simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܡܨܥܝܐ̈ : ܐܒܪܡ ܘܡܘܫܐ ܐܦ ܝܫܘܥ ܀ ܢܠܒܘܟ ܐܘܪܚܐ ܕܐܚܪܝܐ̈ ܒܬܪ ܀ ܢܪܕܐ ܒܬܪ ܩܕܡܝܐ̈ : ܗܒܝܠ ܘܚܢܘܟ ܘܒܬܪ ܢܘܚ . ܢܐܙܠ
IsaacAnt:memHom ܕܒܠܥܢ . ܢܣܒܝܢܢ ܐܦ ܝܘܡܢܐ : ܫܘܒܩܢܐ ܚܠܦ ܡܪܕܘܬܐ ܀ ܐܣܝܐ ܒܬܪ ܠܢ ܥܠ ܕܚܛܝܢܢ ܀ ܘܐܝܟ ܕܐܬܚܣܝܢ ܡܢ ܠܘܩܕܡ : ܡܢ ܥܘܠܢ
IsaacAnt:memHom ܙܒܢܐ : ܡܦܢܐ ܐܢܐ ܠܟ ܫܪܟܢܐ . ܒܝܫ ܗܘ ܕܗܒܐ ܡܢ ܚܡܪܐ : ܒܬܪ . ܐܚܙܐ ܡܢܐ ܣܥܪ ܐܢܬ : ܡܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܐܫܡܥܬܟ ܀ ܘܐܢ ܬܒܥܝܢܝ
IsaacAnt:memHom ܬܪܬܝܗܝܢ̈ : ܐܡܪܬ̥ ܗܝ ܕܚܕܝܘܬܐ ܀ ܕܚܙܝܢ ܫܘܒܚܗ ܐܝܟ ܒܬܪ ܀ ܒܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܟܬܒܬ̥ : ܕܐܠܗܘܬܐ ܘܕܦܓܪܐ . ‏ ‏ܕܗܝܕܝܢ
IsaacAnt:memHom ܕܐܙܠ ܀ ܚܙܐ ܛܠܝܐ ܚܘܨܦܗ ܕܥܡܐ : ܘܗܦܟ ܠܗ ܕܒܝ ܢܬܥܕܠ . ܐܢܐ ܒܬܪ ܘܕܥܨܝܬܗ ܥܪܝܡܐ ܗܘܐ ܠܗ . ܐܬܬܡܡ ܗܘܐ ܕܠܐ ܢܐܙܠ : ܘܐܬܥܪܡ
IsaacAnt:memHom ܦܘܩܕܢܐ ܘܡܠܬܐ . ܒܚܕ ܪܡܙܐ ܕܪܦܦ ܥܝܢܐ : ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܠܚܘܕ ܒܬܪ ܟܕ ܠܐ ܠܐܐ : ܒܪܦܦ ܥܝܢܐ ܠܒܪܝܬܐ ܀ ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܥܒܕ ܒܪܝܬܐ̈ :
IsaacAnt:memHom ܕܚܬܡ ܫܘܚܢܐ : ( ܓܢܒܬ ܠܗ̇ ܚܠܕܝܬܐ ܀ ܐܝܬ ܕܟܦܝܦܢ̈ ܠܗ ܒܬܪ ܕܚܙܐ ܀ ܡܢ ܐܘܬܪ ܣܡܐ ܩܕܡܐ : ܕܥܛܦ ܘܐܬܐ ܟܘܪܗܢܐ . ܕܡܢ
IsaacAnt:memHom ܡܡܘܢܐ . ܡܣܟܢܐ ܕܐܡܪ ܩܘܫܬܐ : ܓܥܝܪ ܗܘ ܣܓܝ ܠܫܠܝܛܐ ܀ ܒܬܪ : ܘܡܪܚܡ ܠܐܝܢܐ ܕܩܢܐ ܠܗ ܀ ܒܕܓܘܢ ܫܒܩܘܗܝ ܠܫܪܪܐ : ܘܪܗܛܘ
IsaacAnt:memHom ܟܠ ܐܢܫ : ܦܐܫ ܒܐܪܥܐ ܒܥܘܢܕܢܐ . ܘܗܕܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܡܪܦܐ : ܒܬܪ . ܢܚܙܐ ܡܢ ܚܣܝܪܝܢܢ : ܕܠܡܚܙܩ ܠܢ ܒܬܪܗܘܢ ܀ ܗܢ ܩܠܐ
IsaacAnt:memHom ܣܟܠܘ ܢܨܪܦ ܠܢ ܀ ܒܘܚܪܢܐ ܩܕܡ ܝܗܒ ܠܢ : ܕܥܒܕܐ̈ ܕܥܘܠܐ ܒܬܪ ܣܓܝ ܒܪܘܝܐ : ܕܠܝܨܪܢ ܐܓܥܠ ܫܒܛܐ . ܕܟܕ ܠܐ ܟܠܐ ܡܢ ܣܟܠܘ :
IsaacAnt:memHom ܕܐܫܬܝܬ : ܘܫܒܩܬ ܫܩܝܐ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܀ ܥܠܬ̥ ܠܚܠܘܠܐ ܕܟܢܫܗ̇ ܒܬܪ ܫܩܝܐ ܚܠܝܐ : ܕܡܙܓܬ̥ ܠܝ ܒܗ̇ ܛܝܒܘܬܐ . ‏ ‏ܘܫܢܝܬ ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܚܕ : ܪܗܛܝܢ ܒܐܦܐ̈ ܓܘܢܢܐ̈ . ܐܝܟ ܗܢܐ ܢܚܬܐ ܡܡܬܘܡ : ܠܐ ܩܡ ܒܬܪ ܠܓܘܢܐ̈ ܫܪܝܢ ܒܗ : ܨܘܒܥܢܐ̈ ܕܟܠܥܕܢܝܢ̈ ܀ ܐܝܟ ܓܠܠܐ̈ ܚܕ
IsaacAnt:memHom ܚܕ . ܐܬܘܬܐ̈ ܓܝܪ ܕܐܡܪ ܠܢ : ܗܐ ܩܥܝܢ̈ ܐܝܟ ܫܝܦܘܪܐ̈ ܀ ܒܬܪ ܢܚܙܐ ܪܘܡܝܢܗ ܀ ܡܣܒܪܢܐ̈ ܗܐ ܡܬܒܠܗܝܢ : ܐܦ ܬܟܒܝܢ ܚܕ
IsaacAnt:memHom ܢܣܬܕܪܘܢ : ܛܟܣܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܐܝܟ ܕܪܓܐ̈ . ܘܕܠܐ ܡܫܠܡ ܩܢܘܢܐ ܒܬܪ . ܢܒܝܐ̈ ܢܗܘܘܢ ܬܩܘܠܐ̈ : ܘܐܝܢܐ ܕܙܐܠ ܢܬܟܐܪ ܀ ܒܬܪ
IsaacAnt:memHom ܐܪܝܐ ܫܕܪܬܟ : ܠܐ ܬܝܬܐ ܬܥܠܐ ܚܠܦܘܗܝ ܀ ܕܬܩܢܐ ܢܦܫܟ ܒܬܪ ܡܬܠܚ ܡܚܬ ܀ ܨܝܕ ܚܟܡܬܐ̈ ܥܕܪܬܟ : ܠܐ ܬܝܬܐ ܠܝ ܥܠܠܬܐ̈ .
IsaacAnt:memHom ܩܠܐ̈ : ܕܕܪܝܟ ܗܘ ܥܠ ܣܘܥܪܢܐ ܀ ܕܗܕܐ ܐܪܥܐ ܐܝܟ ܚܠܡܐ ܗܝ : ܒܬܪ ܀ ܡܢܢ ܗܘ ܡܬܛܦܝܣ ܒܠܚܘܕ : ܘܦܝܣܐ ܕܐܢܫ ܠܐ ܡܩܒܠ . ܠܐ ܐܙܠ
IsaacAnt:memHom ܐܕܡ . ܙܪܥܬ ܣܘܢܩܢܐ ܒܦܪܚܬܐ̈ : ܕܡܢܐ ܬܥܡܠ ܬܬܩܢ ܠܗ̇ ܀ ܒܬܪ : ܡܢ ܝܠܕܐ ܩܕܡܐ ܦܣܩܬ̥ ܀ ܘܐܠܘ ܪܓܙܬ̥ ܪܒܘܬܟ : ܠܐ ܨܪܬ̥
IsaacAnt:memHom ܫܘܦܪܐ ܕܦܪܨܘܦܗ . ( ܘܩܒܠ ܦܘܪܣܝܐ ܕܠܒܪ : ܘܠܐ ܐܫܠܡ ܒܬܪ ܐܬܠܝܛܐ ܚܝܨܐ : ܕܠܐ ܐܬܪܦܝ ܐܟܘܬܟ ܀ ܐܫܬܒܝܬ ܗܘܬ ܫܛܝܬܐ :
IsaacAnt:memHom ܕܐܟܠ ܘܐܫܬܝ : ܚܛܝܬܐ ܒܓܠܝܐ ܫܡܫ ܗܘܐ ܀ ܕܒܛܠܘ ܗܘܘ ܡܢ ܒܬܪ ܒܛܠܢܗ ܀ ܐܦ ܗܘ ܥܡܐ ܕܒܕܒܪܐ : ܐܚܢܦ ܗܘܐ ܒܥܐܕܐ ܛܢܦܐ . ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܙܒܢܐ : ܕܥܠܡܐ ܘܥܘܬܪܗ ܫܒܩ ܠܗ ܀ ܩܪܘܒ ܗܫܐ ܚܙܝ ܠܦܐܝܘܬܗ : ܒܬܪ ܚܘܪ ܒܗ ܒܥܬܝܪܐ ܝܘܡܢ : ܟܕ ܗܘ ܒܥܠܡܐ ܘܒܥܘܬܪܗ . ܘܚܙܝ ܬܘܒ