simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܡܘܬܗ ܕܗܢܐ ܟܐܢܐ ܕܐܒܐ ܚܒܠܐ [ . . . . . ] ܡܨܝܢ ܚܢܢ ܗܘ ܕܢܣܒ ܒܬܪ [ . ]ܫܐ ܢܘܣܦ ܥ[ . . . ] ܓܝܪ ܟܪܝܐ ܠܢ ܡܘܬܗ ܡܕܝܕܘܢܢ ܕ[ . . ]
JulRom ܡܘܬܗ ܕܘ[ . . . ] [ . . ]ܫܐ ܪܕܘܦܝܐ ܐܝܬ [ . . ]ܕܢܩܘܡ ܥܠ ܒܬܪ ܕܩܢܘ ܠܗܘܢ ܝܬܝܪܐ[ܝܬ] ܕܝܢ ܒܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܕܡܢ
JulRom [ . . ]ܦܠܓ [ . . . ]ܐ[ . . . . . . . . . . . ] ܒܬܪ ܕܢ ܚܫܝܫܘܬܗ ܘܟܪܝܘܬܗ [ . ]ܗ ܐܫܝܕܐ ܗܘܬ   [ܥܠ] ܦܪܨܘܦܐ
JulRom ܕܐܫ[ . . . . ] [ . ]ܘܢ ܐܠܗܐ ܩܘܠܣ[ . . . . . . . . . . ܒܬܪ ܘܫܩܠܘ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܓܡܝܪܬܐ ܘܠܦܘܠܚ[ܢܐ] ܟܐܢܐ ܘܡܢ
JulRom ܕܫܠܡ ܩܨܐ ܕܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܩܘܣܛܢܛܝܣ ܡܿܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ ܘܪܚܡ ܒܬܪ ܕܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܝܘܠܝܢܘܣ ܛܪܘܢܐ ܘܥܘܪܠܐ ܘܡܢ
JulRom ܛܥܝܘܬܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܘܐܬܪܡܝ ܠܩܨܡܝܗܘܢ̈ ܘܐܬܢܓܕ ܒܬܪ ܗܘܼܐ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ ܘܕܓܠ ܒܩܝܡܗܼ ܘܗܦܼܟ ܡܢ ܫܪܪܗ . ܘܐܙܠ
JulRom ܕܡܝܬ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܐܝܟ ܕܟܬܒܢܢ ܡܢ ܠܥܠܼ . ܐܬܣܝܡ ܝܘܠܝܢܘܣ ܒܬܪ . ܕܒܦܣܝܩܬܐ ܢܪܫܘܡ ܐܓܘܢܐ ܕܡܘܕܝܢܘܬܗ ܘܗܘܼܐ ܡܢ
JulRom ܪܝܫܗ . ܘܟܡܐ ܝܩܝܪ ܗܼܘܐ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܡܘܬܐ ܕܡܪܗ . ܕܥܩܒܗܿ ܒܬܪ ܪܫ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܫܩܼܠ ܒܩܢܘܡܗ ܛܘܦܣܐ ܕܪܒܗ ܘܫܐܼܠ ܕܢܙܕܩܦ
JulRom ܐܝܠܝܢ ܕܩܢܐ ܗܘܼܐ ܟܬܫ ܗܘܼܐ . ܕܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܩܢܼܐ ܒܬܪ . ܠܐ ܡ <ܐ>ܢܬ ܠܗ ܘܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܕܢܢܘܚ ܡܢ ܥܡܠܗ . ܠܘ ܓܝܪ
JulRom ܥܘܢܕܢܝܗܘܢ̈ ܕܗܠܝܢ ܡܒܠܒܠܝ̈ ܛܟܣܐ̈ ܦܐܝܐ̈ . ܒܬܪ ܠܥܠܡܐ ܒܨܒܘܬܗܘܢ̈ ܬܡܝܗܬܐ̈ . ܠܐ ܐܬܩܝܡ ܨܒܝܢܗܘܢ
JulRom ܡܘܬܗܘܢ . ܠܐ ܗܟܝܠ ܢܬܚܕ ܪܥܝܢܟ ܒܫܢܝܘܬܗܘܢ . ܕܠܡܐ ܒܬܪ ܣܓܕܬܐ ܕܐܠܗܐ̈ ܒܚܬܝܪܘܬܗܘܢ ܡܢܘ ܢܩܝܡ   ܨܒܝܢܗܘܢ
JulRom ܕܢܣܒܬ ܢܣܝܢܗ ܕܟܬܒܐ ܩܕܡܝܐ . ܐܦ ܠܟܘܢ ܕܝܠܟܘܢ ܐܝܬ ܥܡܢ ܒܬܪ ܩܘܢܕܘܢܣ ܕܡܬܥܒܪܢܘܬܐܼ .   ܒܕܝܗܒܬ ܟܬܒܐ ܐܚܪܢܐ ܡܢ
JulRom ܕܗܦܟ ܛܘܒܢܐ ܐܘܣܒܝܣ ܠܥܕܬܗ . ܡܢܗܘܢ ܓܝܪ ܬܘܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܗܘܬ ܗܘܬ ܕܝܢ ܦܠܓܘܬܐ ܒܟܢܫܝܗ̈ܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܡܢ
JulRom ܕܐܫܬܼܠ{ܡ} <ܚ> ܐܕܘܟܣܝܣ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪܐܼ̈ ܫܕܪ ܛܪܘܢܐ ܒܬܪ ܥܐܕܐ ܕܦܬܟܪܘܗܝ̈ܿ ܘܗܿܘܐ ܠܗ ܝܘܡܐ ܕܢܫܡܥܝܘܗܝ . ܘܡܢ
JulRom ܩܠܝܠ ܗܒ ܒܘܩܝܐ ܕܫܪܪܗܝܢ . ܡܐ ܕܢܗܡܬ ܠܩܘܒܠܟ ܢܘܪܗܿ ܒܬܪ ܕܛܥܝܘܬܟܘܢܿ ܘܐܠܐ ܐܢ ܐܝܬ ܚܝܠܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢܟ .
JulRom ܕܐܬܝܗܒܬ ܥܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܐܦܦܣܝܣ ܕܝܩܕܢܐܼ . ܩܪܒܘ ܒܬܪ ܟܠ ܐܢܫ ܬܬܝܕܥܼ . ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܬܪܝܨܝܢ̈ ܕܝܢܝܗܘܢܼ̈ . ܘܡܢ
JulRom   ܕܐܣܒܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܐܘܣܒܝܣ ܫܢܕܐ̈ ܘܐܘܠܨܢܐ̈ ܕܟܠ ܒܬܪ ܥܘܗܕܢܗܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܢ ܒܬܪܢ . ܛܪܘܢܐ ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ
JulRom ܓܝܪ ܕܐܡܠܟ ܝܘܠܝܢܣ ܘܐܫܬܠܛ ܒܟܠܗ ܐܘܚܕܢܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܬܪ ܕܛܪܘܢܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ . ܒܝܕ ܗܦܟܬܐ̈ ܕܚܟܡܬܗ . ܡܢ
JulRom ܐܒܗܿܝ̈ . ܘܣܡܬܢܝ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܒܼܝܫܐ̈ ܕܐܚܙܐ ܒܡܘܟܟܗܿ ܒܬܪ ܗܘܼܐ ܘܓܥܿܐ ܚܫܝܫܐܝܬ ܟܕ ܐܿܡܪ ܐܠܗܼܝ ܠܡܢܐ ܫܒܩܬܢܝ
JulRom ܗܢܝܘܟܝܗܝܢ̈ ܘܠܓܡܪ ܡܢܗ ܠܐ ܦܝܫܢ . ܐܦܢ ܢܗܘܐ ܒܠܝܠ ܒܬܪ ܠܢ ܐܦܠܐ ܗܕܐ . ܕܒܕܡܘܬ ܓܝܓܠܐ̈ ܕܡܪܟܒܬܐ̈ ܕܐܚܝܕܢ ܪܗܛܐ