simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܥܘܢܕܢܟܘܢܼ . ܥܩܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܣܒܠܝܘܗܝ ܒܬܪ ܥܠܝܢ ܗܕܐ ܕܚܢܦܐ ܘܪܫܝܥܐ ܝܘܠܝܢܘܣ ܢܫܬܠܛ ܥܠ ܐܘܚܕܢܢ
JulRom ܕܐܬܣܝܡ ܚܝܠܐ ܥܠ ܬܚܘܡܐ . ܘܩܪܘ ܠܗ ܚܪܒܐ ܠܐܬܘܪ ܒܛܒܐ ܒܬܪ . ܚܣܕܐ ܗܝ ܠܢ ܓܝܪ ܪܒܐ ܗܕܐ . ܘܚܫܐ ܩܫܝܐ ܠܡܠܟܘܬܢܿ ܕܡܢ
JulRom ܗܠܝܼܢ . ܣܡ ܗܘܼܐ ܐܦܘܗܝ̈ ܠܚܪܢܿ ܟܕ ܟܣܝܐ ܒܠܒܗ ܣܢܐܬܗܿ ܒܬܪ . ܘܣܓܕ ܐܩܘܠܝܢܐ ܘܢܦܼܩ ܡܢ ܩܕܡ ܡܿܠܟܐ . ܝܘܠܝܢܣ ܕܝܢ ܡܢ
JulRom ܢܗܝܪܝܗ̈ܿ ܕܡܘܙܠܬܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܪܥܣܪ̈ ܫܒܘܥܐ̈ ܒܬܪ ܢܩܡܬܐ ܒܟܢܘܫܬܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܬܘܪ̈ . ܕܣܡܘܗܿ ܠܙܟܘܬܗܘܢ
JulRom ܗܠܝܢ ܬܪܥܣܪ̈ ܫܒܘܥܐ̈ ܕܝܘܡܬܐܼ̈ . ܢܕܢܚ ܠܗܿ ܦܘܪܩܢܐ ܒܬܪ . ܕܣܡܘܗܿ ܠܙܟܘܬܗܘܢ ܒܬܪ ܢܗܝܪܝܗ̈ܿ ܕܡܘܙܠܬܐ . ܘܡܢ
JulRom ܗܠܝܢ ܫܒܘܥܐܼ̈ . ܒܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܓܐܪܝܢ̈ ܕܒܐܝܕܝ̈ . ܒܬܪ . ܓܙܝܪܬ ܡܪܝܡܐ ܝܗܒܬ ܠܡܪܘܕܐ ܕܢܚܐ ܒܗ ܒܥܠܡܐ . ܘܡܢ
JulRom ܕܦܩܪ ܘܐܫܬܢܝ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܟܬܝܫܐ̈ . ܒܬܪ ܒܙܒܢܘܗܝ̈ ܕܝܘܠܝܢܘܣ ܥܘܿܠܐ . . . ܗܿܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܪܫܝܥܐ ܡܢ
JulRom ܕܐܠܨ ܘܫܢܩ ܐܢܘܢܿ ܘܠܐ ܐܬܪܡܝܘ ܗܘܘ ܠܚܢܦܘܬܗ . ܠܡܛܠܘܢ ܒܬܪ ܘܩܡܘ ܒܫܪܪܗܘܢܿ ܘܐܕܢܚܘ ܒܓܠܝܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢܿ ܡܢ
JulRom ܕܓܡܪܘ ܒܗ ܟܠܗܘܢ ܨܒܝܢܘܗܝ̈ ܒܝܫܐ̈ . ܠܚܪܢܝܐ̈ ܕܝܼܢ ܛܒ ܒܬܪ ܒܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܚܢܦܐ̈ ܘܗܝܕܝܢ ܐܨܛܒܝ ܠܡܦܩ ܡܢܗܿ . ܡܢ
JulRom ܗܠܝܼܢ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܐܘܣܦܬ ܠܡܦܢܝܘ ܠܗ ܦܬܓܡܐ . ܐܠܐ ܥܛܦܬ ܒܬܪ ܝܘܠܝܢܘܣ ܕܢܐܠܦ ܚܝܠܐ ܕܦܬܓܡܗܿ ܘܦܘܫܩܐ ܕܦܠܐܬܗܿ ܫܬܩܬ
JulRom ܕܐܙܠ ܠܒܝܬ ܡܫܪܝܗ ܘܗܘܼܐ ܠܘܬ ܢܦܫܗܼ . ܐܬܒܝܢ ܒܪܥܝܢܗ ܒܬܪ ܟܢܘܫܝܐ . ܘܕܘܐ ܗܘܼܐ ܛܒ . . . ܛܪܘܢܐ ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ
JulRom ܨܒܝܢܗܘܢ ܕܐܢܫܐ ܫܓܘܫܐ̈ ܘܕܠܘܚܐ̈ . ܝܬܝܪ ܕܝܢ ܡܛܠ ܒܬܪ ܕܢܥܝܩ ܠܦܠܚܐ̈ . ܕܥܡܗ ܕܛܥܝܢܝܢ ܝܘܩܪܐ ܕܩܐܪܣܗ . ܘܢܐܙܠ
JulRom ܓܝܪ ܥܕܢܐ ܩܠܝܠ ܕܐܫܬܪܝ ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܡܢ ܦܠܚܘܬܗܿ ܐܬܝ̈ ܒܬܪ ܠܓܒܪܐ ܦܪܘܫܐ . ܘܒܥܩܒܐ ܕܢܣܝܘܢܗ ܐܘܣܦ ܥܠ ܢܨܚܢܗܼ .
JulRom ܕܐܚܪܒܘܗܿ . . . ܘܟܕ ܝܠܼܦ ܫܒܘܪ ܕܐܝܠܝܢ ܓܘܢܚܐ̈ ܣܥܪܘ ܒܬܪ ܘܪܒ ܚܝܠܗ ܒܝܕܥܬܗܘܢܿ ܕܢܝܬܒܘܢܗܿ ܠܐܪܥܐ ܕܟܠܕܝܐ̈ ܡܢ
JulRom ܓܒܪܐ ܕܣܐܒ ܘܥܬܩ ܒܩܪܒܐ̈ ܘܒܩܐܪܣܐ̈ܿ . ܘܝܕܥ ܛܫܝܬܗ̇̈ ܒܬܪ ܟܠ ܛܘܒܝܿܢ̈ . ܘܣܝܡܝܢ ܒܗܝܢ ܓܙܐ̈ ܕܡܠܟܐ̈ܿ . ܘܢܪܕܘܦ
JulRom ܓܠܘܬܼܐ . ܘܐܗܦܟܘ ܘܣܡܘܗ ܡܢ ܓܒܐ ܓܪܒܝܝܐ ܕܩܛܝܣܦܘܢ ܒܬܪ ܐܬܬܣܝܡܘ ܠܡܓܠܝܘ ܡܢ ܐܬܪܗܘܢ ܘܐܬܣܝܡܘ ܚܝܠܐ ܕܛܝܝܐ̈
JulRom ܕܝܢ ܐܠܗܐ̈ ܒܥܘܫܢܐ ܕܓܢܒܪܘܬܟܘܢܼ . ܫܩܠܬ ܡܠܟܘܬܢ ܫܡܐ ܒܬܪ ܕܐܣܬܥܪܬ . ܐܠܐ ܕܝܢ ܠܘܩܕܡ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܐܠܗܐ̈ ܕܠܘܝܢ ܠܢ .
JulRom ܒܪܢܫܐ ܕܙܩܦܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܘܠܐ ܣܦܩܬ ܗܕܐ ܠܡܪܚܘܬܗܘܢܿ ܒܬܪ ܒܩܪܒܝܗܘܢ̈ܿ ܘܒܕܠܐ ܝܕܥܘ ܥܘܕܪܢܗܘܢܿ ܣܡܘܗܿ ܙܟܘܬܗܘܢ
JulRom ܥܘܢܕܢܗܘܢܿ ܘܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܗܘܢ̈ ܪܓܝܙܝܢ ܗܘܘ ܐܠܗܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ . ܘܠܐ ܝܗܒܘ ܠܗܘܢ ܕܢܪܦܘܢ ܝܪܬܐ̈ ܥܠ ܐܘܚܕܢܗܘܢܿ
JulRom ܓܠܘܬܐܼ . ܘܬܒܪܗ ܠܒܗ ܕܥܘܿܠܐ . ܩܫܝܬܐ̈ ܓܝܪ ܐܫܡܥܗܼ ܕܠܐ ܒܬܪ ܘܙܘܥܬܐ ܥܠ ܙܘܥܬܐ ܐܬܬܘܣܦ ܠܗ . ܗܦܟ ܓܝܪ ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܡܢ