simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐܼ̈ . ܥܠ ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܠܫܠܡܗ ܘܠܣܓܕܬܗ ܕܡܠܟܐܼ ܒܬܪ ܘܢܦܼܩ ܡܢ   ܩܕܡܘܗܝܼ . ܟܕ ܐܒܝܠ ܘܡܪܟܢ ܪܝܫܗ . ܘܗܘܼܐ ܡܢ
JulRom ܗܠܝܢ ܫܒܘܥܐܼ̈ . ܢܫܬܩܠ ܡܢ ܡܠܟܘܬܟܘܿܢܿ ܢܝܪܗܿ ܕܡܕܐܬܐ ܒܬܪ ܘܬܫܥܒܕܗܿ ܒܡܕܐܬܐܼ ܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ . ܘܡܢ
JulRom ܕܡܝܬ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܐܝܟ ܕܟܬܒܢܢ ܡܢ ܠܥܠܼ . ܐܬܣܝܡ ܝܘܠܝܢܘܣ ܒܬܪ . ܕܒܦܣܝܩܬܐ ܢܪܫܘܡ ܐܓܘܢܐ ܕܡܘܕܝܢܘܬܗ ܘܗܘܼܐ ܡܢ
JulRom ܗܠܝܢ ܫܒܘܥܐܼ̈ . ܒܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܓܐܪܝܢ̈ ܕܒܐܝܕܝ̈ . ܒܬܪ . ܓܙܝܪܬ ܡܪܝܡܐ ܝܗܒܬ ܠܡܪܘܕܐ ܕܢܚܐ ܒܗ ܒܥܠܡܐ . ܘܡܢ
JulRom ܕܐܚܪܒܘܗܿ . . . ܘܟܕ ܝܠܼܦ ܫܒܘܪ ܕܐܝܠܝܢ ܓܘܢܚܐ̈ ܣܥܪܘ ܒܬܪ ܘܪܒ ܚܝܠܗ ܒܝܕܥܬܗܘܢܿ ܕܢܝܬܒܘܢܗܿ ܠܐܪܥܐ ܕܟܠܕܝܐ̈ ܡܢ
JulRom ܕܐܬܟܪܙ ܟܬܒܐ ܕܫܘܒܩܢܟܘܢ ܠܥܝܢ ܫܡܫܐܿ . ܘܩܕܡ ܡܘܙܠܬܐ ܒܬܪ ܐܦܐ̈ ܠܒܥܘܬܟܘܢܿ ܘܐܝܟܢܐ ܐܫܬܡܥ ܠܗܕܐ ܕܒܥܝܬܘܢ ܡܢܝ .
JulRom ܐܝܠܝܢ ܕܩܢܐ ܗܘܼܐ ܟܬܫ ܗܘܼܐ . ܕܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܩܢܼܐ ܒܬܪ . ܠܐ ܡ <ܐ>ܢܬ ܠܗ ܘܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܕܢܢܘܚ ܡܢ ܥܡܠܗ . ܠܘ ܓܝܪ
JulRom ܢܨܚܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܡܟܣܝܡܣܼ . ܣܡ ܗܘܼܐ ܐܦܘܗܝ̈ ܠܡܥܠ ܒܬܪ ܕܝܢ ܒܡܗܡܝܢܘܬܗ ܕܛܪܘܢܐ . ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܚܪܡܐ ܠܝܛܐܼ . ܡܢ
JulRom ܕܫܪܐ ܠܓܙܝܪܐܼ̈ . ܣܡ ܐܦܘܗܝ̈ ܠܡܚܬ ܠܣܘܪܝܐ . ܪܗܝܒ ܗܘܼܐ ܒܬܪ ܘܒܙܕܩܗܝܢ ܐܟܬܒ ܐܢܝܢ ܐܝܟ ܕܐܣܬܥܪ . ܛܪܘܢܐ ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ
JulRom ܕܐܬܝܗܒܬ ܥܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܐܦܦܣܝܣ ܕܝܩܕܢܐܼ . ܩܪܒܘ ܒܬܪ ܟܠ ܐܢܫ ܬܬܝܕܥܼ . ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܬܪܝܨܝܢ̈ ܕܝܢܝܗܘܢܼ̈ . ܘܡܢ
JulRom ܕܫܒܩܬ ܣܘܪܚܢܝܟܘܢ̈ ܘܐܥܒܪܬ ܣܟܠܘܬܟܘܢ̈ . ܘܠܐ ܢܣܒܬ ܒܬܪ ܡܢܐ ܕܣܢܐ ܣܥܪܬ ܠܟܘܢ ܡܠܟܘܬܢܿ ܕܐܫܬܐܠܬܘܢ ܡܢ ܫܘܠܛܢܢ .
JulRom ܓܠܘܬܼܐ . ܘܐܗܦܟܘ ܘܣܡܘܗ ܡܢ ܓܒܐ ܓܪܒܝܝܐ ܕܩܛܝܣܦܘܢ ܒܬܪ ܐܬܬܣܝܡܘ ܠܡܓܠܝܘ ܡܢ ܐܬܪܗܘܢ ܘܐܬܣܝܡܘ ܚܝܠܐ ܕܛܝܝܐ̈
JulRom ܟܢ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐ ܓܠܝܐܝܬ . ܘܫܠܡܘ ܗܘܘ ܠܗܕܐ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܬܪ ܟܣܝܐܝܬ ܐܝܟ ܐܠܗܐ . ܘܗܝܕܝܢ ܐܦ ܐܢܐ ܐܡܠܟ ܥܠܝܟܘܢ ܡܢ
JulRom ܡܘܬܝܗܘܢ̈ ܡܬܡܠܠܝܢ ܚܪܫܝܗܘܢ̈ ܐܝܟ ܕܬܣܬܒܪ ܕܐܠܗܗܘܢ ܒܬܪ ܠܡ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܚܪܫܘܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܛܥܝܐܼ̈ . ܕܐܦ ܡܢ
JulRom ܒܬܪ . ܐܟܬܒܢ ܐܢܝܢ ܠܬܫܥܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܓܕܫ ܘܐܣܬܥܪ ܒܬܪ ܙܗܝܐ . ܐܚܝܕ ܕܘܒܪܐ̈ ܕܢܟܦܘܬܐ . ܘܒܙܕܩܗܝܢ ܘܒܣܕܪܗܝܢ
JulRom ܕܐܠܨ ܘܫܢܩ ܐܢܘܢܿ ܘܠܐ ܐܬܪܡܝܘ ܗܘܘ ܠܚܢܦܘܬܗ . ܠܡܛܠܘܢ ܒܬܪ ܘܩܡܘ ܒܫܪܪܗܘܢܿ ܘܐܕܢܚܘ ܒܓܠܝܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢܿ ܡܢ
JulRom ܕܓܡܪܘ ܒܗ ܟܠܗܘܢ ܨܒܝܢܘܗܝ̈ ܒܝܫܐ̈ . ܠܚܪܢܝܐ̈ ܕܝܼܢ ܛܒ ܒܬܪ ܒܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܚܢܦܐ̈ ܘܗܝܕܝܢ ܐܨܛܒܝ ܠܡܦܩ ܡܢܗܿ . ܡܢ
JulRom ܡܘܬܗܘܢ . ܠܐ ܗܟܝܠ ܢܬܚܕ ܪܥܝܢܟ ܒܫܢܝܘܬܗܘܢ . ܕܠܡܐ ܒܬܪ ܣܓܕܬܐ ܕܐܠܗܐ̈ ܒܚܬܝܪܘܬܗܘܢ ܡܢܘ ܢܩܝܡ   ܨܒܝܢܗܘܢ
JulRom ܕܥܒܕ ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐ̈ ܒܐܢܛܝܟܝܐ . ܐܬܝ̈ ܠܗ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ   ܐܣܝܪܐ̈ ܥܕ ܗܿܘܼܐ ܝܘܡܐ ܕܢܫܡܥܝܘܗܝ . ܛܪܘܢܐ ܕܝܢ ܡܢ
JulRom ܕܥܿܦܝܬ ܡܢ ܣܢܝܿܘܬܗ ܗܒܐ̈ ܦܐܝܬܐ̈ ܕܚܫܚܢ ܠܟܠܝܠܗܿ ܒܬܪ . ܨܿܒܐ ܗܘܝܬ ܕܝܢ ܕܐܦܘܫ ܠܝ ܗܫܐ ܡܢ ܬܫܥܝܬܗ ܕܡܣܝܒܐ . ܡܢ