simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܕܐܬܐܡܪ ܠܗ ܗܠܝܢ ܡܢ ܟܬܝܫܘܗܝܼ̈ . ܣܡ ܗܘܼܐ ܐܦܘܗܝ̈ ܥܠ ܒܬܪ ܡܕܒܪܝܢ ܗܘܘܼ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗܘܢ . . ܛܪܘܢܐ ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ
JulRom ܙܒܢܐ . ܫܩܠ ܗܘܼܐ ܓܝܪ ܕܢܐܡܪ ܠܗܘܢܿ ܕܐܚܪܬܐ ܠܡ ܐܬܪܥܝܬܼ ܒܬܪ . ܕܠܐ ܢܬܥܕܠܘܢ ܒܗܿ ܚܐܪܐ̈ ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ
JulRom ܐܝܢܐ ܕܩܡ ܝܪܬܐ ܠܐܘܚܕܢܗ ܘܝܪܬ ܬܓܗ ܘܟܘܪܣܝܗ . ܗܼܘ ܒܕܡܐ ܒܬܪ ܦܩܝܕܐ̈ ܢܝܬܝܗܿ ܠܬܒܥܬܗܿ ܕܚܘܒܬܗ ܕܡܪܗܘܢ ܕܥܢܕ . ܐܠܐ
JulRom ܗܢܝܘܟܝܗܝܢ̈ ܘܠܓܡܪ ܡܢܗ ܠܐ ܦܝܫܢ . ܐܦܢ ܢܗܘܐ ܒܠܝܠ ܒܬܪ ܠܢ ܐܦܠܐ ܗܕܐ . ܕܒܕܡܘܬ ܓܝܓܠܐ̈ ܕܡܪܟܒܬܐ̈ ܕܐܚܝܕܢ ܪܗܛܐ