simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܐܪܥܘ : ܡܐܬܝܢ ܘܬܫܥ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ . ܘܚܝܐ ܦܠܓ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܐܪܥܘ . ܘܚܝܐ ܦܠܓ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܣܪܘܓ : ܡܐܬܝܢ ܘܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܬܠܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܣܪܘܓ . ܘܚܝܐ ܐܪܥܘ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܢܚܘܪ : ܡܐܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܒܬܪ . ܘܚܝܐ ܣܪܘܓ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܐܘܠܕ ܠܢܚܘܪ . ܘܚܝܐ ܣܪܘܓ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܬܪܚ : ܡܐܐ ܘܬܫܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܢܚܘܪ ܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܬܪܚ . ܘܚܝܐ ܢܚܘܪ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܦܪܫ ܠܘܛ ܡܢ ܠܘܬܗ : ܐܪܝܡ ܥܝܢܝܟ̈ ܘܚܙܝ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܐܢܬ ܒܗ ܒܬܪ ܘܚܛܝܝܢ ܛܒ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܨܚ ܝܛ ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܐܒܪܡ : ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܗܦܟ : ܟܕ ܚܪܒ ܠܟܪܕܠܥܡܪ ܘܠܡܠܟܐ̈ ܕܥܡܗ ܒܥܘܡܩܐ ܕܫܘܐ : ܒܬܪ ܐܗܦܟ : ܐܦ ܠܢܫܐ̈ ܐܦ ܠܥܡܐ . ܘܢܦܩ ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡ ܠܐܘܪܥܗ ܡܢ
P:Gen [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܗܘܐ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܐܒܪܡ ܒܚܙܘܐ ܘܐܡܪ ܒܬܪ : ܥܢܝܪ ܘܐܫܟܘܠ ܘܡܡܪܐ : ܗܢܘܢ ܢܣܒܘܢ ܡܢܘܬܗܘܢ̈ . ܨܚ ܟܐ
P:Gen [AB] ܥܣܪ ܫܢܝܢ̈ ܕܝܬܒ ܐܒܪܡ ܒܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ : ܘܝܗܒܬܗ̇ ܐܢܬܬܐ ܒܬܪ . ܘܕܒܪܬ ܣܪܝ ܐܢܬܬܗ ܕܐܒܪܡ ܠܗܓܪ ܡܨܪܝܬܐ ܐܡܬܗ̇ : ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܚܙܢܝ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܪܬ ܠܒܪܐ ܗܝ : ܒܪܐ ܕܚܝܐ ܚܙܢܝ . ܗܐ ܗܝ ܒܬܪ ܐܢܬ ܗܘ ܐܠܗܐ ܒܚܙܘܐ : ܡܛܠ ܕܐܡܪܬ : ܕܗܐ ܐܦ ܚܙܘܐ ܚܙܝܬ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܒܠܝܬ ܗܘܝܐ ܠܝ ܥܠܝܡܘܬܐ : ܘܡܪܝ ܣܐܒ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܒܬܪ ܠܣܪܐ ܐܘܪܚܐ ܕܢܫܐ̈ . ܘܓܚܟܬ ܣܪܐ ܒܠܒܗ̇ ܘܐܡܪܬ : ܡܢ
P:Gen [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܐܠܗܐ ܢܣܝ ܠܐܒܪܗܡ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܐܒܪܗܡ : ܒܬܪ ܐܒܪܗܡ ܒܐܪܥܐ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܨܚ ܠ ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܘܐܬܚܘܝ ܠܐܒܪܗܡ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܗܐ ܝܠܕܬ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܘܐܙܠܘ ܐܟܚܕܐ ܠܒܪܫܒܥ . ܘܝܬܒ ܐܒܪܗܡ ܒܒܪ ܫܒܥ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܣܐܒܬ : ܘܝܗܒܠܗ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ . ܘܐܘܡܝܢܝ ܡܪܝ ܘܐܡܪ ܠܝ ܒܬܪ ܘܓܡܠܐ̈ : ܘܚܡܪܐ̈ . ܘܝܠܕܬ ܣܪܐ ܐܢܬܬܗ ܕܡܪܝ ܒܪܐ ܠܡܪܝ ܡܢ
P:Gen [AB] ܓܒܪܐ : ܘܕܒܪ ܥܒܕܐ ܠܪܦܩܐ ܘܐܙܠ . ܘܐܝܣܚܩ ܐܬܐ ܡܐܬܐ ܡܢ ܒܬܪ . ܘܩܡܬ ܪܦܩܐ ܘܥܠܝܡܬܗ̇̈ : ܘܝܬܒܝ̈ ܥܠ ܓܡܠܐ̈ ܘܐܙܠܝ̈
P:Gen [AB] ܐܡܗ . ܨܚ ܠܓ ܘܐܘܣܦ ܐܒܪܗܡ ܘܢܣܒ ܐܢܬܬܐ : ܘܫܡܗ̇ ܩܢܛܘܪܐ . ܒܬܪ ܠܪܦܩܐ : ܘܗܘܬ ܠܗ ܐܢܬܬܐ . ܘܪܚܡܗ̇ : ܘܐܬܒܝܐ ܐܝܣܚܩ
P:Gen [AB] ܕܡܝܬ ܐܒܪܗܡ : ܒܪܟ ܐܠܗܐ ܠܐܝܣܚܩ ܒܪܗ : ܘܝܬܒ ܐܝܣܚܩ ܥܠ ܒܬܪ ܕܩܒܪܐ : ܬܡܢ ܐܬܩܒܪ ܐܒܪܗܡ ܘܣܪܐ ܐܢܬܬܗ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܡܝܬ ܐܒܪܗܡ : ܘܩܪܐ ܠܗܝܢ ܫܡܗܐ̈ ܐܝܟ ܫܡܗܐ̈ ܕܩܪܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܐܒܪܗܡ ܐܒܘܗܝ : ܘܛܡܡܘ ܐܢܝܢ ܦܠܫܬܝܐ̈ ܡܢ
P:Gen [AB] ܓܙܪܐ̈ ܠܡܐܡܪ : ܐܝܟ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ : ܬܐܡܪܘܢ ܠܥܣܘ ܡܐ ܒܬܪ ܒܬܪܢ . ܘܦܩܕ ܠܬܢܝܢܐ : ܘܐܦ ܠܬܠܝܬܝܐ : ܘܐܦ ܠܟܠ ܕܐܙܠܝܢ
P:Gen [AB] ܕܝܢܐ ܒܪܬ ܝܥܩܘܒ : ܘܪܚܡܗ̇ ܠܛܠܝܬܐ : ܘܡܠܐ ܒܠܒܗ̇ ܒܬܪ ܪܒܐ ܕܐܪܥܐ ܘܕܒܪܗ̇ ܘܕܡܟ ܥܡܗ̇ ܘܨܥܪܗ̇ . ܘܢܦܩܬ ܢܦܫܗ
P:Gen [AB] ܝܥܩܘܒ ܘܒܬܪ ܒܢܘܗܝ̈ . ܘܐܬܐ ܝܥܩܘܒ ܠܠܘܙ ܕܒܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ ܒܬܪ ܘܗܘܬ ܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܩܘܪܝܐ̈ ܕܒܚܕܪܝܗܘܢ̈ : ܘܠܐ ܪܕܦܘ