simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܕܪܫܐ ܐܢܘܢ ܒܣܓܝܐܬܐܼ̈ . ܗܼܦܟ ܐܙܕܝܦܢ . ܘܒܫܐܝܠܬܐ̈ ܒܬܪ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܚܣܝܪܘܬ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܕܒܦܬܟܪܐ̈ . ܘܡܢ
JulRom ܕܥܢܕܘ ܠܡ ܥܡ ܣܢܝܬܗܘܢܼ̈ . ܨܚܢܐ̈ ܠܡ ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܒܬܪ ܬܘܩܠܬܐ ܠܣܓܝܐܐ̈ . ܒܚܝܝܗܘܢܼ̈ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗܘܢܿ ܕܡܢ
JulRom ܨܒܝܢܐ ܕܡܠܟܘܬܟܘܢܿ ܘܠܚܝܡ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܝܘܠܝܢܘܣ ܒܬܪ . ܠܐ ܓܝܪ ܠܡ ܫܒܩܝܢ ܠܗܿ ܠܐܢܫܘܬܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐܿ . ܕܢܨܛܠܘܢ
JulRom ܕܐܬܝܗܒܬ ܥܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܐܦܦܣܝܣ ܕܝܩܕܢܐܼ . ܩܪܒܘ ܒܬܪ ܟܠ ܐܢܫ ܬܬܝܕܥܼ . ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܬܪܝܨܝܢ̈ ܕܝܢܝܗܘܢܼ̈ . ܘܡܢ
JulRom ܩܠܝܠ ܗܒ ܒܘܩܝܐ ܕܫܪܪܗܝܢ . ܡܐ ܕܢܗܡܬ ܠܩܘܒܠܟ ܢܘܪܗܿ ܒܬܪ ܕܛܥܝܘܬܟܘܢܿ ܘܐܠܐ ܐܢ ܐܝܬ ܚܝܠܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢܟ .
JulRom ܓܒܪܐ ܕܣܐܒ ܘܥܬܩ ܒܩܪܒܐ̈ ܘܒܩܐܪܣܐ̈ܿ . ܘܝܕܥ ܛܫܝܬܗ̇̈ ܒܬܪ ܟܠ ܛܘܒܝܿܢ̈ . ܘܣܝܡܝܢ ܒܗܝܢ ܓܙܐ̈ ܕܡܠܟܐ̈ܿ . ܘܢܪܕܘܦ
JulRom ܐܒܗܿܝ̈ . ܘܣܡܬܢܝ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܒܼܝܫܐ̈ ܕܐܚܙܐ ܒܡܘܟܟܗܿ ܒܬܪ ܗܘܼܐ ܘܓܥܿܐ ܚܫܝܫܐܝܬ ܟܕ ܐܿܡܪ ܐܠܗܼܝ ܠܡܢܐ ܫܒܩܬܢܝ
JulRom ܚܢܦܘܬܗ . ܘܐܢ ܫܪܟܬ ܨܐܕܘܗܝ ܚܝܒܘܬܐܼ . ܢܝܬܝܗܿ ܒܬܪ ܗܿܘ ܒܬܪ ܗܢܐ ܡܢ ܡܫܪܝܬܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ . ܕܐܢ ܗܘܬ ܙܟܘܬܐܼ ܢܝܬܝܗܿ
JulRom ܡܘܬܗܘܢܿ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܥܢܕܘ ܠܡ ܥܡ ܣܢܝܬܗܘܢܼ̈ . ܨܚܢܐ̈ ܠܡ ܒܬܪ ܢܩܒܬܗܘܢ̈ܿ ܘܗܘܘ ܬܘܩܠܬܐ ܠܣܓܝܐܐ̈ . ܒܚܝܝܗܘܢܼ̈ ܐܦ ܡܢ
JulRom ܨܒܝܢܗ ܕܗܘܪܡܙܕ ܐܠܗܐ ܣܡܘ ܐܢܝܢ ܚܟܝܡܝܢ̈ . ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܒܬܪ . ܡܢܐ ܡܠܼܟܐ ܢܬܠ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘ ܒܬܪ ܨܒܝܢܢ ܣܝܡܢ ܕܗܐ
JulRom ܢܨܚܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܡܟܣܝܡܣܼ . ܣܡ ܗܘܼܐ ܐܦܘܗܝ̈ ܠܡܥܠ ܒܬܪ ܕܝܢ ܒܡܗܡܝܢܘܬܗ ܕܛܪܘܢܐ . ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܚܪܡܐ ܠܝܛܐܼ . ܡܢ
JulRom ܛܥܝܘܬܐ ܕܫܐܕܐ̈ . ܘܐܬܢܓܕ ܠܫܢܝܘܬܗܘܢܼ ܘܐܬܕܒܪ ܒܬܪ ܡܣܝܒܐ ܘܪܫܝܥܐ ܟܘܡܪܗܿ ܕܚܛܝܬܐܼ . ܐܨܛܠܝ ܗܘܼܐ ܪܥܝܢܗ
JulRom ܗܢܝܘܟܝܗܝܢ̈ ܘܠܓܡܪ ܡܢܗ ܠܐ ܦܝܫܢ . ܐܦܢ ܢܗܘܐ ܒܠܝܠ ܒܬܪ ܠܢ ܐܦܠܐ ܗܕܐ . ܕܒܕܡܘܬ ܓܝܓܠܐ̈ ܕܡܪܟܒܬܐ̈ ܕܐܚܝܕܢ ܪܗܛܐ
JulRom ܕܢܣܒܬ ܢܣܝܢܗ ܕܟܬܒܐ ܩܕܡܝܐ . ܐܦ ܠܟܘܢ ܕܝܠܟܘܢ ܐܝܬ ܥܡܢ ܒܬܪ ܩܘܢܕܘܢܣ ܕܡܬܥܒܪܢܘܬܐܼ .   ܒܕܝܗܒܬ ܟܬܒܐ ܐܚܪܢܐ ܡܢ
JulRom ܕܐܠܨ ܘܫܢܩ ܐܢܘܢܿ ܘܠܐ ܐܬܪܡܝܘ ܗܘܘ ܠܚܢܦܘܬܗ . ܠܡܛܠܘܢ ܒܬܪ ܘܩܡܘ ܒܫܪܪܗܘܢܿ ܘܐܕܢܚܘ ܒܓܠܝܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢܿ ܡܢ
JulRom ܗܠܝܼܢ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܐܘܣܦܬ ܠܡܦܢܝܘ ܠܗ ܦܬܓܡܐ . ܐܠܐ ܥܛܦܬ ܒܬܪ ܝܘܠܝܢܘܣ ܕܢܐܠܦ ܚܝܠܐ ܕܦܬܓܡܗܿ ܘܦܘܫܩܐ ܕܦܠܐܬܗܿ ܫܬܩܬ
JulRom ܗܿܘ ܢܝܫܐ ܕܙܟܘܬܐ . ܕܒܗ ܗܘܼܐ ܦܘܪܩܢܐ ܠܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ . ܒܬܪ ܒܬܪ ܚܢܦܘܬܗ . ܘܐܢ ܫܪܟܬ ܨܐܕܘܗܝ ܚܝܒܘܬܐܼ . ܢܝܬܝܗܿ
JulRom ܙܒܢܗܿ . ܕܢܕܠܐ ܢܦܢܝܘܗܝ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܘܕܝܢ   ܒܬܪ ܫܪܝܪܐ ܘܢܣܬܪܗ ܒܓܘܗ ܡܠܐ ܙܒܢܐ ܥܕ ܡܦܣ ܠܗ ܬܘܒ ܪܡܙܟ ܟܣܝܐ
JulRom ܕܐܫܬܼܠ{ܡ} <ܚ> ܐܕܘܟܣܝܣ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪܐܼ̈ ܫܕܪ ܛܪܘܢܐ ܒܬܪ ܥܐܕܐ ܕܦܬܟܪܘܗܝ̈ܿ ܘܗܿܘܐ ܠܗ ܝܘܡܐ ܕܢܫܡܥܝܘܗܝ . ܘܡܢ
JulRom ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܡܕܐܬܐ ܕܡܠܟܘܬܢܼ . ܗܝܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܛܝܒܘ ܢܫܦܥ ܒܬܪ ܡܢ ܐܒܗܝܢ̈ ܘܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܡܫܬܡܥܝܢ ܠܐܪܡܢܝܐ̈ ܘܣܡܘ ܬܘܒ