simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܕܐܬܪܥܝܘ ܘܐܫܬܝܢܘ ܓܒܐ̈ ܬܪܝܗܘܿܢ̈ܿ ܘܠܥܣܘ ܘܐܫܬܝܘ ܥܡ ܒܬܪ ܒܐܪܡܝ ܐܝܕܢ ܘܕܪܘܪܒܢܝܢ̈ . ܕܬܬܝܕܥ ܠܟܠܢܫ̇ . ܕܡܢ
JulRom ܕܝܬܼܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܒܘܙܢܛܝܐ ܡܕܝܢܬܐ . ܒܬܪ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ . ܥܒܕ ܕܝܢ ܒܡܠܟܘܬܐܼ ܝܪܚܐ̈ ܬܡܢܝܐ̈ܿ . ܡܢ
JulRom ܒܬܪ . ܐܟܬܒܢ ܐܢܝܢ ܠܬܫܥܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܓܕܫ ܘܐܣܬܥܪ ܒܬܪ ܙܗܝܐ . ܐܚܝܕ ܕܘܒܪܐ̈ ܕܢܟܦܘܬܐ . ܘܒܙܕܩܗܝܢ ܘܒܣܕܪܗܝܢ
JulRom . ܐܟܬܒܢ ܐܢܝܢ ܠܬܫܥܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܓܕܫ ܘܐܣܬܥܪ . ܟܕ ܒܬܪ . ܐܚܝܕ ܕܘܒܪܐ̈ ܕܢܟܦܘܬܐ . ܘܒܙܕܩܗܝܢ ܘܒܣܕܪܗܝܢ ܒܬܪ