܣ̇ܒܪ ܥܠ ܒܛܢܐ ܆ ܐܝܕܝܥܐ ܠܢ ܗܕܐ ܡܢܗ ܕܟܬܒܗ . ܗ̇ܘ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܬܝܠܕ ܇ ܘ̇ܠܐ ܕܢܗܘܘܢ ܐܦ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝܐ ܘܕܡܘܠܕܐ ܇ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܠܫܒܪܐ ܡܐ ܕܡܫܪܐ ܠܡܐܠܦ ܆ ܘܚܠܒܐ ܠܝܠܘܕܐ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܢܐ ܚܘܕܬܐ ܇ ܠܗ̇ܝ ܥܬܝܩܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܀ ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܢ ܒܥܬܐ ܒܬܪ ܠܡܘܬܐ ܇ ܥܠ ܕܢܬܚܕܬܘܢ ¹⁵ܒܐܝܕܗ . ܘܠܐ ܡܟܝܠ ܦܢܝܢ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܩܝܡܝܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ²⁵ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܘܒܕܓܘܢ ܐܦ ܚܟܝܡ ܒܬܪ ܇ ܐܘ ܕܗ̇ܘܐ ܟܐܢܐܝܬ ܦܘܪܥܢܐ ܠܛܒܬܐ̈ ܘܠܒܝܫܬܐ̈ ܇ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܬܒܪܢܫܘܬܐ ܆ X ܐܬܐܡܪ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܪܐ ܡܢ ܐܡܐ ܆ ܘܒܪ ܐܢܫܐ ܒܬܪ ܗܘ ܇ ܡܢ ܐܡܐ ܗ̣ܘܬ ܠܗ . ܘܡܛܠ ܕܚܕ ܗܘܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܣܘܥܪܢܐ ܇ ܟܕ ܛܒ ܨܒܝܢܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗ ܕܠܐ ܒܬܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܫܘܪܝܐ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܗ̣ܘܐ ܐܝܠܦܢܢ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܘܠܕ ܡ̇ܦܣ⁵ ܠܡܐܡܪ ܕܐܬܙܝܥ ܒܗ ܚܘܫܒܐ ܘܐܬܪܥܝ ܕܫܦܝܪ ܒܬܪ ܕܢܣ̣ܬܒܪ ܕܨܒܝܢܐ ܗܘ ܕܐܘܠܕ ܘܠܘ ܟܝܢܐ ܆ ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܠܚܘܕ ܦܐܝܢ ܠܐܠܗܐ . ܘܕܐܬܚܙܝ ²ܠܗ̇ܢܘܢ ܒܬܪ ܒܣܪܐ ܐܬܝܕܥ ܕܟܬܪ ܐܠܗܐ ܆ ܒܝܕ ܕܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܘܡܡܠܠ ²⁰ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܟܬܒܐ̣ ܘܗܝܡܢܝܗܝ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܟܬܒܐ ܐܙ̇ܠ ܒܬܪ ܒܬܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ¹⁵ܡܫܟܚ ܟܠ ܐܠܗܐ ܆ ܐܢ ܕܝܢ ܘܥܣܝܩ ܣܘܥܪܢܐ ܆ ܙܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܬܡܢܝܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܆ ܐܬ̣ܐ ܡܛܠܬܗ ܒܠܚܘܪ . . ܘܡܢ ܕܝܗ̣ܒ ܫܠܡܐ ܒܬܪ : ܠܐ ܡܫܪ ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܬܘܒ ܒܚܕ ܒܫܒܐ ܚܪܢܐ ܕܡܢ