simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܩܝ̣ܡܬܐ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡ̣ܪ ܗ̣ܘ ܦܘܠܘܣ . ܕܐܦܢ ܐܝܕܥܢ ܒܒܣܪ ܒܬܪ ܐܢܫܝܐ̈ ܒܝܕ ¹⁰ ܨܠܝܒܐ ܆ ܠܐ ܓܠ̣ܐ ܒܗ ܗ̇ܢܘܢ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܥܒܕܐ̈ ܛܒܐ̈ ܆ ܐܢ ܓܒܪܐ̈ ܡܫܠܡܢܐ̈ ܪܓܝܢܢ ¹⁵ ܠܡܗܘܐ ܆ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܢܡܠܟ ܥܡܗ . ⁴ܘܕܘ̇ܠܐ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܚܫܐܥܬܝܩܐ̈̈ : ܘܢܪܕܘܦ
PhiloxMab:ComProJohn ܗ̇ܝ ܕܟܬ̣ܒ ܗ̣ܘ . ܕܐܢ ܒܦܓܪܐ ܠܐ ܝܕܥ̇ ܐܢܐ ܇ ܘܐܢ ܠܒܪ ܡܢ ܒܬܪ ܠܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪܘ . ܐܢ ܫܠܝܛ ܐܦܢ ܗܕܐ ܠܡܐܡܕ̇ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܕܐ ܠܐܪܒܥܐ ܪܝܫܐ̈ ܡܬܦܠܓ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܗ̇ܝ ܡܕܪܟܝܢܢ ܇ ܒܬܪ ܒܡܨܥܬܗ ܇ ܘܕܢܗܪܐ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܠܓܘ ܡܢܗ ܢܦܩ̇ ܘܡܫܩܐ ܠܗ ܇ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗ̇ܝ ܕܫܠܝܚܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܣ̇ܬܪܩ . ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠ̣ܝܐ ܇ ܒܬܪ ܬܥܘܠ ܇ ܐܘ ܠܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܐܢܫܝܬܐ̈ . ܗܫܐ ܕܝܢ . ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܆ ܟܬܪ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܕܐܒܐ ܘܕܪܘܚܐ ܒܬܪ ܡܐ ܕܐܦ ²⁵ ܗ̣ܘ ܒܝܕ ܬܕܡܘܪܬܐ ܐܠܗܐ ܘܒܪ ܐܢܫܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܇ ܕܐܚܪܢܐ ܗܘ ܗܢܐ ܕܗ̣ܘܐ ܣܛܪ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܐ̣ ܘܐܓܢ ܒܢ . ² ܘܠܐ ܫܠܝܛ ܠܡܪܢܐ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܢܐ ܡܘܠܕܐ ܆ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܪܘܚܢܐܝܬ . ܘܡܢ ܗܕܐ ܟܪܣܐ ܚܝܕ ܒܬܪ X ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ . ܘܢܬܝܠܕ ܡܢ ܥܠܬ ܗܕܐ ܐܦ ܒܣܪܢܐܝܬ . ܘܬܘܒ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ⁵ܒܣܪܐ ܥܐܠܐ ܒܛܟܣܐ . ܘܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ ܒܬܪ ܐܦ ܒܗ ܒܡܘܬܐ ܆ ܗܕܐ ܕܢܬܬܘܕܐ ܡܠܬܐ ܕܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܬܒܪܝܘ ܒܝܕ ²ܛܝܒܘܬܐ : ܘܐܬܚ̇ܒܠܘ ܡܢ ܥܠܬ ܚܛܝܬܐ ܆ ܬܘܒ ܒܬܪ ܠܥܒ . . . ܕܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܒܪܝܬܗܘܢ ܩܕܡܝܬܐ . ܡܛܠ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܢܐ ܚܘܕܬܐ ܇ ܠܗ̇ܝ ܥܬܝܩܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܀ ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܢ ܒܥܬܐ ܒܬܪ ܠܡܘܬܐ ܇ ܥܠ ܕܢܬܚܕܬܘܢ ¹⁵ܒܐܝܕܗ . ܘܠܐ ܡܟܝܠ ܦܢܝܢ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ²ܕܐܬܒܣܪ ܡܠܬܐ : ܘܫܪܝܪܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ : ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܒܬܪ ܆ ܥܠ ܕܠܐ XXܐܣܬܥܪܬ̇ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ . ܘܐܢ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܛܥ̣ܡ ܚܠܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܩܪܒ̈ ܠܗ ܆ ܕܗܐ ܐܫܬ̇ܡܠܝ . ¹²ܚܠܦ ܒܬܪ ܐܪܟܢ ܪܝܫܗ̣ ܘܐܫ̣ܠܡ ܪܘܚܗ . ¹0ܘܩܕܡ ܗܕܐ ܐܡܝܪ ¹¹ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܐܬܢܦܫ ܆ ܕܝܠܗ ܡܬܝܕܥܐ ܕܐܝܬܝܗ̣̇ ܐܦ ܢܦܫܐ . Xܝ ܒܬܪ ܐܢܫܝܬܐ . ܘܥܠ ܕܗ̣ܘ ܐܬܒܣܪ ܆ ܕܝܠܗ ܗܘ ܒܣܪܐ . ܘܡܛܠ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܒܬܪ ܗܘܐ ܆ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ⁵ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܒܣܪܐ̣ ܡܠܬܐ ܗܘܐ . ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܀ 102ܡܕܝܢ̣ ܘܠܐ ܠܡܐܡܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܇ ܐܘ ܒܬܪ ܡܢ ܒܣܪܐ ܇ ܐܘ ܠܒܣܪܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܠܬܐ ܇ ܐܘ ܒܓܘ ܒܬܘܠܬܐ ܇ ܐܘ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕܝܘܬܐ : ܘܗ̣ܝ ܬܘܒ ܚܕܝܘܬܐ ܥܕܟܝܠ ܒܬܪܝܢ̈ ܡܬܡܢܝܐ ܆ ܒܬܪ . ܕܐܢ ܬܪܝܢ̈ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܣܒܪ ܗܪܛܝܩܐ̈ ⁴ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܬܒܪܢܫܘܬܐ ܆ X ܐܬܐܡܪ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܪܐ ܡܢ ܐܡܐ ܆ ܘܒܪ ܐܢܫܐ ܒܬܪ ܗܘ ܇ ܡܢ ܐܡܐ ܗ̣ܘܬ ܠܗ . ܘܡܛܠ ܕܚܕ ܗܘܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܠܝܢ ܆ ܫܪܒܐ ܕܡܥܡܕܢܐ ܐܥܠ ܘܐܡ̣ܕ̇ ܕܗܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܒܬܪ : ܘܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ : ܘܒܐܝܕܗ ܟܠܡܕܡ ܗ̣ܘܐ ܆ ²ܐܦ ܬܡܢ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܟܬ̣ܒ ܕܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܥܗܕ ܡܢ ܠܥܠ ܒܣܪܐ ܗ̣ܘܐ : ܘܠܐ ܒܬܪ . ܐܠܐ̣ ܕܢ̇ܣܗܕ ܥܠ ܢܘܗܪܐ . ³ ܒܗ ܗܟܝܠ ܒܙܢܐ ܐܦ ܬܢܢ ܆ ܡܢ