simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܠܗ : ܕܢܝܬܝܘܗܝ ܒܬܪ ܥܘܕܪܢܗ . ܐܝܬ
IsaacAnt:memHom ܐܠܐܐ : ܠܡܪܗܛ ܒܬܪ ܝܕܥܬܟ ܀ ܐܝܟ
IsaacAnt:memHom ܕܬܫܬܪܓܠ : ܘܬܛܥܐ ܒܬܪ ܕܪܘܫܐ̈ . ‏
IsaacAnt:memHom ܫܘܪܝܗ : ܕܬܪܗܛ ܒܬܪ ܫܘܠܡܗ . ܕܡܘܬ̥ܗ
IsaacAnt:memHom ܕܢܘܕܘܢ . ܢܦܩܘ ܒܬܪ ܝܩܝܪܬܐ̈ : ܟܕ
IsaacAnt:memHom ܠܗ : ܠܡܘܬܐ ܒܬܪ ܦܪܨܘܦܐ . ‏
IsaacAnt:memHom ܒܝܢܬܗܘܢ ܀ ‏ ܒܬܪ ܓܝܪ ܓܘܢܚܐ̈ ܕܗܘܘ
IsaacAnt:memHom ‏ ‏ܘܫܢܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܝܬ : ܘܫܒܩܬ
IsaacAnt:memHom ܫܥܒܕ ܥܡܡܐ̈ : ܒܬܪ ܕܣܠܩ ܡܢ ܒܒܠ
IsaacAnt:memHom . ‏ ‏ܕܗܝܕܝܢ ܒܬܪ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ : ܐܡܪܬ̥
IsaacAnt:memHom : ܡܕܡ ܚܕܬ ܒܬܪ ܙܒܢܐ . ‏
IsaacAnt:memHom ܨܒܝܬ : ܕܬܣܟܐ ܒܬܪ ܕܗܘܐ ܀ ܘܐܝܢܐ
IsaacAnt:memHom ‏ ‏ܘܡܢܗ ܬܘܒ ܒܬܪ ܩܠܝܠ‏ ‏ܠܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ
IsaacAnt:memHom ܒܗ̇ : ܘܢܓܕܬܗ ܒܬܪ ܛܥܡܗ̇ ܀ ܗܫܐ