simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܙܒܢܐ ܕܒܪܢ̈ܿ ܘܠܨܒܝܢܐ ܕܡܕܒܪܢܗܝܢ ܡܫܬܡܥܿܢ . ܐܦܢ ܒܬܪ ܐܚ{ܪ} <ܪ>ܢܐ̈ ܥܠ ܕܘܟܬܗ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܨܒܘܬܐ̈ ܕܥܠܡܐ
JulRom ܕܐܬܦܪܣ ܥܠܝܢ ܟܬܝܒܬܗ̈ ܒܟܘܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܗܼ . ܒܬܪ ܘܩܕܝܘ ܟܠܝܠܐ ܕܙܟܘܬܗܘܢ . . ܗܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܡܚܝܒܐܼ . ܡܢ
JulRom ܛܥܝܘܬܐ ܕܫܐܕܐ̈ . ܘܐܬܢܓܕ ܠܫܢܝܘܬܗܘܢܼ ܘܐܬܕܒܪ ܒܬܪ ܡܣܝܒܐ ܘܪܫܝܥܐ ܟܘܡܪܗܿ ܕܚܛܝܬܐܼ . ܐܨܛܠܝ ܗܘܼܐ ܪܥܝܢܗ
JulRom ܕܐܬܐܡܪ ܠܗ ܗܠܝܢ ܡܢ ܟܬܝܫܘܗܝܼ̈ . ܣܡ ܗܘܼܐ ܐܦܘܗܝ̈ ܥܠ ܒܬܪ ܡܕܒܪܝܢ ܗܘܘܼ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗܘܢ . . ܛܪܘܢܐ ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ
JulRom ܕܪܫܐ ܐܢܘܢ ܒܣܓܝܐܬܐܼ̈ . ܗܼܦܟ ܐܙܕܝܦܢ . ܘܒܫܐܝܠܬܐ̈ ܒܬܪ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܚܣܝܪܘܬ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܕܒܦܬܟܪܐ̈ . ܘܡܢ
JulRom ܕܫܒܩܬ ܣܘܪܚܢܝܟܘܢ̈ ܘܐܥܒܪܬ ܣܟܠܘܬܟܘܢ̈ . ܘܠܐ ܢܣܒܬ ܒܬܪ ܡܢܐ ܕܣܢܐ ܣܥܪܬ ܠܟܘܢ ܡܠܟܘܬܢܿ ܕܐܫܬܐܠܬܘܢ ܡܢ ܫܘܠܛܢܢ .
JulRom ܕܐܬܩܪܝ ܗܘܝ̈ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܡܿܠܟܐ ܥܘܿܠܐ ܩܕܡ ܟܢܫܝܗ̈ܿ ܒܬܪ ܕܡܠܟܘܬܢܼ . ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܢܣܓܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܠܘܬܢ . . ܘܡܢ
JulRom ܡܘܬܗܘܢܿ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܥܢܕܘ ܠܡ ܥܡ ܣܢܝܬܗܘܢܼ̈ . ܨܚܢܐ̈ ܠܡ ܒܬܪ ܢܩܒܬܗܘܢ̈ܿ ܘܗܘܘ ܬܘܩܠܬܐ ܠܣܓܝܐܐ̈ . ܒܚܝܝܗܘܢܼ̈ ܐܦ ܡܢ
JulRom ܕܥܢܕܘ ܠܡ ܥܡ ܣܢܝܬܗܘܢܼ̈ . ܨܚܢܐ̈ ܠܡ ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܒܬܪ ܬܘܩܠܬܐ ܠܣܓܝܐܐ̈ . ܒܚܝܝܗܘܢܼ̈ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗܘܢܿ ܕܡܢ
JulRom ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐܼ̈ . ܥܠ ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܠܫܠܡܗ ܘܠܣܓܕܬܗ ܕܡܠܟܐܼ ܒܬܪ ܘܢܦܼܩ ܡܢ   ܩܕܡܘܗܝܼ . ܟܕ ܐܒܝܠ ܘܡܪܟܢ ܪܝܫܗ . ܘܗܘܼܐ ܡܢ
JulRom ܫܢܝܘܬܗܘܢܼ . ܡܚܪܒܝܢ ܚܢܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܘܚܕܢܼܢ . ܒܬܪ ܓܠܝܙܝ̈ ܡܢ ܒܘܝܢܐ ܘܣܢܝܝ̈ ܚܝܝܗܘܢ̈ܿ ܕܐܢ ܐܬܝܢ ܚܢܢ
JulRom ܡܘܬܝܗܘܢ̈ ܡܬܡܠܠܝܢ ܚܪܫܝܗܘܢ̈ ܐܝܟ ܕܬܣܬܒܪ ܕܐܠܗܗܘܢ ܒܬܪ ܠܡ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܚܪܫܘܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܛܥܝܐܼ̈ . ܕܐܦ ܡܢ
JulRom ܙܒܢܗܿ . ܕܢܕܠܐ ܢܦܢܝܘܗܝ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܘܕܝܢ   ܒܬܪ ܫܪܝܪܐ ܘܢܣܬܪܗ ܒܓܘܗ ܡܠܐ ܙܒܢܐ ܥܕ ܡܦܣ ܠܗ ܬܘܒ ܪܡܙܟ ܟܣܝܐ
JulRom ܢܨܚܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܡܟܣܝܡܣܼ . ܣܡ ܗܘܼܐ ܐܦܘܗܝ̈ ܠܡܥܠ ܒܬܪ ܕܝܢ ܒܡܗܡܝܢܘܬܗ ܕܛܪܘܢܐ . ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܚܪܡܐ ܠܝܛܐܼ . ܡܢ
JulRom ܕܥܿܦܝܬ ܡܢ ܣܢܝܿܘܬܗ ܗܒܐ̈ ܦܐܝܬܐ̈ ܕܚܫܚܢ ܠܟܠܝܠܗܿ ܒܬܪ . ܨܿܒܐ ܗܘܝܬ ܕܝܢ ܕܐܦܘܫ ܠܝ ܗܫܐ ܡܢ ܬܫܥܝܬܗ ܕܡܣܝܒܐ . ܡܢ
JulRom ܝܘܡܐܼ . ܟܕ ܣܡ ܐܦܘܗܝ̈ ܡܘܦܛܐ ܕܢܐܙܠ ܠܐܬܪܗܼ . ܝܗܒܼ ܠܗ ܒܬܪ ܕܥܡܗ . ܘܠܥܣܘ ܘܐܫܬܝܘ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܘܐܬܒܣܡܘ . ܘܬܘܒ ܡܢ
JulRom ܕܐܬܩܪܝ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܒܐܕܢܝ̈ ܟܠܗ ܥܡܐܼ . ܩܪܒܘ ܪܒܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܒܬܪ . ܒܣܓܕܬ ܩܢܘܡܝܢ̈ ܢܩܒܠ ܐܦܝܗ̈ܿ ܕܡܠܟܘܬܟܘܢ ܒܙܟܘ . ܘܡܢ
JulRom ܕܫܪܐ ܠܓܙܝܪܐܼ̈ . ܣܡ ܐܦܘܗܝ̈ ܠܡܚܬ ܠܣܘܪܝܐ . ܪܗܝܒ ܗܘܼܐ ܒܬܪ ܘܒܙܕܩܗܝܢ ܐܟܬܒ ܐܢܝܢ ܐܝܟ ܕܐܣܬܥܪ . ܛܪܘܢܐ ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ
JulRom ܕܥܒܕ ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐ̈ ܒܐܢܛܝܟܝܐ . ܐܬܝ̈ ܠܗ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ   ܐܣܝܪܐ̈ ܥܕ ܗܿܘܼܐ ܝܘܡܐ ܕܢܫܡܥܝܘܗܝ . ܛܪܘܢܐ ܕܝܢ ܡܢ
JulRom ܨܒܝܢܐ ܕܡܠܟܘܬܟܘܢܿ ܘܠܚܝܡ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܝܘܠܝܢܘܣ ܒܬܪ . ܠܐ ܓܝܪ ܠܡ ܫܒܩܝܢ ܠܗܿ ܠܐܢܫܘܬܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐܿ . ܕܢܨܛܠܘܢ