simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܕܫܠܡ ܩܨܐ ܕܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܩܘܣܛܢܛܝܣ ܡܿܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ ܘܪܚܡ ܒܬܪ ܕܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܝܘܠܝܢܘܣ ܛܪܘܢܐ ܘܥܘܪܠܐ ܘܡܢ
JulRom ܨܒܝܢܗܘܢ ܕܐܢܫܐ ܫܓܘܫܐ̈ ܘܕܠܘܚܐ̈ . ܝܬܝܪ ܕܝܢ ܡܛܠ ܒܬܪ ܕܢܥܝܩ ܠܦܠܚܐ̈ . ܕܥܡܗ ܕܛܥܝܢܝܢ ܝܘܩܪܐ ܕܩܐܪܣܗ . ܘܢܐܙܠ
JulRom ܕܢܣܒܬ ܢܣܝܢܗ ܕܟܬܒܐ ܩܕܡܝܐ . ܐܦ ܠܟܘܢ ܕܝܠܟܘܢ ܐܝܬ ܥܡܢ ܒܬܪ ܩܘܢܕܘܢܣ ܕܡܬܥܒܪܢܘܬܐܼ .   ܒܕܝܗܒܬ ܟܬܒܐ ܐܚܪܢܐ ܡܢ
JulRom ܛܥܝܘܬܗ . ܘܕܒܚܬܘܢ ܠܫܐܕܐ̈ ܘܠܕܝܘܐ̈ܿ . ܘܣܓܕܬܘܢ ܒܬܪ ܫܠܕܗ ܕܡܪܟܘܿܢܿ ܗܿܘ ܕܐܬܢܓܕܬܘܢ ܠܚܢܦܘܬܗܿ . ܘܐܙܠܬܘܢ
JulRom ܕܪܫܐ ܐܢܘܢ ܒܣܓܝܐܬܐܼ̈ . ܗܼܦܟ ܐܙܕܝܦܢ . ܘܒܫܐܝܠܬܐ̈ ܒܬܪ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܚܣܝܪܘܬ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܕܒܦܬܟܪܐ̈ . ܘܡܢ
JulRom ܝܘܡܐܼ . ܟܕ ܣܡ ܐܦܘܗܝ̈ ܡܘܦܛܐ ܕܢܐܙܠ ܠܐܬܪܗܼ . ܝܗܒܼ ܠܗ ܒܬܪ ܕܥܡܗ . ܘܠܥܣܘ ܘܐܫܬܝܘ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܘܐܬܒܣܡܘ . ܘܬܘܒ ܡܢ
JulRom ܓܝܪ ܕܐܡܠܟ ܝܘܠܝܢܣ ܘܐܫܬܠܛ ܒܟܠܗ ܐܘܚܕܢܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܬܪ ܕܛܪܘܢܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ . ܒܝܕ ܗܦܟܬܐ̈ ܕܚܟܡܬܗ . ܡܢ
JulRom ܕܐܬܩܪܝ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܒܐܕܢܝ̈ ܟܠܗ ܥܡܐܼ . ܩܪܒܘ ܪܒܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܒܬܪ . ܒܣܓܕܬ ܩܢܘܡܝܢ̈ ܢܩܒܠ ܐܦܝܗ̈ܿ ܕܡܠܟܘܬܟܘܢ ܒܙܟܘ . ܘܡܢ
JulRom ܕܐܬܩܪܝ ܗܘܝ̈ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܡܿܠܟܐ ܥܘܿܠܐ ܩܕܡ ܟܢܫܝܗ̈ܿ ܒܬܪ ܕܡܠܟܘܬܢܼ . ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܢܣܓܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܠܘܬܢ . . ܘܡܢ
JulRom ܕܐܙܠ ܠܒܝܬ ܡܫܪܝܗ ܘܗܘܼܐ ܠܘܬ ܢܦܫܗܼ . ܐܬܒܝܢ ܒܪܥܝܢܗ ܒܬܪ ܟܢܘܫܝܐ . ܘܕܘܐ ܗܘܼܐ ܛܒ . . . ܛܪܘܢܐ ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ
JulRom ܗܠܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܐܡܪܢܢ . ܩܪܒܐ ܐܝܬ ܠܢ ܥܡܟܘܢܿ ܘܟܕ ܐܬܩܪܝ ܒܬܪ ܡܢ ܗܫܐ ܕܠܡܿܢ ܕܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܥܒܕܘܢ ܠܟܘܢ ܡܿܠܟܐ . ܕܡܢ
JulRom ܨܒܝܢܐ ܕܡܠܟܘܬܟܘܢܿ ܘܠܚܝܡ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܝܘܠܝܢܘܣ ܒܬܪ . ܠܐ ܓܝܪ ܠܡ ܫܒܩܝܢ ܠܗܿ ܠܐܢܫܘܬܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐܿ . ܕܢܨܛܠܘܢ
JulRom . ܐܟܬܒܢ ܐܢܝܢ ܠܬܫܥܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܓܕܫ ܘܐܣܬܥܪ . ܟܕ ܒܬܪ . ܐܚܝܕ ܕܘܒܪܐ̈ ܕܢܟܦܘܬܐ . ܘܒܙܕܩܗܝܢ ܘܒܣܕܪܗܝܢ ܒܬܪ
JulRom [ . . ]ܦܠܓ [ . . . ]ܐ[ . . . . . . . . . . . ] ܒܬܪ ܕܢ ܚܫܝܫܘܬܗ ܘܟܪܝܘܬܗ [ . ]ܗ ܐܫܝܕܐ ܗܘܬ   [ܥܠ] ܦܪܨܘܦܐ
JulRom ܗܢܐ ܟܬܒܐ ܡܡܪ[ܚ] [ܘܢܒܥܐ] ܡܢܢ ܒܥܘܬܐ . . . . . . . ܒܬܪ ܠܢ ܡܕܡ ܨܝܕ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܠܐ ܚܘܒܐ ܘܪܚܡܘܬܐ . ܘܐܢ ܐܢܫ ܡܢ
JulRom ܕܝܢ ܐܠܗܐ̈ ܒܥܘܫܢܐ ܕܓܢܒܪܘܬܟܘܢܼ . ܫܩܠܬ ܡܠܟܘܬܢ ܫܡܐ ܒܬܪ ܕܐܣܬܥܪܬ . ܐܠܐ ܕܝܢ ܠܘܩܕܡ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܐܠܗܐ̈ ܕܠܘܝܢ ܠܢ .
JulRom ܓܠܘܬܐܼ . ܘܬܒܪܗ ܠܒܗ ܕܥܘܿܠܐ . ܩܫܝܬܐ̈ ܓܝܪ ܐܫܡܥܗܼ ܕܠܐ ܒܬܪ ܘܙܘܥܬܐ ܥܠ ܙܘܥܬܐ ܐܬܬܘܣܦ ܠܗ . ܗܦܟ ܓܝܪ ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܡܢ
JulRom ܐܒܗܿܝ̈ . ܘܣܡܬܢܝ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܒܼܝܫܐ̈ ܕܐܚܙܐ ܒܡܘܟܟܗܿ ܒܬܪ ܗܘܼܐ ܘܓܥܿܐ ܚܫܝܫܐܝܬ ܟܕ ܐܿܡܪ ܐܠܗܼܝ ܠܡܢܐ ܫܒܩܬܢܝ
JulRom ܙܒܢܗܿ . ܕܢܕܠܐ ܢܦܢܝܘܗܝ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܘܕܝܢ   ܒܬܪ ܫܪܝܪܐ ܘܢܣܬܪܗ ܒܓܘܗ ܡܠܐ ܙܒܢܐ ܥܕ ܡܦܣ ܠܗ ܬܘܒ ܪܡܙܟ ܟܣܝܐ
JulRom ܥܘܢܕܢܟܘܢܼ . ܥܩܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܣܒܠܝܘܗܝ ܒܬܪ ܥܠܝܢ ܗܕܐ ܕܚܢܦܐ ܘܪܫܝܥܐ ܝܘܠܝܢܘܣ ܢܫܬܠܛ ܥܠ ܐܘܚܕܢܢ