simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܢܘܚ . ܢܐܙܠ ܒܬܪ ܡܨܥܝܐ̈ : ܐܒܪܡ
IsaacAnt:memHom : ܡܢ ܥܘܠܢ ܒܬܪ ܕܒܠܥܢ . ܢܣܒܝܢܢ
IsaacAnt:memHom ܀ ܘܐܢ ܬܒܥܝܢܝ ܒܬܪ ܙܒܢܐ : ܡܦܢܐ
IsaacAnt:memHom . ‏ ‏ܕܗܝܕܝܢ ܒܬܪ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ : ܐܡܪܬ̥
IsaacAnt:memHom ܢܐܙܠ : ܘܐܬܥܪܡ ܒܬܪ ܕܐܙܠ ܀ ܚܙܐ
IsaacAnt:memHom ܥܒܕ ܒܪܝܬܐ̈ : ܒܬܪ ܦܘܩܕܢܐ ܘܡܠܬܐ .
IsaacAnt:memHom ܟܘܪܗܢܐ . ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܚܬܡ ܫܘܚܢܐ :
IsaacAnt:memHom ܠܫܪܪܐ : ܘܪܗܛܘ ܒܬܪ ܡܡܘܢܐ . ܡܣܟܢܐ
IsaacAnt:memHom ܀ ܗܢ ܩܠܐ ܒܬܪ ܟܠ ܐܢܫ :
IsaacAnt:memHom ܡܢ ܣܟܠܘ : ܒܬܪ ܣܟܠܘ ܢܨܪܦ ܠܢ
IsaacAnt:memHom ‏ ‏ܘܫܢܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܝܬ : ܘܫܒܩܬ
IsaacAnt:memHom ܐܝܟ ܓܠܠܐ̈ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ : ܪܗܛܝܢ
IsaacAnt:memHom ܐܦ ܬܟܒܝܢ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ . ܐܬܘܬܐ̈
IsaacAnt:memHom ܢܬܟܐܪ ܀ ܒܬܪ ܒܬܪ ܢܣܬܕܪܘܢ : ܛܟܣܐ̈
IsaacAnt:memHom ܠܝ ܥܠܠܬܐ̈ . ܒܬܪ ܐܪܝܐ ܫܕܪܬܟ :
IsaacAnt:memHom . ܠܐ ܐܙܠ ܒܬܪ ܩܠܐ̈ : ܕܕܪܝܟ
IsaacAnt:memHom : ܠܐ ܨܪܬ̥ ܒܬܪ ܐܕܡ . ܙܪܥܬ
IsaacAnt:memHom ܗܘܬ ܫܛܝܬܐ : ܒܬܪ ܫܘܦܪܐ ܕܦܪܨܘܦܗ .
IsaacAnt:memHom ܛܢܦܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܟܠ ܘܐܫܬܝ :
IsaacAnt:memHom . ܘܚܙܝ ܬܘܒ ܒܬܪ ܙܒܢܐ : ܕܥܠܡܐ