simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܢܫܬܠܛ ܥܠ ܐܘܚܕܢܢ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܟܘܢܼ . ܥܩܬܐ̈
JulRom ܩܫܝܐ ܠܡܠܟܘܬܢܿ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܣܝܡ ܚܝܠܐ ܥܠ
JulRom ܝܘܠܝܢܣ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܼܢ . ܣܡ
JulRom . ܕܣܡܘܗܿ ܠܙܟܘܬܗܘܢ ܒܬܪ ܢܗܝܪܝܗ̈ܿ ܕܡܘܙܠܬܐ .
JulRom ܕܡܘܙܠܬܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܪܥܣܪ̈ ܫܒܘܥܐ̈
JulRom ܒܥܠܡܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܫܒܘܥܐܼ̈ .
JulRom ܗܢܐ ܪܫܝܥܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܦܩܪ ܘܐܫܬܢܝ ܒܦܘܠܚܢܐ
JulRom ܒܓܠܝܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢܿ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܠܨ ܘܫܢܩ ܐܢܘܢܿ
JulRom ܡܢܗܿ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܓܡܪܘ ܒܗ ܟܠܗܘܢ
JulRom ܘܦܘܫܩܐ ܕܦܠܐܬܗܿ ܫܬܩܬ ܒܬܪ ܗܠܝܼܢ . ܘܠܐ
JulRom ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܙܠ ܠܒܝܬ ܡܫܪܝܗ
JulRom ܕܩܐܪܣܗ . ܘܢܐܙܠ ܒܬܪ ܨܒܝܢܗܘܢ ܕܐܢܫܐ ܫܓܘܫܐ̈
JulRom ܥܠ ܢܨܚܢܗܼ . ܒܬܪ ܓܝܪ ܥܕܢܐ ܩܠܝܠ
JulRom ܠܐܪܥܐ ܕܟܠܕܝܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܚܪܒܘܗܿ . .
JulRom ܕܡܠܟܐ̈ܿ . ܘܢܪܕܘܦ ܒܬܪ ܓܒܪܐ ܕܣܐܒ ܘܥܬܩ
JulRom ܘܐܬܣܝܡܘ ܚܝܠܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܒܬܪ ܓܠܘܬܼܐ . ܘܐܗܦܟܘ
JulRom ܕܠܘܝܢ ܠܢ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܐܠܗܐ̈ ܒܥܘܫܢܐ
JulRom ܥܘܕܪܢܗܘܢܿ ܣܡܘܗܿ ܙܟܘܬܗܘܢ ܒܬܪ ܒܪܢܫܐ ܕܙܩܦܘ ܝܗܘܕܝܐ̈
JulRom ܝܪܬܐ̈ ܥܠ ܐܘܚܕܢܗܘܢܿ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗܘܢܿ ܘܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܗܘܢ̈
JulRom ܓܝܪ ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܡܢ ܒܬܪ ܓܠܘܬܐܼ . ܘܬܒܪܗ