simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܡܢ ܫܘܠܛܢܢ . ܒܬܪ ܕܫܒܩܬ ܣܘܪܚܢܝܟܘܢ̈ ܘܐܥܒܪܬ
JulRom ܡܢܗܿ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܓܡܪܘ ܒܗ ܟܠܗܘܢ
JulRom . ܠܘ ܓܝܪ ܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܩܢܐ ܗܘܼܐ
JulRom ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܙܠ ܠܒܝܬ ܡܫܪܝܗ
JulRom ܐܝܢܐ ܕܪܫܐ ܗܘܼܐ ܒܬܪ ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ . ܐܘ
JulRom ܕܫܢܝܐ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܫܒܘܥܐܼ̈ .
JulRom ܡܿܠܟܐ . ܕܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܐܡܪܢܢ
JulRom ܕܫܢܝܐ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܫܒܘܥܐ̈ ܕܫܢܝܐܼ̈
JulRom ܠܚܢܦܘܬܗܿ . ܘܐܙܠܬܘܢ ܒܬܪ ܛܥܝܘܬܗ . ܘܕܒܚܬܘܢ
JulRom ܡܚܝܒܐܼ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܦܪܣ ܥܠܝܢ ܟܬܝܒܬܗ̈
JulRom ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܐܡܪ ܠܗ ܗܠܝܢ
JulRom ܘܠܦܘܠܚ[ܢܐ] ܟܐܢܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫ[ . .
JulRom ܠܡ ܕܠܡܐ ܬܫܬܪܓܠܘܢ ܒܬܪ ܩܠܐ̈ ܕܛܥܝܘܬܐ .
JulRom ܕܐܬܐܡܪ ܡܢܟ . ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܗܒ ܒܘܩܝܐ
JulRom   [ܥܠ] ܦܪܨܘܦܐ ܒܬܪ [ . .
JulRom . ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܝܗܘܢ̈ ܡܬܡܠܠܝܢ ܚܪܫܝܗܘܢ̈
JulRom ܠܐܪܥܐ ܕܟܠܕܝܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܚܪܒܘܗܿ . .
JulRom ܒܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܘ[ .
JulRom ܕܝܢܝܗܘܢܼ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܝܗܒܬ ܥܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ
JulRom ܕܩܐܪܣܗ . ܘܢܐܙܠ ܒܬܪ ܨܒܝܢܗܘܢ ܕܐܢܫܐ ܫܓܘܫܐ̈