simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܕܣܪܝ ܇ ܘܪܗ̇ܛ ܗܘܐ ܘܢܦܩ̇ ܟܕ ܡ̇ܚܙܩ . ܘܕܐܝܟܢܐ ܠܚܡܐ̈ ܒܬܪ ܗ̇ܢܝܢ ܕܥܒ̣ܕ ܡܪܝܐ ܟܕܐܬܒܪܢܫ . ܕܐ̇ܝܟܢܐ ܩܡ ܠܥܙܪ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̇ܘܐ ܇ ܫܒ̇ܩ ܠܗ̇ ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܗ̇ܘܐ ܇ ܠܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܆ ܟܬܪ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܘܠܘ ܗ̇ܝ ܕܒܪܢܫܐ ܓܕܫܬ ܠܗ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܇ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܠܦ ܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܝ̇ܕܥ ܠܗ . ܚ̣ܙܝܢ ܒܬܪ ܦܐܝܢ ܠܐܠܗܐ . ܘܕܐܬܚܙܝ ²ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܝܕܥܝܢ ܠܗ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܬܒܪܝܘ ܒܝܕ ²ܛܝܒܘܬܐ : ܘܐܬܚ̇ܒܠܘ ܡܢ ܥܠܬ ܚܛܝܬܐ ܆ ܬܘܒ ܒܬܪ ܠܥܒ . . . ܕܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܒܪܝܬܗܘܢ ܩܕܡܝܬܐ . ܡܛܠ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܬܒܛܢ ܐܦ ܡܬܝܠܪ . . ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܡܘܠܕܐ ܒܬܪ ܒܪܐ . ¹⁴ܘܗ̇ܘ ܕܡܬܒܛܢ ܝܕܝܥܐ ܕܠܘܩܕܡ ܗ̇ܘܐ ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn X XX8ܕܗ̣ܘܐ ܇ ܘܥܠ ܗܕܐ ܓܠܝܐܝܬ ܩ̇ܥܐ ܆ ܕܐܢ ܗ̣ܘܐ ܠܡ ܒܬܪ ܘܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܇ ܕܠܗܪܛܝܩܐ̈ ܡܣ̣ܬܒܪ ܕܒܣܪܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܬܒܪܢܫ ܇ ܥܠ ܕܡܬܗܝܡܢ ²⁵ ܕܐܦܢ ܗ̣ܘܐ . ܐܠܐ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܒܬܪ ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ³ܫܠܝܛ ܠܡܡܢܐ ܒܟܝܢܐ̈ ܇ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗܘܐ ܒܣܪܐ ܆ ܢܣܒ̣ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܚܝܠܐ ܆ ܘܗ̣ܘܐ ܬܢܝܢܐ ܘܦܫ ܒܬܪ ܕܐܠܗܐ : ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܬܒܣܪ ²ܘܢܟܬܪ ܡܠܬܐ : ²⁰ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̇ܘܐ ܘܠܘ ܒܚܪ . . ܕܡܛܠ ܗܕܐܐܦ ܗ̣ܘܐ ܒܣܪܐ ܆ ܥܠ ܕܢܗܘܐ ܒܬܪ ܘܐܓܢ ܒܢ ܇ ¹ܕܐܘܕܥܬ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܒܣܓܝܐܐ̈ ܥܬܝܕ ܠܡܥܡܪ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܆ ܟܬܪ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܘܠܘ ܗ̇ܝ ܕܒܪܢܫܐ ܓܕܫܬ ܒܬܪ ܆ ܘܠܘ ܐܝܟ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܐܬܥܒܕ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ²⁵ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܢܐ ܡܘܠܕܐ ܆ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܪܘܚܢܐܝܬ . ܘܡܢ ܗܕܐ ܟܪܣܐ ܚܝܕ ܒܬܪ X ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ . ܘܢܬܝܠܕ ܡܢ ܥܠܬ ܗܕܐ ܐܦ ܒܣܪܢܐܝܬ . ܘܬܘܒ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܣܘܥܪܢܐ ܇ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܣܘܥܪܢܐ ܐܬܩܝܡ ܒܝܕ ܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ : ܒܬܪ ܆ ܙܠ ܒܬܪ ܟܬܒܐ̣ ܘܗܝܡܢܝܗܝ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܟܬܒܐ ܐܙ̇ܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕܐ : ܒܝܠܕܐ ܕܝܢ ܚܕܐ ܒܠܚܘܕ ܆ ܐܘ ܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܕܛܟ ܐܣܒܪ ܒܬܪ ܕܝܘܢܝܐ ܚܕ ܠܚܕ : ܕܒܫܡܐ ܕܗ̣ܘܝܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܢܘܢ ܣܝܡܢ ܚܕܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܕܠܘܬܗ ܐܦ ܠܢ̣ ܘ̇ܠܐ ܠܡܬܦܢܝܘ ܒܬܪ ܢܗܘܐ ܇ ܘܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܡܢܬܐ ܡܢ ܗܘܝܐ ܢܬܚܘܐ ܇ ܘܬܘܒ ܢܟܬܪ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܀ 102ܡܕܝܢ̣ ܘܠܐ ܠܡܐܡܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܇ ܐܘ ܒܬܪ ܡܢ ܒܣܪܐ ܇ ܐܘ ܠܒܣܪܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܠܬܐ ܇ ܐܘ ܒܓܘ ܒܬܘܠܬܐ ܇ ܐܘ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܩܒܠܗ ܠܡܘܬܐ ܒܝܕ ܨܠܝܒܐ : ܘܒܐܝܕܗ ܡܢ ܥܠܬ ܕܗ̣ܘܐ ܕܝܠܗ ܒܬܪ ܘܠܚܪܬܐ ܐܦ ܚܫ̣ ܘܡܝܬ . ܘܣܝܒܪ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ . ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܬܕܝܢ ܝܫܘܥ ܘܐܬܚܝܒ ܠܡܘܬܐ ܡܢ ⁵ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܘܡܢ ܥܡܡܐ̈ : ܒܬܪ ܐܚܝܕܝܢ ܆ ܐܦܠܐ ܕܢܗܘܘܢ ܠܗ ܕܝ̇ܢܐ̈ ܡܫܟܚܝܢ . ܘܬܡܢ̇ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܥܠ ܒܡܨܥܬܐ ܦܘܠܓܐ ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘܐ ܠܝܘܣܦ ܡܛܠܬܗ ܕܒܛܢܐ : ܒܬܪ ܠܒܛܢܐ ܆ ܘܟܢ ܐܡ̣ܪ ܕܐܫܬܟܚܬ ܒܛܢܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܗܝܡܢܢ ܒܗ ܆ ܗܟܢܐ ܘܐܦܠܐ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪ ܐܘ ܒܬܪ ܡܛܠܬܗX ܬܚܘܝܬܐ : ܐܝܟ ܕܒܐܝܕܗ̇ ܢܫܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ : ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ³⁰ܟܬܒܐ . ܘܠܐ ܬܫܚܠܦ ܒܚܕ ܡܢ ܦܘܪܣܐ̈ ܇ ܐܘ ܩܪܝܢܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܒܬܪ ܕܠܘܝܢ ܚܝܐ̈ . ܐܢܗܘ ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܬܐܙܠ ܐܦ ⁷ܗܝܡܢܘܬܐ