simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܐܚܘܗܝ̈ : ܘܐܫܟܚ ܐܢܘܢ ܒܕܘܬܢ . ܘܚܙܐܘܗܝ ܡܢ ܪܘܚܩܐ . ܒܬܪ ܠܗܘܢ ܡܟܐ : ܘܫܡܥܬ ܕܐܡܪܝܢ ܢܐܙܠ ܠܕܘܬܢ . ܘܐܙܠ ܝܘܣܦ
P:Gen [AB] ܬܠܬܐ ܝܪܚܝܢ̈ : ܘܐܬܚܘܝ ܠܝܗܘܕܐ ܘܐܡܪܘ ܠܗ : ܙܢܝܬ ܬܡܪ ܒܬܪ ܓܘܚܟܐ . ܗܐ ܫܕܪܬ ܓܕܝܐ ܗܢܐ : ܘܐܢܬ ܠܐ ܐܫܟܚܬܗ̇ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܐܪܡܝܬ ܐܢܬܬ ܡܪܗ ܥܝܢܗ̇ ܥܠ ܝܘܣܦ : ܘܐܡܪܬ ܒܬܪ ܗܘܐ . ܘܝܘܣܦ ܫܦܝܪ ܗܘܐ ܚܙܘܗ ܘܝܐܐ ܩܘܒܠܠܗ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܚܛܘ ܪܒ ܫܩܘܬܐ̈ ܕܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܘܪܒ ܒܬܪ ܗܘܐ ܥܡܗ . ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܗܘܐ : ܡܪܝܐ ܡܨܠܚ . ܨܚ ܣܘ ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ : ܢܬܕܟܪܟ ܦܪܥܘܢ ܘܢܗܦܟܟ ܥܠ ܫܕܬܟ : ܘܬܬܠ ܒܬܪ ܦܫܪܗ ܕܚܠܡܟ : ܬܠܬ ܫܒܫܬܝܢ̈ : ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܡܢ
P:Gen [AB] ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܢܣܒ ܦܪܥܘܢ ܪܝܫܟ ܡܢܟ : ܘܢܙܩܦܟ ܥܠ ܩܝܣܐ : ܒܬܪ ܠܗ : ܗܢܘ ܦܫܪܗ ܕܚܠܡܟ : ܬܠܬܐ ܣܠܝܢ̈ ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ ܝܘܡܝܢ̈ .
P:Gen [AB] ܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܦܪܥܘܢ ܚܠܡ ܚܠܡܐ : ܘܗܐ ܩܐܡ ܥܠ ܢܗܪܐ . ܒܬܪ ܝܘܣܦ . ܘܠܐ ܐܬܕܟܪ ܪܒ ܫܩܘܬܐ̈ ܠܝܘܣܦ : ܘܛܥܝܗܝ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܕܥܟ ܐܠܗܐ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ : ܠܝܬ ܕܚܟܝܡ ܘܣܟܘܠܬܢ ܐܟܘܬܟ . ܒܬܪ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܕܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܒܗ . ܘܐܡܪ ܦܪܥܘܢ ܠܝܘܣܦ : ܡܢ
P:Gen [AB] ܓܒܪܐ̈ : ܘܐܕܪܟ ܐܢܘܢ : ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܠܡܢܐ ܦܪܥܬܘܢ ܒܝܫܬܐ ܒܬܪ ܡܢ ܩܪܝܬܐ : ܘܠܐ ܐܪܚܩܘ : ܘܝܘܣܦ ܐܡܪ ܠܪܒ ܒܝܬܗ : ܩܘܡ ܪܕܘܦ
P:Gen [AB] ܕܚܙܝܬ ܐܦܝܟ̈ ܒܪܝ : ܕܥܕܟܝܠ ܚܝ ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܝܘܣܦ ܒܬܪ ܥܠ ܨܘܪܗ ܬܘܒ . ܘܐܡܪ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܝܘܣܦ : ܐܡܘܬ ܡܟܝܠ ܡܢ
P:Gen [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܐܬܐܡܪ ܠܝܘܣܦ ܕܗܐ ܐܒܘܟ ܐܬܟܪܗ . ܘܕܒܪ ܒܬܪ : ܘܝܡܐ ܠܗ . ܘܣܓܕ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܠ ܪܝܫ ܚܘܛܪܗ . ܨܚ ܥܕ ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܩܒܪ ܠܐܒܘܗܝ . ܚܙܘ ܐܚܘܗܝ̈ ܕܝܘܣܦ ܕܡܝܬ ܐܒܘܗܘܢ ܘܕܚܠܘ ܒܬܪ ܠܡܨܪܝܢ ܗܘ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܘܟܠ ܕܣܠܩܘ ܥܡܗ ܠܡܩܒܪ ܠܐܒܘܗܝ ܡܢ