simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܛܪܘܢܐ ܘܥܘܪܠܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܫܠܡ ܩܨܐ ܕܝܘܡܘܗܝ̈
JulRom ܕܩܐܪܣܗ . ܘܢܐܙܠ ܒܬܪ ܨܒܝܢܗܘܢ ܕܐܢܫܐ ܫܓܘܫܐ̈
JulRom ܟܬܒܐ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܢܣܒܬ ܢܣܝܢܗ ܕܟܬܒܐ
JulRom ܠܚܢܦܘܬܗܿ . ܘܐܙܠܬܘܢ ܒܬܪ ܛܥܝܘܬܗ . ܘܕܒܚܬܘܢ
JulRom ܕܒܦܬܟܪܐ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܪܫܐ ܐܢܘܢ ܒܣܓܝܐܬܐܼ̈
JulRom . ܘܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܐܼ . ܟܕ
JulRom ܕܚܟܡܬܗ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܐܡܠܟ ܝܘܠܝܢܣ
JulRom ܒܙܟܘ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܩܪܝ ܟܬܒܐ ܗܢܐ
JulRom . . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܩܪܝ ܗܘܝ̈ ܟܬܝܒܬܐ̈
JulRom ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܙܠ ܠܒܝܬ ܡܫܪܝܗ
JulRom ܡܿܠܟܐ . ܕܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܐܡܪܢܢ
JulRom ܕܡܕܝܢܬܐܿ . ܕܢܨܛܠܘܢ ܒܬܪ ܨܒܝܢܐ ܕܡܠܟܘܬܟܘܢܿ ܘܠܚܝܡ
JulRom ܘܒܙܕܩܗܝܢ ܘܒܣܕܪܗܝܢ ܒܬܪ ܒܬܪ . ܐܟܬܒܢ ܐܢܝܢ
JulRom   [ܥܠ] ܦܪܨܘܦܐ ܒܬܪ [ . .
JulRom ܘܐܢ ܐܢܫ ܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܟܬܒܐ ܡܡܪ[ܚ]
JulRom ܕܠܘܝܢ ܠܢ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܐܠܗܐ̈ ܒܥܘܫܢܐ
JulRom ܓܝܪ ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܡܢ ܒܬܪ ܓܠܘܬܐܼ . ܘܬܒܪܗ
JulRom ܐܠܗܼܝ ܠܡܢܐ ܫܒܩܬܢܝ ܒܬܪ ܐܒܗܿܝ̈ . ܘܣܡܬܢܝ
JulRom ܬܘܒ ܪܡܙܟ ܟܣܝܐ ܒܬܪ ܙܒܢܗܿ . ܕܢܕܠܐ
JulRom ܢܫܬܠܛ ܥܠ ܐܘܚܕܢܢ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܟܘܢܼ . ܥܩܬܐ̈