simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܛܥܝܘܬܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܘܐܬܪܡܝ ܠܩܨܡܝܗܘܢ̈ ܘܐܬܢܓܕ ܒܬܪ ܗܘܼܐ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ ܘܕܓܠ ܒܩܝܡܗܼ ܘܗܦܼܟ ܡܢ ܫܪܪܗ . ܘܐܙܠ
JulRom ܕܐܬܦܪܣ ܥܠܝܢ ܟܬܝܒܬܗ̈ ܒܟܘܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܗܼ . ܒܬܪ ܘܩܕܝܘ ܟܠܝܠܐ ܕܙܟܘܬܗܘܢ . . ܗܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܡܚܝܒܐܼ . ܡܢ
JulRom ܒܪܢܫܐ ܕܙܩܦܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܘܠܐ ܣܦܩܬ ܗܕܐ ܠܡܪܚܘܬܗܘܢܿ ܒܬܪ ܒܩܪܒܝܗܘܢ̈ܿ ܘܒܕܠܐ ܝܕܥܘ ܥܘܕܪܢܗܘܢܿ ܣܡܘܗܿ ܙܟܘܬܗܘܢ
JulRom ܕܗܦܟ ܛܘܒܢܐ ܐܘܣܒܝܣ ܠܥܕܬܗ . ܡܢܗܘܢ ܓܝܪ ܬܘܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܗܘܬ ܗܘܬ ܕܝܢ ܦܠܓܘܬܐ ܒܟܢܫܝܗ̈ܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܡܢ
JulRom ܩܠܝܠ ܗܒ ܒܘܩܝܐ ܕܫܪܪܗܝܢ . ܡܐ ܕܢܗܡܬ ܠܩܘܒܠܟ ܢܘܪܗܿ ܒܬܪ ܕܛܥܝܘܬܟܘܢܿ ܘܐܠܐ ܐܢ ܐܝܬ ܚܝܠܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢܟ .
JulRom ܗܠܝܼܢ . ܣܡ ܗܘܼܐ ܐܦܘܗܝ̈ ܠܚܪܢܿ ܟܕ ܟܣܝܐ ܒܠܒܗ ܣܢܐܬܗܿ ܒܬܪ . ܘܣܓܕ ܐܩܘܠܝܢܐ ܘܢܦܼܩ ܡܢ ܩܕܡ ܡܿܠܟܐ . ܝܘܠܝܢܣ ܕܝܢ ܡܢ
JulRom ܡܘܬܗܘܢܿ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܥܢܕܘ ܠܡ ܥܡ ܣܢܝܬܗܘܢܼ̈ . ܨܚܢܐ̈ ܠܡ ܒܬܪ ܢܩܒܬܗܘܢ̈ܿ ܘܗܘܘ ܬܘܩܠܬܐ ܠܣܓܝܐܐ̈ . ܒܚܝܝܗܘܢܼ̈ ܐܦ ܡܢ
JulRom ܗܠܝܢ ܫܒܘܥܐ̈ ܕܫܢܝܐܼ̈ . ܢܥܝܪ ܕܠܘܚܝܐ ܡܪܝܕܗܿ ܕܦܪܣ . ܒܬܪ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܡܠܟܘܬܐ̈ . ܫܒܘܥܐ̈ ܫܒܥܐ̈ ܕܫܢܝܐ̈ . ܘܡܢ
JulRom ܩܠܐ̈ ܕܛܥܝܘܬܐ . ܘܬܦܠܘܢ ܒܚܪܒܐ ܒܐܪܥܐ ܒܬܪ ܘܐܬܗܦܟ ܗܘܐ ܘܐܡܼܪ ܠܚܝܠܘܬܗ̈ . ܚܙܘ ܠܡ ܕܠܡܐ ܬܫܬܪܓܠܘܢ
JulRom ܥܘܢܕܢܗܘܢܿ ܘܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܗܘܢ̈ ܪܓܝܙܝܢ ܗܘܘ ܐܠܗܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ . ܘܠܐ ܝܗܒܘ ܠܗܘܢ ܕܢܪܦܘܢ ܝܪܬܐ̈ ܥܠ ܐܘܚܕܢܗܘܢܿ
JulRom ܫܢܝܘܬܗܘܢܼ . ܡܚܪܒܝܢ ܚܢܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܘܚܕܢܼܢ . ܒܬܪ ܓܠܝܙܝ̈ ܡܢ ܒܘܝܢܐ ܘܣܢܝܝ̈ ܚܝܝܗܘܢ̈ܿ ܕܐܢ ܐܬܝܢ ܚܢܢ
JulRom ܦܘܩܕܢܐ ܗܢܐ . ܘܟܐܡ ܥܠ ܒܙܬܐ ܕܢܨܪܝܐܼ̈ . ܗܕܡ ܗܕܡ ܒܬܪ ܠܗܘܢ ܨܒܝܢܐܝܬ ܘܢܬܬܓܪ ܚܝܘܗܝ̈ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ܡܡܪܚ
JulRom ܕܐܫܬܼܠ{ܡ} <ܚ> ܐܕܘܟܣܝܣ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪܐܼ̈ ܫܕܪ ܛܪܘܢܐ ܒܬܪ ܥܐܕܐ ܕܦܬܟܪܘܗܝ̈ܿ ܘܗܿܘܐ ܠܗ ܝܘܡܐ ܕܢܫܡܥܝܘܗܝ . ܘܡܢ
JulRom ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ . ܐܘ ܓܒܪܐܼ̈ . ܡܢܘ ܫܓܘܫܝܐ ܗܢܐ ܕܝܘܡܢ . ܒܬܪ ܡܬܐܫܕ ܒܡܫܪܝܬܢܿ ܐܡܿܪ ܠܗܘܢ ܦܝܛܠܝܣ . ܐܝܢܐ ܕܪܫܐ ܗܘܼܐ
JulRom ܕܐܫ[ . . . . ] [ . ]ܘܢ ܐܠܗܐ ܩܘܠܣ[ . . . . . . . . . . ܒܬܪ ܘܫܩܠܘ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܓܡܝܪܬܐ ܘܠܦܘܠܚ[ܢܐ] ܟܐܢܐ ܘܡܢ
JulRom ܓܒܪܐ ܕܣܐܒ ܘܥܬܩ ܒܩܪܒܐ̈ ܘܒܩܐܪܣܐ̈ܿ . ܘܝܕܥ ܛܫܝܬܗ̇̈ ܒܬܪ ܟܠ ܛܘܒܝܿܢ̈ . ܘܣܝܡܝܢ ܒܗܝܢ ܓܙܐ̈ ܕܡܠܟܐ̈ܿ . ܘܢܪܕܘܦ
JulRom ܚܢܦܘܬܗ . ܘܐܢ ܫܪܟܬ ܨܐܕܘܗܝ ܚܝܒܘܬܐܼ . ܢܝܬܝܗܿ ܒܬܪ ܗܿܘ ܒܬܪ ܗܢܐ ܡܢ ܡܫܪܝܬܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ . ܕܐܢ ܗܘܬ ܙܟܘܬܐܼ ܢܝܬܝܗܿ
JulRom ܨܒܝܢܢ ܣܝܡܢ ܕܗܐ ܒܬܪ ܨܒܝܢܗ ܕܗܘܪܡܙܕ ܐܠܗܐ ܣܡܘ ܐܢܝܢ ܒܬܪ ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ . ܡܢܐ ܡܠܼܟܐ ܢܬܠ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘ
JulRom ܥܘܢܕܢܝܗܘܢ̈ ܕܗܠܝܢ ܡܒܠܒܠܝ̈ ܛܟܣܐ̈ ܦܐܝܐ̈ . ܒܬܪ ܠܥܠܡܐ ܒܨܒܘܬܗܘܢ̈ ܬܡܝܗܬܐ̈ . ܠܐ ܐܬܩܝܡ ܨܒܝܢܗܘܢ
JulRom ܛܥܝܘܬܐ ܕܫܐܕܐ̈ . ܘܐܬܢܓܕ ܠܫܢܝܘܬܗܘܢܼ ܘܐܬܕܒܪ ܒܬܪ ܡܣܝܒܐ ܘܪܫܝܥܐ ܟܘܡܪܗܿ ܕܚܛܝܬܐܼ . ܐܨܛܠܝ ܗܘܼܐ ܪܥܝܢܗ