simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܐܝܢܐ ܕܩܡ ܝܪܬܐ ܠܐܘܚܕܢܗ ܘܝܪܬ ܬܓܗ ܘܟܘܪܣܝܗ . ܗܼܘ ܒܕܡܐ ܒܬܪ ܦܩܝܕܐ̈ ܢܝܬܝܗܿ ܠܬܒܥܬܗܿ ܕܚܘܒܬܗ ܕܡܪܗܘܢ ܕܥܢܕ . ܐܠܐ
JulRom ܙܒܢܐ . ܫܩܠ ܗܘܼܐ ܓܝܪ ܕܢܐܡܪ ܠܗܘܢܿ ܕܐܚܪܬܐ ܠܡ ܐܬܪܥܝܬܼ ܒܬܪ . ܕܠܐ ܢܬܥܕܠܘܢ ܒܗܿ ܚܐܪܐ̈ ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ
JulRom ܓܠܘܬܼܐ . ܘܐܗܦܟܘ ܘܣܡܘܗ ܡܢ ܓܒܐ ܓܪܒܝܝܐ ܕܩܛܝܣܦܘܢ ܒܬܪ ܐܬܬܣܝܡܘ ܠܡܓܠܝܘ ܡܢ ܐܬܪܗܘܢ ܘܐܬܣܝܡܘ ܚܝܠܐ ܕܛܝܝܐ̈
JulRom ܢܨܚܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܡܟܣܝܡܣܼ . ܣܡ ܗܘܼܐ ܐܦܘܗܝ̈ ܠܡܥܠ ܒܬܪ ܕܝܢ ܒܡܗܡܝܢܘܬܗ ܕܛܪܘܢܐ . ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܚܪܡܐ ܠܝܛܐܼ . ܡܢ
JulRom ܕܐܬܪܥܝܘ ܘܐܫܬܝܢܘ ܓܒܐ̈ ܬܪܝܗܘܿܢ̈ܿ ܘܠܥܣܘ ܘܐܫܬܝܘ ܥܡ ܒܬܪ ܒܐܪܡܝ ܐܝܕܢ ܘܕܪܘܪܒܢܝܢ̈ . ܕܬܬܝܕܥ ܠܟܠܢܫ̇ . ܕܡܢ
JulRom ܕܦܩܪ ܘܐܫܬܢܝ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܟܬܝܫܐ̈ . ܒܬܪ ܒܙܒܢܘܗܝ̈ ܕܝܘܠܝܢܘܣ ܥܘܿܠܐ . . . ܗܿܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܪܫܝܥܐ ܡܢ
JulRom ܕܐܬܐܡܪ ܠܗ ܗܠܝܢ ܡܢ ܟܬܝܫܘܗܝܼ̈ . ܣܡ ܗܘܼܐ ܐܦܘܗܝ̈ ܥܠ ܒܬܪ ܡܕܒܪܝܢ ܗܘܘܼ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗܘܢ . . ܛܪܘܢܐ ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ
JulRom ܕܪܫܐ ܐܢܘܢ ܒܣܓܝܐܬܐܼ̈ . ܗܼܦܟ ܐܙܕܝܦܢ . ܘܒܫܐܝܠܬܐ̈ ܒܬܪ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܚܣܝܪܘܬ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܕܒܦܬܟܪܐ̈ . ܘܡܢ
JulRom ܕܗܘܝ̈ ܗܠܝܼܢ . ܐܡܿܪ ܠܗ ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܠܫܒܘܪ . ܐܢ ܐܝܬ ܠܟ ܒܬܪ ܡܠܟܘܢ̈ ܬܩܝܦܢ ܕܐܟܘܬܗ̣ ܠܐ ܗܘܬ ܡܢ ܝܘܡܝ̈ ܥܠܡܐ . ܘܡܢ
JulRom ܗܿܘ ܢܝܫܐ ܕܙܟܘܬܐ . ܕܒܗ ܗܘܼܐ ܦܘܪܩܢܐ ܠܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ . ܒܬܪ ܒܬܪ ܚܢܦܘܬܗ . ܘܐܢ ܫܪܟܬ ܨܐܕܘܗܝ ܚܝܒܘܬܐܼ . ܢܝܬܝܗܿ
JulRom ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܡܕܐܬܐ ܕܡܠܟܘܬܢܼ . ܗܝܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܛܝܒܘ ܢܫܦܥ ܒܬܪ ܡܢ ܐܒܗܝܢ̈ ܘܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܡܫܬܡܥܝܢ ܠܐܪܡܢܝܐ̈ ܘܣܡܘ ܬܘܒ
JulRom ܕܫܪܐ ܠܓܙܝܪܐܼ̈ . ܣܡ ܐܦܘܗܝ̈ ܠܡܚܬ ܠܣܘܪܝܐ . ܪܗܝܒ ܗܘܼܐ ܒܬܪ ܘܒܙܕܩܗܝܢ ܐܟܬܒ ܐܢܝܢ ܐܝܟ ܕܐܣܬܥܪ . ܛܪܘܢܐ ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ
JulRom   ܕܐܣܒܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܐܘܣܒܝܣ ܫܢܕܐ̈ ܘܐܘܠܨܢܐ̈ ܕܟܠ ܒܬܪ ܥܘܗܕܢܗܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܢ ܒܬܪܢ . ܛܪܘܢܐ ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ
JulRom ܐܒܗܿܝ̈ . ܘܣܡܬܢܝ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܒܼܝܫܐ̈ ܕܐܚܙܐ ܒܡܘܟܟܗܿ ܒܬܪ ܗܘܼܐ ܘܓܥܿܐ ܚܫܝܫܐܝܬ ܟܕ ܐܿܡܪ ܐܠܗܼܝ ܠܡܢܐ ܫܒܩܬܢܝ
JulRom ܨܒܝܢܗ ܕܗܘܪܡܙܕ ܐܠܗܐ ܣܡܘ ܐܢܝܢ ܚܟܝܡܝܢ̈ . ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܒܬܪ . ܡܢܐ ܡܠܼܟܐ ܢܬܠ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘ ܒܬܪ ܨܒܝܢܢ ܣܝܡܢ ܕܗܐ
JulRom ܛܥܝܘܬܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܘܐܬܪܡܝ ܠܩܨܡܝܗܘܢ̈ ܘܐܬܢܓܕ ܒܬܪ ܗܘܼܐ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ ܘܕܓܠ ܒܩܝܡܗܼ ܘܗܦܼܟ ܡܢ ܫܪܪܗ . ܘܐܙܠ
JulRom ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ . ܐܘ ܓܒܪܐܼ̈ . ܡܢܘ ܫܓܘܫܝܐ ܗܢܐ ܕܝܘܡܢ . ܒܬܪ ܡܬܐܫܕ ܒܡܫܪܝܬܢܿ ܐܡܿܪ ܠܗܘܢ ܦܝܛܠܝܣ . ܐܝܢܐ ܕܪܫܐ ܗܘܼܐ
JulRom ܕܐܬܝܗܒܬ ܥܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܐܦܦܣܝܣ ܕܝܩܕܢܐܼ . ܩܪܒܘ ܒܬܪ ܟܠ ܐܢܫ ܬܬܝܕܥܼ . ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܬܪܝܨܝܢ̈ ܕܝܢܝܗܘܢܼ̈ . ܘܡܢ
JulRom ܕܥܒܕ ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐ̈ ܒܐܢܛܝܟܝܐ . ܐܬܝ̈ ܠܗ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ   ܐܣܝܪܐ̈ ܥܕ ܗܿܘܼܐ ܝܘܡܐ ܕܢܫܡܥܝܘܗܝ . ܛܪܘܢܐ ܕܝܢ ܡܢ
JulRom ܗܠܝܢ ܕܫܠܚܘ ܠܢ . ܐܢܫܐ̈ ܕܣܡܘ ܢܦܫܗܘܢ ܬܚܝܬ ܚܝܒܘܬܐ ܒܬܪ ܡܪܝ ܡܠܟܐܼ . ܘܕܠܐ ܠܡ ܗܕܐܼ . ܡܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܢ ܥܡܗܘܿܢܿ ܡܢ