simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܕܐܬܣܝܡ ܚܝܠܐ ܥܠ ܬܚܘܡܐ . ܘܩܪܘ ܠܗ ܚܪܒܐ ܠܐܬܘܪ ܒܛܒܐ ܒܬܪ . ܚܣܕܐ ܗܝ ܠܢ ܓܝܪ ܪܒܐ ܗܕܐ . ܘܚܫܐ ܩܫܝܐ ܠܡܠܟܘܬܢܿ ܕܡܢ
JulRom ܕܐܬܦܪܣ ܥܠܝܢ ܟܬܝܒܬܗ̈ ܒܟܘܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܗܼ . ܒܬܪ ܘܩܕܝܘ ܟܠܝܠܐ ܕܙܟܘܬܗܘܢ . . ܗܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܡܚܝܒܐܼ . ܡܢ
JulRom ܕܐܬܩܪܝ ܗܘܝ̈ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܡܿܠܟܐ ܥܘܿܠܐ ܩܕܡ ܟܢܫܝܗ̈ܿ ܒܬܪ ܕܡܠܟܘܬܢܼ . ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܢܣܓܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܠܘܬܢ . . ܘܡܢ
JulRom ܕܐܬܩܪܝ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܒܐܕܢܝ̈ ܟܠܗ ܥܡܐܼ . ܩܪܒܘ ܪܒܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܒܬܪ . ܒܣܓܕܬ ܩܢܘܡܝܢ̈ ܢܩܒܠ ܐܦܝܗ̈ܿ ܕܡܠܟܘܬܟܘܢ ܒܙܟܘ . ܘܡܢ
JulRom ܕܐܬܪܥܝܘ ܘܐܫܬܝܢܘ ܓܒܐ̈ ܬܪܝܗܘܿܢ̈ܿ ܘܠܥܣܘ ܘܐܫܬܝܘ ܥܡ ܒܬܪ ܒܐܪܡܝ ܐܝܕܢ ܘܕܪܘܪܒܢܝܢ̈ . ܕܬܬܝܕܥ ܠܟܠܢܫ̇ . ܕܡܢ
JulRom ܕܓܡܪܘ ܒܗ ܟܠܗܘܢ ܨܒܝܢܘܗܝ̈ ܒܝܫܐ̈ . ܠܚܪܢܝܐ̈ ܕܝܼܢ ܛܒ ܒܬܪ ܒܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܚܢܦܐ̈ ܘܗܝܕܝܢ ܐܨܛܒܝ ܠܡܦܩ ܡܢܗܿ . ܡܢ
JulRom ܕܗܘܝ̈ ܗܠܝܼܢ . ܐܡܿܪ ܠܗ ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܠܫܒܘܪ . ܐܢ ܐܝܬ ܠܟ ܒܬܪ ܡܠܟܘܢ̈ ܬܩܝܦܢ ܕܐܟܘܬܗ̣ ܠܐ ܗܘܬ ܡܢ ܝܘܡܝ̈ ܥܠܡܐ . ܘܡܢ
JulRom ܕܗܦܟ ܛܘܒܢܐ ܐܘܣܒܝܣ ܠܥܕܬܗ . ܡܢܗܘܢ ܓܝܪ ܬܘܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܗܘܬ ܗܘܬ ܕܝܢ ܦܠܓܘܬܐ ܒܟܢܫܝܗ̈ܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܡܢ
JulRom ܕܝܢ ܐܠܗܐ̈ ܒܥܘܫܢܐ ܕܓܢܒܪܘܬܟܘܢܼ . ܫܩܠܬ ܡܠܟܘܬܢ ܫܡܐ ܒܬܪ ܕܐܣܬܥܪܬ . ܐܠܐ ܕܝܢ ܠܘܩܕܡ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܐܠܗܐ̈ ܕܠܘܝܢ ܠܢ .
JulRom ܕܝܬܼܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܒܘܙܢܛܝܐ ܡܕܝܢܬܐ . ܒܬܪ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ . ܥܒܕ ܕܝܢ ܒܡܠܟܘܬܐܼ ܝܪܚܐ̈ ܬܡܢܝܐ̈ܿ . ܡܢ
JulRom ܕܡܝܬ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܐܝܟ ܕܟܬܒܢܢ ܡܢ ܠܥܠܼ . ܐܬܣܝܡ ܝܘܠܝܢܘܣ ܒܬܪ . ܕܒܦܣܝܩܬܐ ܢܪܫܘܡ ܐܓܘܢܐ ܕܡܘܕܝܢܘܬܗ ܘܗܘܼܐ ܡܢ
JulRom ܕܢܣܒܬ ܢܣܝܢܗ ܕܟܬܒܐ ܩܕܡܝܐ . ܐܦ ܠܟܘܢ ܕܝܠܟܘܢ ܐܝܬ ܥܡܢ ܒܬܪ ܩܘܢܕܘܢܣ ܕܡܬܥܒܪܢܘܬܐܼ .   ܒܕܝܗܒܬ ܟܬܒܐ ܐܚܪܢܐ ܡܢ
JulRom ܕܥܒܕ ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐ̈ ܒܐܢܛܝܟܝܐ . ܐܬܝ̈ ܠܗ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ   ܐܣܝܪܐ̈ ܥܕ ܗܿܘܼܐ ܝܘܡܐ ܕܢܫܡܥܝܘܗܝ . ܛܪܘܢܐ ܕܝܢ ܡܢ
JulRom ܕܥܢܕܘ ܠܡ ܥܡ ܣܢܝܬܗܘܢܼ̈ . ܨܚܢܐ̈ ܠܡ ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܒܬܪ ܬܘܩܠܬܐ ܠܣܓܝܐܐ̈ . ܒܚܝܝܗܘܢܼ̈ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗܘܢܿ ܕܡܢ
JulRom ܕܥܿܦܝܬ ܡܢ ܣܢܝܿܘܬܗ ܗܒܐ̈ ܦܐܝܬܐ̈ ܕܚܫܚܢ ܠܟܠܝܠܗܿ ܒܬܪ . ܨܿܒܐ ܗܘܝܬ ܕܝܢ ܕܐܦܘܫ ܠܝ ܗܫܐ ܡܢ ܬܫܥܝܬܗ ܕܡܣܝܒܐ . ܡܢ
JulRom ܕܦܩܪ ܘܐܫܬܢܝ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܟܬܝܫܐ̈ . ܒܬܪ ܒܙܒܢܘܗܝ̈ ܕܝܘܠܝܢܘܣ ܥܘܿܠܐ . . . ܗܿܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܪܫܝܥܐ ܡܢ
JulRom ܕܪܫܐ ܐܢܘܢ ܒܣܓܝܐܬܐܼ̈ . ܗܼܦܟ ܐܙܕܝܦܢ . ܘܒܫܐܝܠܬܐ̈ ܒܬܪ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܚܣܝܪܘܬ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܕܒܦܬܟܪܐ̈ . ܘܡܢ
JulRom ܕܫܒܩܬ ܣܘܪܚܢܝܟܘܢ̈ ܘܐܥܒܪܬ ܣܟܠܘܬܟܘܢ̈ . ܘܠܐ ܢܣܒܬ ܒܬܪ ܡܢܐ ܕܣܢܐ ܣܥܪܬ ܠܟܘܢ ܡܠܟܘܬܢܿ ܕܐܫܬܐܠܬܘܢ ܡܢ ܫܘܠܛܢܢ .
JulRom ܕܫܠܡ ܩܨܐ ܕܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܩܘܣܛܢܛܝܣ ܡܿܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ ܘܪܚܡ ܒܬܪ ܕܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܝܘܠܝܢܘܣ ܛܪܘܢܐ ܘܥܘܪܠܐ ܘܡܢ
JulRom ܕܫܪܐ ܠܓܙܝܪܐܼ̈ . ܣܡ ܐܦܘܗܝ̈ ܠܡܚܬ ܠܣܘܪܝܐ . ܪܗܝܒ ܗܘܼܐ ܒܬܪ ܘܒܙܕܩܗܝܢ ܐܟܬܒ ܐܢܝܢ ܐܝܟ ܕܐܣܬܥܪ . ܛܪܘܢܐ ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ