simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܒܬܪ ܡܘܬܗܘܢܿ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܥܢܕܘ ܠܡ ܥܡ
JulRom ܕܪܒܗ ܘܫܐܼܠ ܕܢܙܕܩܦ ܒܬܪ ܪܝܫܗ . ܘܟܡܐ
JulRom ܕܡܕܝܢܬܐܿ . ܕܢܨܛܠܘܢ ܒܬܪ ܨܒܝܢܐ ܕܡܠܟܘܬܟܘܢܿ ܘܠܚܝܡ
JulRom ܘܐܦ ܨܒܘܬܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܒܪܢ̈ܿ ܘܠܨܒܝܢܐ
JulRom ܐܝܢܐ ܕܪܫܐ ܗܘܼܐ ܒܬܪ ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ . ܐܘ
JulRom ܫܪܪܗ . ܘܐܙܠ ܒܬܪ ܛܥܝܘܬܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܘܐܬܪܡܝ
JulRom ܠܚܢܦܘܬܗܿ . ܘܐܙܠܬܘܢ ܒܬܪ ܛܥܝܘܬܗ . ܘܕܒܚܬܘܢ
JulRom . ܘܒܙܕܩܗܝܢ ܘܒܣܕܪܗܝܢ ܒܬܪ ܒܬܪ . ܐܟܬܒܢ
JulRom . . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܩܪܝ ܗܘܝ̈ ܟܬܝܒܬܐ̈
JulRom ܒܙܟܘ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܩܪܝ ܟܬܒܐ ܗܢܐ
JulRom ܒܥܠܡܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܫܒܘܥܐܼ̈ .
JulRom ܕܒܦܬܟܪܐ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܪܫܐ ܐܢܘܢ ܒܣܓܝܐܬܐܼ̈
JulRom ܕܝܢܝܗܘܢܼ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܝܗܒܬ ܥܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ
JulRom ܕܡܘܙܠܬܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܪܥܣܪ̈ ܫܒܘܥܐ̈
JulRom ܕܢܫܡܥܝܘܗܝ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܼܠ{ܡ} <ܚ> ܐܕܘܟܣܝܣ ܠܒܝܬ
JulRom ܕܫܢܝܐ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܫܒܘܥܐܼ̈ .
JulRom ܕܫܢܝܐ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܫܒܘܥܐ̈ ܕܫܢܝܐܼ̈
JulRom ܥܠܡܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘܝ̈ ܗܠܝܼܢ .
JulRom ܛܪܘܢܐ ܘܥܘܪܠܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܫܠܡ ܩܨܐ ܕܝܘܡܘܗܝ̈
JulRom ܘܠܦܘܠܚ[ܢܐ] ܟܐܢܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫ[ . .