simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܒܘܚܪܢܐ ܕܢܣܝܢܐ ܢܐ ܚ̣ܝܐ ܆ ܟܕ ܡܘܕܐ ܠܐܠܗܐ . ܟܕ ܐܦ ܒܬܪ . ܘܗܟܢܐ ܗ̣ܘ ܫܘܚܢܐ ܐܬܐܣܝ . ܟܕ ܐܦ ܫܢܝܐ̈ ܬܡܢܥܣܪܐ
JnEph:ActsEastSaints ܬܘܠܡܕܗ ܆ ܠ̇ܣ̣ܝܘX ܐܝܕܐ ܕܩܫܝܫܘܬܐ . ܡܛܠ X XX X ܬܡܝܗܘܬ ܒܬܪ ܒܟܠ ܝܘܡ ܡ̇ܫܡܠܐ ܗܘܐ . ܘܟܕ ܡ̇ܢܥ ܠܙܒܢܐ ܕܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܆ ܐܦ ܒܪܗ ܦܓܪܢܝܐ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܙܘܛܐ : ܘܒܪ ܒܬܪ ܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܐܫܬ̣Xܝ ܗܘܐ ܒܥܨܝܢܐ̣ ܘܒܩܛܝܪܐ ܣܓܝܐܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܘܐܦ ܠܗܘܢ ܠܥܘܗ-ܕܢܐ ܡܝܬ̇ܝܢܢ ܇ ܕܟܘܠ ܚܕ ܕ ܡܢܗܘܢ ܒܬܪ ܕܦܥܠܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܟܫܝܪܐ̈ ܐܚܝܗܘܢ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܗܠܝXܢ ܕܒܬܪ
JnEph:ActsEastSaints ܙܒܢܐ ܕܫܢܬܐ ܚܕܐ ܘܦܠܓܗ̇ ܗܦ̣ܟܢXܢ : ܘܚ̣ܙܝܢ ܥ̇ܒܕܐ ܒܬܪ ܗܘܝܢ ܒ̇ܥܒܕܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܒܗܘܢ ܒ̇ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܣܝܐ . ܘܟܕ
JnEph:ActsEastSaints ܡܨܛܠܝܢܘܬܗ ܐܬ̣ܦܪܩ . ܘܗܫܐ ܗܐ ܡ̇ܒܙܚܝܢ ܒܐܒܕܢܗ ܒܬܪ ܕܕܒܝܪܝܢ ⁷ܠܓܢܣܗ ܕܐܪܡ ܗ̇ܘ ܕܒܪܚܡܐ̈ ܐܬܓܒ̣ܠ ܇ ܘܡXܢ
JnEph:ActsEastSaints ܫܘܠܡܗ ܕܪܒܗ ܆ ܗ̣ܘ ܡܟܝܠ . ܥܡ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܢܨ̇ ܚ ܗܘܐ ܒܬܪ ܘܐܦ ܗ̣ܘ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܘܒܡܕܢܚܐ ܘܒܡܥܪܒܐ . ܥܡ̇ܪ ܗܘܐ . ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܝܕ . ܒܥܣܪܐ ܝܘܡܝXܢ̈ . ܘܐܬܬܣܝ̣ܡܘ̣ ܒܗ̇ ³ܒܕܘܟܬܐ ܕܒܝܬ ܒܬܪ ܗܘܘ ²ܗܟܢܐ . ܒܥܓܠ̣ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܩ̇ : ܨ ܐ ܕܥܘܢܕܢܐ ܚܕ
JnEph:ActsEastSaints ܗܠܝܢ ܣܒܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܓܢܣܗ̣ ܡܢ ܡܝܦܪܩܛ ܒܬܪ ܗXܘ· ܩܘܪܝܩܐ ܗܢܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܟܠ ܐܢܫ ܥܡܢ ܫܢܝܐ̈ ܥܡ̣ܠ :
JnEph:ActsEastSaints ܚܕ ܠܟܘܠܗܘܢ ܇ ܠܫ̇ܘܠܡܐ ܕܚܝܐ̈ ܗܠܢ ܡܪܘܕܐ̈ ܘܠܟ̇ܘܢܫܐ ܒܬܪ ܟܐ̈ ܢܐ ܘܠܐ ܡܬ̈ ܥܩܒܢܐ ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܒܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܚܕ
JnEph:ActsEastSaints ܥܘܢܕܢܗ ܕܓܢܒܪ ܚܝܠܐ ܪܘܚܢܝܐ ܚܒܝܒ : ܟܕ ܬܠܡܝܕܗ ܓܡܝܪܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܙܠܝܩܐ̈ ܕܢܘܗܪܐ ܡ̣̇ܨܡܚܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܫܢܝܐ̈ ܕܫܡ̇ܫܗ̣ ܠܛܘܒܢܐ : ܢܦ̣ܩ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ ܡܢ ܥܠܡܐ : ܒܬܪ ܒܦܘܠܢܐ̈ ܫܡܝܢܐ̈ ܐܡ̣ܝܢ ܗܘܐ ܘܐܣܝܪ . ܟܕ ܕܝܢ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܘܟܢ ܬܟܝܠܐܝܬ ܐܙܠ̣ܬ ܠܡܚܙܝܗ ܒܨܦܪܐ ܆ ܐܫܟܚܬܗ ܕܡ̣ܝܝܬ ܆ ܒܬܪ ܘܝܬ . ܒܬ ܒܫܠ̣ܝܐ ܥܕܡܐ ܠܫܘ̇ܠܡܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܝܪܚܝܢ̈ . ܘܟܕ
JnEph:ActsEastSaints ܡܘܬܗ̇ ܦ̇ܩ̣ܕܬ ܥܠܘܗܝ ܠܡ̇ܠܟܐ . ܘܐܬ̣ܢܛܪ . ܐܦ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܒܬܪ ܆ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܗ̇̈ ܕܛܘܒܢܝܬܐ ܡܠܟܬܐ . ܟܕ ܐܦ X X X ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܡܘܬܗ̇ ܕܡܗܝܡܢܬܐ ܬܐܘܕܘܪܐ ܡ̇ܠܟܬܐ : ܟܕ ܐܦ ܡܢ ܣܓܝܐܘܬܐ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܒܕܘܟܬܗ ܕܟܢܘܫܝܐ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܆ ܗ̣ܘܬ ܗܟܢܐ ܀ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܡܦܩܬܗ̣ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܐ ܕܚܝܘܗܝ̈ . ܟܕ ܐܦ ܫܠ̣ܡ ܠܗ ܙܒܢܐ ܒܬܪ ܕܐܦܝܣܩܦܘܬܐ ܗ̣ܘܐ . ܐܦ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܗ . ܘܗܟܢܐ ܫܠ̇ܡ ܘܐܦ
JnEph:ActsEastSaints ܡܘܬܗ . ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܒܬܪ ܐܦ ܗ̣ܘ ܆ ܒܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܝܘܗܝ̈ ܕܡ̇ܠܟܐ ܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܆ ܐܦ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܬܫܥܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܝܠܗ ܕܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܡ̇ܠܟܐ . ܒܬܪ ܪܗܛܐ ܕܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܆ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܡܘܬܗ ܕܝܠܗ ܕܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܡ̇ܠܟܐ . ܟܕ ܡܕܡ ܒܣܘܥܪܢܐ ܒܬܪ ܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܆ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ . ܒܬܪ ܬܫܥܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܙܒܢܐ ܗܟܝܠ ܕܫܢܝܐ̈ ܕܡܘܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܣܐܘܪܐ ܆ ܩܡ ܒܬܪܗ ܒܬܪ ܕܝܠܢ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܆ ܘܐܙ̣ܠ ܠܘܬ ܡܪܝܐ . ܓܢܒܪܐܝܬ . ܡܢ