simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܠܐ ܨܒܝܢ ܐܝܬܝ ܒܬܪ ܛܥܝܘܬܗ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ
JulRom ܕܫܢܝܐ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܫܒܘܥܐܼ̈ .
JulRom ܕܫܢܝܐ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܫܒܘܥܐ̈ ܕܫܢܝܐܼ̈
JulRom ܠܡ ܕܠܡܐ ܬܫܬܪܓܠܘܢ ܒܬܪ ܩܠܐ̈ ܕܛܥܝܘܬܐ .
JulRom ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘ ܒܬܪ ܨܒܝܢܢ ܣܝܡܢ ܕܗܐ
JulRom ܨܒܝܢܢ ܣܝܡܢ ܕܗܐ ܒܬܪ ܨܒܝܢܗ ܕܗܘܪܡܙܕ ܐܠܗܐ
JulRom ܠܐܪܡܢܝܐ̈ ܘܣܡܘ ܬܘܒ ܒܬܪ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܡܕܐܬܐ ܕܡܠܟܘܬܢܼ
JulRom ܡܿܠܟܐ . ܕܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܐܡܪܢܢ
JulRom ܐܝܢܐ ܕܪܫܐ ܗܘܼܐ ܒܬܪ ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ . ܐܘ
JulRom ܠܚܢܦܘܬܗܿ . ܘܐܙܠܬܘܢ ܒܬܪ ܛܥܝܘܬܗ . ܘܕܒܚܬܘܢ
JulRom ܐܡܠܟ ܥܠܝܟܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܟܢ ܐܝܟ ܒܪ
JulRom ܗܘܬ ܙܟܘܬܐܼ ܢܝܬܝܗܿ ܒܬܪ ܚܢܦܘܬܗ . ܘܐܢ
JulRom ܚܝܒܘܬܐܼ . ܢܝܬܝܗܿ ܒܬܪ ܗܿܘ ܢܝܫܐ ܕܙܟܘܬܐ
JulRom ܠܢ ܥܡܗܘܿܢܿ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܫܠܚܘ ܠܢ
JulRom ܚܐܪܐ̈ ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ . ܫܩܠ
JulRom ܘܐܢ ܐܢܫ ܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܟܬܒܐ ܡܡܪ[ܚ]
JulRom ܕܒܥܝܬܘܢ ܡܢܝ . ܒܬܪ ܕܐܬܟܪܙ ܟܬܒܐ ܕܫܘܒܩܢܟܘܢ
JulRom ܕܥܢܕ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܐܝܢܐ ܕܩܡ ܝܪܬܐ
JulRom ܕܝܢ ܐܢܫ ܡܡܪܚ ܒܬܪ ܦܘܩܕܢܐ ܗܢܐ .
JulRom ܥܠܡܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘܝ̈ ܗܠܝܼܢ .