simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܘܐܦ ܨܒܘܬܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܒܪܢ̈ܿ ܘܠܨܒܝܢܐ
JulRom ܡܚܝܒܐܼ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܦܪܣ ܥܠܝܢ ܟܬܝܒܬܗ̈
JulRom ܐܨܛܠܝ ܗܘܼܐ ܪܥܝܢܗ ܒܬܪ ܛܥܝܘܬܐ ܕܫܐܕܐ̈ .
JulRom ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܐܡܪ ܠܗ ܗܠܝܢ
JulRom ܕܒܦܬܟܪܐ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܪܫܐ ܐܢܘܢ ܒܣܓܝܐܬܐܼ̈
JulRom ܡܢ ܫܘܠܛܢܢ . ܒܬܪ ܕܫܒܩܬ ܣܘܪܚܢܝܟܘܢ̈ ܘܐܥܒܪܬ
JulRom . . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܩܪܝ ܗܘܝ̈ ܟܬܝܒܬܐ̈
JulRom ܒܚܝܝܗܘܢܼ̈ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗܘܢܿ ܕܡܢ ܒܬܪ
JulRom ܒܬܪ ܡܘܬܗܘܢܿ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܥܢܕܘ ܠܡ ܥܡ
JulRom . ܘܗܘܼܐ ܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐܼ̈ .
JulRom ܕܐܢ ܐܬܝܢ ܚܢܢ ܒܬܪ ܫܢܝܘܬܗܘܢܼ . ܡܚܪܒܝܢ
JulRom . ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܝܗܘܢ̈ ܡܬܡܠܠܝܢ ܚܪܫܝܗܘܢ̈
JulRom ܬܘܒ ܪܡܙܟ ܟܣܝܐ ܒܬܪ ܙܒܢܗܿ . ܕܢܕܠܐ
JulRom ܠܝܛܐܼ . ܡܢ ܒܬܪ ܢܨܚܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܡܟܣܝܡܣܼ
JulRom ܕܡܣܝܒܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܿܦܝܬ ܡܢ ܣܢܝܿܘܬܗ
JulRom . ܘܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܐܼ . ܟܕ
JulRom ܒܙܟܘ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܩܪܝ ܟܬܒܐ ܗܢܐ
JulRom ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܪܐ ܠܓܙܝܪܐܼ̈ .
JulRom ܛܪܘܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܒܕ ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐ̈
JulRom ܕܡܕܝܢܬܐܿ . ܕܢܨܛܠܘܢ ܒܬܪ ܨܒܝܢܐ ܕܡܠܟܘܬܟܘܢܿ ܘܠܚܝܡ