simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܐܠܗܼܝ ܠܡܢܐ ܫܒܩܬܢܝ ܒܬܪ ܐܒܗܿܝ̈ . ܘܣܡܬܢܝ
JulRom ܘܦܘܫܩܐ ܕܦܠܐܬܗܿ ܫܬܩܬ ܒܬܪ ܗܠܝܼܢ . ܘܠܐ
JulRom ܠܐܪܡܢܝܐ̈ ܘܣܡܘ ܬܘܒ ܒܬܪ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܡܕܐܬܐ ܕܡܠܟܘܬܢܼ
JulRom ܠܡ ܕܠܡܐ ܬܫܬܪܓܠܘܢ ܒܬܪ ܩܠܐ̈ ܕܛܥܝܘܬܐ .