simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܕܣܒܥܘ ܡܢܗܘܢ ܟܢܫܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܇ ܐܝܬܪܘ X ܩܨܝܐ̈ ܫܒܥܐ ܒܬܪ ܘܢܦܩ̇ ܟܕ ܡ̇ܚܙܩ . ܘܕܐܝܟܢܐ ܠܚܡܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܣ̇ܓܝ ܇ ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗ̣ܘܝܐ . ܘܠܗ̇ܝ ܬܘܒ ܕܡܛܠ ܡܘܠܕܐ ܆ ܐܥܠܗ̇ ܒܣܕܪܐ̣ ܒܬܪ ܆ ܐܫܬܟܚܬ ¹⁵ܒܛܢܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ¹¹ܘܣܡ ܡܚܕܐ ܒܛܢܐ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܬܗ̣ܦܟ ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ . ܝܘܡܬܐ̈ ܐܪܒܥܝܢ̈ : ܘܫܪܪ ܒܬܪ ܫܘܠܛܢܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܆ ܩܡ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ³⁰ܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ . ܐܝܟ ܫܘܒܚܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܕܡܢ ܐܒܐ ܀ ³ XXX1ܥܡ ܕܝܢ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܝ̇ܕܥ ܠܗ . ܚ̣ܙܝܢ ܠܡ ܐܡ̇ܪ ܫܘܒܚܗ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̇ܘܝܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ : ܡܬܚܙܝܢ ܐܦ ܗܢܘܢ̣ ܘܡܬܓܫܝܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܒܬܪ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ : ܡܟܬܪ ܒܪܢܫܐ ܒܟܝܢܗ ܩܕܡܝܐ : ܘܡܝܐ̈ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ̈ ܆ ܘ̇ܠܐ ܐܦ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܠܡܬܕܢܝܘ ܒܟܠܡܕܡ ܒܬܪ ܡܥܕܝܢ ܪܓܫܐ̈ ܠܡܐܙܠ ܒܬܪ ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ̈ : ܘܚܘܫܒܐ̈ ܬܘܒ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܫܠܡ ܐܓܘܢܐ̈ ܕܠܘܬ ܣܛܢܐ ܇ ܘܙܟ̣ܐ¹⁵ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܟܠܗ̇ ܒܬܪ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟܬܝܒ̣ ܘܫܡܫܘܗܝ . ²ܗܢܘ ܕܝܢ ܫܒܚܘܗܝ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗ̇ܝ ܕܟܬ̣ܒ ܗ̣ܘ . ܕܐܢ ܒܦܓܪܐ ܠܐ ܝܕܥ̇ ܐܢܐ ܇ ܘܐܢ ܠܒܪ ܡܢ ܒܬܪ ܠܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪܘ . ܐܢ ܫܠܝܛ ܐܦܢ ܗܕܐ ܠܡܐܡܕ̇ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܕܐ ܠܐܪܒܥܐ ܪܝܫܐ̈ ܡܬܦܠܓ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܗ̇ܝ ܡܕܪܟܝܢܢ ܇ ܒܬܪ ܒܡܨܥܬܗ ܇ ܘܕܢܗܪܐ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܠܓܘ ܡܢܗ ܢܦܩ̇ ܘܡܫܩܐ ܠܗ ܇ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗ̇ܝ ܕܐܬܕܝܢ ܠܗ ܚܕܐ ܙܒܢ ܆ ܥ̇ܪܩ ܐܦ ܡܢ ܗܢܐ ܘܡܬܛܫܐ ܆ ܐܝܟ ܒܬܪ : ܠܘ ܕܢܗܝܡܢ ܒܗ : ܐܠܐ ܕܢܫܐ̇ܠ XXX 1 ܘܢܕܘܢܝܘܗܝ : ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܕܪܫܝܢ ܠܟܠܗܘܢ ܝܠܘܦܐ̈ ܆ ܢܟܬܪܘܢ ܗ̣ܢܘܢ ܟܕ ܠܐ ܒܬܪ ܚܟܡܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܘܣܘܟܠܐ : ܘܒܘܝܢܐ ܘܐܝܕܥܬܐ ܆ ܕܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܠܝܢ ܆ ܫܪܒܐ ܕܡܥܡܕܢܐ ܐܥܠ ܘܐܡ̣ܕ̇ ܕܗܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܒܬܪ : ܘܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ : ܘܒܐܝܕܗ ܟܠܡܕܡ ܗ̣ܘܐ ܆ ²ܐܦ ܬܡܢ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܝܢܢ ܒܚܝܠܐ ܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܒܝܕ ܡܘܠܕܐ ܕܡܢ ܕܪܝܫ . ܒܬܪ . ܐܠܐ ܡܬܚܙܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܒܪܢܫܐ ܆ ܘܡܬܓܫܫ ܘܡܬܝܕܥ ܆ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ⁵ܒܣܪܐ ܥܐܠܐ ܒܛܟܣܐ . ܘܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ ܒܬܪ ܐܦ ܒܗ ܒܡܘܬܐ ܆ ܗܕܐ ܕܢܬܬܘܕܐ ܡܠܬܐ ܕܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̇ܘܐ : ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܝܚܝܕܐܝܬܐܝܬܘܗܝ ܟܕ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܆ ܗܟܢܐ ܒܬܪ ²ܗ̣ܘܐ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ . ܘܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܘܝܐ̈ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘ̇ܠܐ ܕܢܫܬܟܚܘܢ ܒܟܠܢ ܇ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܛܝܠܐ̈ ܒܬܪ ܕܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ ܕܝ̇ܠܝܢ ܒܗܘܢ : ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܠܗܘܢ . ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ²ܕܐܬܒܣܪ ܡܠܬܐ : ܘܫܪܝܪܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ : ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܒܬܪ ܆ ܥܠ ܕܠܐ XXܐܣܬܥܪܬ̇ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ . ܘܐܢ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗ̇ܝ ܕܫܠܝܚܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܣ̇ܬܪܩ . ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠ̣ܝܐ ܇ ܒܬܪ ܬܥܘܠ ܇ ܐܘ ܠܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܐܢܫܝܬܐ̈ . ܗܫܐ ܕܝܢ . ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܒܣܪܐ ܐܬܝܕܥ ܕܟܬܪ ܐܠܗܐ ܆ ܒܝܕ ܕܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܘܡܡܠܠ ܒܬܪ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗ̣ܘܐ . ¹ܡܢ ܕܝܢ ܣܘܥܪܢܐ ܆ ܥܠ ܕܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܚ̇ܙܬܐ ܕܟܘܟܒܐ ܇ ܡܢ ܗ̣ܘܝܐ ܘܒܛܢܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܥܝܕܐ ܇ ܒܬܪ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܗܕܐ ܇ ܐܘ ܗܢܘܢ ܡܓܘܫܐ̈ ܇ ܕܐܬ̣ܢܓܕܘ ܠܡܐܬܐ