simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐܼ̈ . ܥܠ ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܠܫܠܡܗ ܘܠܣܓܕܬܗ ܕܡܠܟܐܼ ܒܬܪ ܘܢܦܼܩ ܡܢ   ܩܕܡܘܗܝܼ . ܟܕ ܐܒܝܠ ܘܡܪܟܢ ܪܝܫܗ . ܘܗܘܼܐ ܡܢ
JulRom ܪܝܫܗ . ܘܟܡܐ ܝܩܝܪ ܗܼܘܐ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܡܘܬܐ ܕܡܪܗ . ܕܥܩܒܗܿ ܒܬܪ ܪܫ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܫܩܼܠ ܒܩܢܘܡܗ ܛܘܦܣܐ ܕܪܒܗ ܘܫܐܼܠ ܕܢܙܕܩܦ
JulRom ܫܢܝܘܬܗܘܢܼ . ܡܚܪܒܝܢ ܚܢܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܘܚܕܢܼܢ . ܒܬܪ ܓܠܝܙܝ̈ ܡܢ ܒܘܝܢܐ ܘܣܢܝܝ̈ ܚܝܝܗܘܢ̈ܿ ܕܐܢ ܐܬܝܢ ܚܢܢ
JulRom   ܕܐܣܒܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܐܘܣܒܝܣ ܫܢܕܐ̈ ܘܐܘܠܨܢܐ̈ ܕܟܠ ܒܬܪ ܥܘܗܕܢܗܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܢ ܒܬܪܢ . ܛܪܘܢܐ ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ