simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܕܐܣܓܝܘ ܐܬܕܪܫܘ ܀ ܫܡܥ ܐܢܐ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ : ܪܕܝܐ̈ ܗܘܘ ܒܬܪ ܝܘܠܦܢܐ : ܣܓܝܐܐ ܘܕܠܐ ܟܝܠܐ . ‏ ‏ܐܝܟܢܐ ܛܥܘ ܚܟܝܡܐ̈ :
IsaacAnt:memHom ܒܬܪ ܢܣܬܕܪܘܢ : ܛܟܣܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܐܝܟ ܕܪܓܐ̈ . ܘܕܠܐ ܡܫܠܡ ܒܬܪ ܢܬܦܪܣܐ . ܢܒܝܐ̈ ܢܗܘܘܢ ܬܩܘܠܐ̈ : ܘܐܝܢܐ ܕܙܐܠ ܢܬܟܐܪ ܀
IsaacAnt:memHom ܢܣܬܕܪܘܢ : ܛܟܣܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܐܝܟ ܕܪܓܐ̈ . ܘܕܠܐ ܡܫܠܡ ܩܢܘܢܐ ܒܬܪ . ܢܒܝܐ̈ ܢܗܘܘܢ ܬܩܘܠܐ̈ : ܘܐܝܢܐ ܕܙܐܠ ܢܬܟܐܪ ܀ ܒܬܪ
IsaacAnt:memHom ܩܕܡܝܐ̈ : ܗܒܝܠ ܘܚܢܘܟ ܘܒܬܪ ܢܘܚ . ܢܐܙܠ ܒܬܪ ܡܨܥܝܐ̈ : ܒܬܪ ܩܘܫܬܐ . ܘܐܝܢܐ ܕܪܦܐ ܠܥܒܕܐ : ܢܚܘܨ ܐܝܕܗ ܒܫܪܪܐ ܀ ܢܪܕܐ
IsaacAnt:memHom ܡܨܥܝܐ̈ : ܐܒܪܡ ܘܡܘܫܐ ܐܦ ܝܫܘܥ ܀ ܢܠܒܘܟ ܐܘܪܚܐ ܕܐܚܪܝܐ̈ ܒܬܪ ܀ ܢܪܕܐ ܒܬܪ ܩܕܡܝܐ̈ : ܗܒܝܠ ܘܚܢܘܟ ܘܒܬܪ ܢܘܚ . ܢܐܙܠ
IsaacAnt:memHom ܚܘܪܒܐ ܀ ܗܐ ܣܒܝܟܐ ܒܪܫ ܛܘܪܐ̈ : ܘܡܚܐ ܪܫܗ̇ ܒܥܩܒܝܗܘܢ̈ . ܒܬܪ ܘܠܕܒܪܐ ܦܚܬ ܢܦܩܬ . ܟܕܢܬܗ ܠܫܝܢܐ ܒܓܘ ܢܝܪܗ̇ : ܘܗܐ ܪܕܦܐ
IsaacAnt:memHom ܕܐܬܚܕܬܢܢ : ܠܒܫܢܝܗܝ ܠܐܕܡ ܥܬܝܩܐ ܀ ܡܢ ܕܗܘܝܢ ܐܕܡ ܒܬܪ ܀ ܡܢ ܕܠܒܟܢ ܐܘܪܚܐ ܕܩܘܫܬܐ : ܐܣܓܝܢܢ ܠܢ ܬܘܩܠܬܐ̈ . ‏ ‏ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܩܢܝܢܐ : ܥܠܡܐ ܫܒܪܐ ܡܢ ܣܟܗ . ܘܟܠ ܐܢܫ ܐܡܢ ܘܐܬܦܠܓ : ܘܗܘܐ ܒܬܪ ܐܘܚܪ ܠܗ ܝܘܡܐ ܕܚܝܐ̈ : ܘܐܒܣܝܘ ܣܟܠܐ̈ ܒܡܘܠܟܢܐ ܀ ܢܦܩ ܠܗ
IsaacAnt:memHom ܥܢܐ̈ : ܠܬܠܟ ܐܬܐ ܕܢܢܣܝܟ ܀ ܪܥܐ ܠܟ ܘܡܗܪܪ ܠܟ : ܘܐܢ ܬܦܠ ܠܗ ܒܬܪ ܛܝܪܐ ܨܝܕ ܫܠܕܐ̈ : ܠܘܬ ܥܘܬܪܐ ܦܪܚ ܫܟܢ . ‏ ‏ܐܝܟ ܕܐܒܐ
IsaacAnt:memHom ܛܒܝܐ : ܘܐܝܟ ܢܨܐ ܒܬܪ ܝܘܢܐ ܀ ܪܕܦ ܠܟ ܕܟܒܪ ܬܟܬܪ : ܘܢܪܡܐ ܒܬܪ ܀ ܪܥܐ ܠܟ ܘܡܗܪܪ ܠܟ : ܘܐܢ ܬܦܠ ܠܗ ܣܪܚ ܠܟ . ‏ ‏ܐܝܟ ܐܪܝܐ
IsaacAnt:memHom ܝܘܢܐ ܀ ܪܕܦ ܠܟ ܕܟܒܪ ܬܟܬܪ : ܘܢܪܡܐ ܢܝܪܗ ܥܠ ܨܘܪܟ . ‏ ‏ܠܐ ܒܬܪ : ܘܐܢ ܬܦܠ ܠܗ ܣܪܚ ܠܟ . ‏ ‏ܐܝܟ ܐܪܝܐ ܒܬܪ ܛܒܝܐ : ܘܐܝܟ ܢܨܐ
IsaacAnt:memHom ܙܒܢܐ : ܡܦܢܐ ܐܢܐ ܠܟ ܫܪܟܢܐ . ܒܝܫ ܗܘ ܕܗܒܐ ܡܢ ܚܡܪܐ : ܒܬܪ . ܐܚܙܐ ܡܢܐ ܣܥܪ ܐܢܬ : ܡܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܐܫܡܥܬܟ ܀ ܘܐܢ ܬܒܥܝܢܝ
IsaacAnt:memHom ܠܐ ܥܢܐ . ܠܐܠܗܐ ܕܡܐ ܒܕܝܢܘܗܝ̈ : ܕܒܐܦܝ̈ ܢܦܫܗ ܠܐ ܢܣܒ ܀ ܒܬܪ : ܟܠ ܕܒܟܣܝܐ ܡܟܣܝ ܠܝ ܀ ܪܥܝܢܝ ܒܐܦܝ̈ ܠܐ ܢܣܒ : ܨܒܝܢܝ
IsaacAnt:memHom ܢܨܚܢܐ̈ . ܢܣܩ ܫܘܒܚܐ ܠܐܠܗܐ : ܐܢܐ ܐܦ ܐܢܬ ܥܡ ܟܠܢܫ ܀ ‏ ܒܬܪ : ܘܬܐ ܩܢܝ ܥܘܬܪܐ ܫܪܝܪܐ ܀ ܐܪܦܐ ܐܝܕܐ ܒܩܢܝܢܐ̈ : ܘܪܗܛ
IsaacAnt:memHom ܢܘܚܡܐ ܀ ܢܨܘܡܘܢ ܬܘܒ ܝܚܝܕܝܐ̈ : ܐܝܟ ܨܘܡܗ ܕܗܘ ܛܢܢܐ . ‏ ܒܬܪ ܘܗܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܬܚܘܝܬܐ . ‏ ‏ܘܡܥܠܡܐ ܠܗܘܢ ܛܝܒܘܬܐ : ܒܥܕܢ
IsaacAnt:memHom ܩܕܡܐ̈ ܐܢܬ : ܬܐ ܐܠܦܟ ܨܘܡܐ ܕܬܪܝܢ . ܕܟܕ ܠܥܣ ܐܢܬ ܨܐܡ ܐܢܬ ܒܬܪ ܥܘܠܐ . ܕܨܘܡܟ ܕܟܝܐ ܢܬܩܒܠ : ܩܕܡ ܡܪܟ ܘܝܗܒ ܐܓܪܟ ܀ ܐܢ ܕܝܢ
IsaacAnt:memHom ܕܗܒܐ ܗܐ ܪܗܛ ܀ ܟܘܡܪܐ ܕܝܗܒ ܠܐܚܪܢܐ̈ : ܝܡܐ ܘܝܒܫܐ ܗܐ ܚܕܪ ܒܬܪ ܒܫܡܝܐ : ܒܥܦܪܐ ܣܐܡ ܣܝܡܬܗ̈ . ܟܗܢܐ ܕܡܥܬܪ ܣܓܝܐܐ̈ :
IsaacAnt:memHom ܕܚܬܡ ܫܘܚܢܐ : ( ܓܢܒܬ ܠܗ̇ ܚܠܕܝܬܐ ܀ ܐܝܬ ܕܟܦܝܦܢ̈ ܠܗ ܒܬܪ ܕܚܙܐ ܀ ܡܢ ܐܘܬܪ ܣܡܐ ܩܕܡܐ : ܕܥܛܦ ܘܐܬܐ ܟܘܪܗܢܐ . ܕܡܢ
IsaacAnt:memHom ܫܘܦܪܐ ܕܦܪܨܘܦܗ . ( ܘܩܒܠ ܦܘܪܣܝܐ ܕܠܒܪ : ܘܠܐ ܐܫܠܡ ܒܬܪ ܐܬܠܝܛܐ ܚܝܨܐ : ܕܠܐ ܐܬܪܦܝ ܐܟܘܬܟ ܀ ܐܫܬܒܝܬ ܗܘܬ ܫܛܝܬܐ :
IsaacAnt:memHom ܚܕ . ܐܬܘܬܐ̈ ܓܝܪ ܕܐܡܪ ܠܢ : ܗܐ ܩܥܝܢ̈ ܐܝܟ ܫܝܦܘܪܐ̈ ܀ ܒܬܪ ܢܚܙܐ ܪܘܡܝܢܗ ܀ ܡܣܒܪܢܐ̈ ܗܐ ܡܬܒܠܗܝܢ : ܐܦ ܬܟܒܝܢ ܚܕ