simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom . . ] ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܗܢܐ ܟܐܢܐ
JulRom ܒܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܘ[ .
JulRom </page><page> [ܥܠ] ܦܪܨܘܦܐ ܒܬܪ [ . .
JulRom ܘܠܦܘܠܚ[ܢܐ] ܟܐܢܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫ[ . .
JulRom ܛܪܘܢܐ ܘܥܘܪܠܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܫܠܡ ܩܨܐ ܕܝܘܡܘܗܝ̈
JulRom ܫܪܪܗ . ܘܐܙܠ ܒܬܪ ܛܥܝܘܬܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܘܐܬܪܡܝ
JulRom ܕܡܘܕܝܢܘܬܗ ܘܗܘܼܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܐܝܟ
JulRom ܕܪܒܗ ܘܫܐܼܠ ܕܢܙܕܩܦ ܒܬܪ ܪܝܫܗ . ܘܟܡܐ
JulRom . ܠܘ ܓܝܪ ܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܩܢܐ ܗܘܼܐ
JulRom ܠܐ ܐܬܩܝܡ ܨܒܝܢܗܘܢ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܝܗܘܢ̈ ܕܗܠܝܢ ܡܒܠܒܠܝ̈
JulRom ܢܩܝܡ </page><page>   ܨܒܝܢܗܘܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗܘܢ . ܠܐ
JulRom ܟܬܒܐ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܢܣܒܬ ܢܣܝܢܗ ܕܟܬܒܐ
JulRom ܒܟܢܫܝܗ̈ܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗܦܟ ܛܘܒܢܐ ܐܘܣܒܝܣ
JulRom ܕܢܫܡܥܝܘܗܝ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܼܠ{ܡ} <ܚ> ܐܕܘܟܣܝܣ ܠܒܝܬ
JulRom ܕܐܬܐܡܪ ܡܢܟ . ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܗܒ ܒܘܩܝܐ
JulRom ܕܝܢܝܗܘܢܼ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܝܗܒܬ ܥܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ
JulRom ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ ܒܬܪ </page> <page>   ܕܐܣܒܠܗ ܠܛܘܒܢܐ
JulRom ܕܚܟܡܬܗ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܐܡܠܟ ܝܘܠܝܢܣ
JulRom ܐܠܗܼܝ ܠܡܢܐ ܫܒܩܬܢܝ ܒܬܪ ܐܒܗܿܝ̈ . ܘܣܡܬܢܝ
JulRom ܕܡܪܟܒܬܐ̈ ܕܐܚܝܕܢ ܪܗܛܐ ܒܬܪ ܗܢܝܘܟܝܗܝܢ̈ ܘܠܓܡܪ ܡܢܗ
JulRom ܘܐܦ ܨܒܘܬܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܒܪܢ̈ܿ ܘܠܨܒܝܢܐ
JulRom ܡܚܝܒܐܼ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܦܪܣ ܥܠܝܢ ܟܬܝܒܬܗ̈
JulRom ܐܨܛܠܝ ܗܘܼܐ ܪܥܝܢܗ ܒܬܪ ܛܥܝܘܬܐ ܕܫܐܕܐ̈ .
JulRom ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܐܡܪ ܠܗ ܗܠܝܢ
JulRom ܕܒܦܬܟܪܐ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܪܫܐ ܐܢܘܢ ܒܣܓܝܐܬܐܼ̈
JulRom ܡܢ ܫܘܠܛܢܢ . ܒܬܪ ܕܫܒܩܬ ܣܘܪܚܢܝܟܘܢ̈ ܘܐܥܒܪܬ
JulRom . . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܩܪܝ ܗܘܝ̈ ܟܬܝܒܬܐ̈
JulRom ܒܚܝܝܗܘܢܼ̈ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗܘܢܿ ܕܡܢ ܒܬܪ
JulRom ܒܬܪ ܡܘܬܗܘܢܿ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܥܢܕܘ ܠܡ ܥܡ
JulRom . ܘܗܘܼܐ ܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐܼ̈ .
JulRom ܕܐܢ ܐܬܝܢ ܚܢܢ ܒܬܪ ܫܢܝܘܬܗܘܢܼ . ܡܚܪܒܝܢ
JulRom . ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܝܗܘܢ̈ ܡܬܡܠܠܝܢ ܚܪܫܝܗܘܢ̈
JulRom ܬܘܒ ܪܡܙܟ ܟܣܝܐ ܒܬܪ ܙܒܢܗܿ . ܕܢܕܠܐ
JulRom ܠܝܛܐܼ . ܡܢ ܒܬܪ ܢܨܚܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܡܟܣܝܡܣܼ
JulRom ܕܡܣܝܒܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܿܦܝܬ ܡܢ ܣܢܝܿܘܬܗ
JulRom . ܘܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܐܼ . ܟܕ
JulRom ܒܙܟܘ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܩܪܝ ܟܬܒܐ ܗܢܐ
JulRom ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܪܐ ܠܓܙܝܪܐܼ̈ .
JulRom ܛܪܘܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܒܕ ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐ̈
JulRom ܕܡܕܝܢܬܐܿ . ܕܢܨܛܠܘܢ ܒܬܪ ܨܒܝܢܐ ܕܡܠܟܘܬܟܘܢܿ ܘܠܚܝܡ
JulRom ܢܫܬܠܛ ܥܠ ܐܘܚܕܢܢ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܟܘܢܼ . ܥܩܬܐ̈
JulRom ܩܫܝܐ ܠܡܠܟܘܬܢܿ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܣܝܡ ܚܝܠܐ ܥܠ
JulRom ܝܘܠܝܢܣ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܼܢ . ܣܡ
JulRom . ܕܣܡܘܗܿ ܠܙܟܘܬܗܘܢ ܒܬܪ ܢܗܝܪܝܗ̈ܿ ܕܡܘܙܠܬܐ .
JulRom ܕܡܘܙܠܬܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܪܥܣܪ̈ ܫܒܘܥܐ̈
JulRom ܒܥܠܡܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܫܒܘܥܐܼ̈ .
JulRom ܗܢܐ ܪܫܝܥܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܦܩܪ ܘܐܫܬܢܝ ܒܦܘܠܚܢܐ
JulRom ܒܓܠܝܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢܿ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܠܨ ܘܫܢܩ ܐܢܘܢܿ
JulRom ܡܢܗܿ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܓܡܪܘ ܒܗ ܟܠܗܘܢ
JulRom ܘܦܘܫܩܐ ܕܦܠܐܬܗܿ ܫܬܩܬ ܒܬܪ ܗܠܝܼܢ . ܘܠܐ
JulRom ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܙܠ ܠܒܝܬ ܡܫܪܝܗ
JulRom ܕܩܐܪܣܗ . ܘܢܐܙܠ ܒܬܪ ܨܒܝܢܗܘܢ ܕܐܢܫܐ ܫܓܘܫܐ̈
JulRom ܥܠ ܢܨܚܢܗܼ . ܒܬܪ ܓܝܪ ܥܕܢܐ ܩܠܝܠ
JulRom ܠܐܪܥܐ ܕܟܠܕܝܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܚܪܒܘܗܿ . .
JulRom ܕܡܠܟܐ̈ܿ . ܘܢܪܕܘܦ ܒܬܪ ܓܒܪܐ ܕܣܐܒ ܘܥܬܩ
JulRom ܘܐܬܣܝܡܘ ܚܝܠܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܒܬܪ ܓܠܘܬܼܐ . ܘܐܗܦܟܘ
JulRom ܕܠܘܝܢ ܠܢ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܐܠܗܐ̈ ܒܥܘܫܢܐ
JulRom ܥܘܕܪܢܗܘܢܿ ܣܡܘܗܿ ܙܟܘܬܗܘܢ ܒܬܪ ܒܪܢܫܐ ܕܙܩܦܘ ܝܗܘܕܝܐ̈
JulRom ܝܪܬܐ̈ ܥܠ ܐܘܚܕܢܗܘܢܿ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗܘܢܿ ܘܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܗܘܢ̈
JulRom ܓܝܪ ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܡܢ ܒܬܪ ܓܠܘܬܐܼ . ܘܬܒܪܗ
JulRom ܠܐ ܨܒܝܢ ܐܝܬܝ ܒܬܪ ܛܥܝܘܬܗ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ
JulRom ܕܫܢܝܐ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܫܒܘܥܐܼ̈ .
JulRom ܕܫܢܝܐ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܫܒܘܥܐ̈ ܕܫܢܝܐܼ̈
JulRom ܠܡ ܕܠܡܐ ܬܫܬܪܓܠܘܢ ܒܬܪ ܩܠܐ̈ ܕܛܥܝܘܬܐ .
JulRom ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘ ܒܬܪ ܨܒܝܢܢ ܣܝܡܢ ܕܗܐ
JulRom ܨܒܝܢܢ ܣܝܡܢ ܕܗܐ ܒܬܪ ܨܒܝܢܗ ܕܗܘܪܡܙܕ ܐܠܗܐ
JulRom ܠܐܪܡܢܝܐ̈ ܘܣܡܘ ܬܘܒ ܒܬܪ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܡܕܐܬܐ ܕܡܠܟܘܬܢܼ
JulRom ܡܿܠܟܐ . ܕܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܐܡܪܢܢ
JulRom ܐܝܢܐ ܕܪܫܐ ܗܘܼܐ ܒܬܪ ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ . ܐܘ
JulRom ܠܚܢܦܘܬܗܿ . ܘܐܙܠܬܘܢ ܒܬܪ ܛܥܝܘܬܗ . ܘܕܒܚܬܘܢ
JulRom ܐܡܠܟ ܥܠܝܟܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܟܢ ܐܝܟ ܒܪ
JulRom ܗܘܬ ܙܟܘܬܐܼ ܢܝܬܝܗܿ ܒܬܪ ܚܢܦܘܬܗ . ܘܐܢ
JulRom ܚܝܒܘܬܐܼ . ܢܝܬܝܗܿ ܒܬܪ ܗܿܘ ܢܝܫܐ ܕܙܟܘܬܐ
JulRom ܠܢ ܥܡܗܘܿܢܿ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܫܠܚܘ ܠܢ
JulRom ܚܐܪܐ̈ ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ . ܫܩܠ
JulRom ܘܐܢ ܐܢܫ ܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܟܬܒܐ ܡܡܪ[ܚ]
JulRom ܕܒܥܝܬܘܢ ܡܢܝ . ܒܬܪ ܕܐܬܟܪܙ ܟܬܒܐ ܕܫܘܒܩܢܟܘܢ
JulRom ܕܥܢܕ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܐܝܢܐ ܕܩܡ ܝܪܬܐ
JulRom ܕܝܢ ܐܢܫ ܡܡܪܚ ܒܬܪ ܦܘܩܕܢܐ ܗܢܐ .
JulRom ܥܠܡܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘܝ̈ ܗܠܝܼܢ .
JulRom ܠܟܠܢܫ̇ . ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܪܥܝܘ ܘܐܫܬܝܢܘ ܓܒܐ̈
JulRom ܬܡܢܝܐ̈ܿ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܬܼܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ
JulRom . ܘܒܙܕܩܗܝܢ ܘܒܣܕܪܗܝܢ ܒܬܪ ܒܬܪ . ܐܟܬܒܢ
JulRom ܘܒܙܕܩܗܝܢ ܘܒܣܕܪܗܝܢ ܒܬܪ ܒܬܪ . ܐܟܬܒܢ ܐܢܝܢ