simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܐܡܪ ܠܗ ܗܠܝܢ
JulRom ܚܐܪܐ̈ ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ . ܫܩܠ
JulRom ܕܥܢܕ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܐܝܢܐ ܕܩܡ ܝܪܬܐ
JulRom ܕܡܪܟܒܬܐ̈ ܕܐܚܝܕܢ ܪܗܛܐ ܒܬܪ ܗܢܝܘܟܝܗܝܢ̈ ܘܠܓܡܪ ܡܢܗ