simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom . . ] ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܗܢܐ ܟܐܢܐ
JulRom ܒܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܘ[ .
JulRom   [ܥܠ] ܦܪܨܘܦܐ ܒܬܪ [ . .
JulRom ܘܠܦܘܠܚ[ܢܐ] ܟܐܢܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫ[ . .
JulRom ܛܪܘܢܐ ܘܥܘܪܠܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܫܠܡ ܩܨܐ ܕܝܘܡܘܗܝ̈
JulRom ܫܪܪܗ . ܘܐܙܠ ܒܬܪ ܛܥܝܘܬܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܘܐܬܪܡܝ
JulRom ܕܡܘܕܝܢܘܬܗ ܘܗܘܼܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܐܝܟ
JulRom ܕܪܒܗ ܘܫܐܼܠ ܕܢܙܕܩܦ ܒܬܪ ܪܝܫܗ . ܘܟܡܐ
JulRom . ܠܘ ܓܝܪ ܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܩܢܐ ܗܘܼܐ
JulRom ܠܐ ܐܬܩܝܡ ܨܒܝܢܗܘܢ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܝܗܘܢ̈ ܕܗܠܝܢ ܡܒܠܒܠܝ̈
JulRom ܢܩܝܡ   ܨܒܝܢܗܘܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗܘܢ . ܠܐ
JulRom ܟܬܒܐ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܢܣܒܬ ܢܣܝܢܗ ܕܟܬܒܐ
JulRom ܒܟܢܫܝܗ̈ܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗܦܟ ܛܘܒܢܐ ܐܘܣܒܝܣ
JulRom ܕܢܫܡܥܝܘܗܝ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܼܠ{ܡ} <ܚ> ܐܕܘܟܣܝܣ ܠܒܝܬ
JulRom ܕܐܬܐܡܪ ܡܢܟ . ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܗܒ ܒܘܩܝܐ
JulRom ܕܝܢܝܗܘܢܼ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܝܗܒܬ ܥܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ
JulRom ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ ܒܬܪ   ܕܐܣܒܠܗ ܠܛܘܒܢܐ
JulRom ܕܚܟܡܬܗ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܐܡܠܟ ܝܘܠܝܢܣ
JulRom ܐܠܗܼܝ ܠܡܢܐ ܫܒܩܬܢܝ ܒܬܪ ܐܒܗܿܝ̈ . ܘܣܡܬܢܝ
JulRom ܕܡܪܟܒܬܐ̈ ܕܐܚܝܕܢ ܪܗܛܐ ܒܬܪ ܗܢܝܘܟܝܗܝܢ̈ ܘܠܓܡܪ ܡܢܗ