simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܠܟܠܢܫ̇ . ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܪܥܝܘ ܘܐܫܬܝܢܘ ܓܒܐ̈
JulRom ܬܡܢܝܐ̈ܿ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܬܼܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ
JulRom . ܘܒܙܕܩܗܝܢ ܘܒܣܕܪܗܝܢ ܒܬܪ ܒܬܪ . ܐܟܬܒܢ
JulRom ܘܒܙܕܩܗܝܢ ܘܒܣܕܪܗܝܢ ܒܬܪ ܒܬܪ . ܐܟܬܒܢ ܐܢܝܢ