simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܓܝܪ ܓܘܢܚܐ̈ ܕܗܘܘ : ܒܥܠܬܐ ܗܕܐ ܒܓܘ ܟܪܟܐ . ‏ܗܘܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܬܪ . ‏ ‏ܐܪܬܕܟܣܘ̈ ܘܦܠܝܓܐ̈ : ܘܬܟܬܘܫܐ ܙܩܝܦ ܒܝܢܬܗܘܢ ܀ ‏
IsaacAnt:memHom : ܟܠ ܕܐܡܪ ܬܘܪܨܐ ܣܩܪܘܗܝ ܀ ܡܢ ܝܫܘܥ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ : ܟܠ ܒܬܪ ܢܐܚܘܕ ܒܩܢܘܡܢ : ܘܚܣܕܐ ܕܐܢܫܐ ܠܐ ܢܕܚܠܢ . ܕܡܢ ܡܪܢ ܒܬܪ
IsaacAnt:memHom ܫܘܦܪܟ : ܕܡܢ ܐܕܡܬܐ ܡܫܟܚ ܠܟ . ‏ ‏ܘܝܐܝܘܬܟ ܟܠܗ̇ ܥܘܦܝܐ ܒܬܪ ‏ ‏ܦܐܝܘܬܟ ܐܢ ܡܬܥܩܒܐ : ܡܢ ܢܦܬܐ ܫܘܚ ܨܘܪܬܟ̈ ܀ ܐܢ ܥܠ ܐܢܫ
IsaacAnt:memHom ܢܘܚܡܐ ܀ ܬܐ ܘܐܬܒܩܐ ܒܐܚܪܢܐ̈ : ܕܩܪܝܢ ܒܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܒܬܪ : ܐܬܪܥܡܘ ܥܠ ܟܐܢܘܬܐ . ܕܠܐ ܝܠܦܘ ܥܠ ܗܘ ܕܝܢܐ : ܕܗܘܐ
IsaacAnt:memHom ܪܕܘܦܗ ܀ ܡܢܘ ܟܪܝܗܐ ܕܒܚܫܘܗܝ̈ : ( ܠܩܪܒܐ ܪܗܛ ܥܐܠ . ܘܚܠܦ ܒܬܪ : ܘܒܥܐ ܠܗ ܟܡܐܢܐ ܘܥܪܩ . ܘܐܝܬ ܕܫܡܛ ܓܐܪܐ ܡܢܗ : ܘܪܗܛ
IsaacAnt:memHom ܕܣܠܩ ܡܢ ܒܒܠ ܀ ܒܗ̇ ܚܕܬ ܘܒܢܐ ܩܘܕܫܐ : ܕܚܪܒ ܗܘܐ ܫܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܝܫܘܥ : ܘܗܘܐ ܟܘܡܪܐ ܘܐܠܗܐ . ‏ ‏ܘܐܝܟ ܝܫܘܥ ܫܥܒܕ ܥܡܡܐ̈ :
IsaacAnt:memHom ܕܐܣܓܝܘ ܐܬܕܪܫܘ ܀ ܫܡܥ ܐܢܐ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ : ܪܕܝܐ̈ ܗܘܘ ܒܬܪ ܝܘܠܦܢܐ : ܣܓܝܐܐ ܘܕܠܐ ܟܝܠܐ . ‏ ‏ܐܝܟܢܐ ܛܥܘ ܚܟܝܡܐ̈ :
IsaacAnt:memHom ܩܕܡܝܐ̈ : ܗܒܝܠ ܘܚܢܘܟ ܘܒܬܪ ܢܘܚ . ܢܐܙܠ ܒܬܪ ܡܨܥܝܐ̈ : ܒܬܪ ܩܘܫܬܐ . ܘܐܝܢܐ ܕܪܦܐ ܠܥܒܕܐ : ܢܚܘܨ ܐܝܕܗ ܒܫܪܪܐ ܀ ܢܪܕܐ
IsaacAnt:memHom ܚܘܪܒܐ ܀ ܗܐ ܣܒܝܟܐ ܒܪܫ ܛܘܪܐ̈ : ܘܡܚܐ ܪܫܗ̇ ܒܥܩܒܝܗܘܢ̈ . ܒܬܪ ܘܠܕܒܪܐ ܦܚܬ ܢܦܩܬ . ܟܕܢܬܗ ܠܫܝܢܐ ܒܓܘ ܢܝܪܗ̇ : ܘܗܐ ܪܕܦܐ
IsaacAnt:memHom ܩܢܝܢܐ : ܥܠܡܐ ܫܒܪܐ ܡܢ ܣܟܗ . ܘܟܠ ܐܢܫ ܐܡܢ ܘܐܬܦܠܓ : ܘܗܘܐ ܒܬܪ ܐܘܚܪ ܠܗ ܝܘܡܐ ܕܚܝܐ̈ : ܘܐܒܣܝܘ ܣܟܠܐ̈ ܒܡܘܠܟܢܐ ܀ ܢܦܩ ܠܗ
IsaacAnt:memHom ܛܒܝܐ : ܘܐܝܟ ܢܨܐ ܒܬܪ ܝܘܢܐ ܀ ܪܕܦ ܠܟ ܕܟܒܪ ܬܟܬܪ : ܘܢܪܡܐ ܒܬܪ ܀ ܪܥܐ ܠܟ ܘܡܗܪܪ ܠܟ : ܘܐܢ ܬܦܠ ܠܗ ܣܪܚ ܠܟ . ‏ ‏ܐܝܟ ܐܪܝܐ
IsaacAnt:memHom ܝܘܢܐ ܀ ܪܕܦ ܠܟ ܕܟܒܪ ܬܟܬܪ : ܘܢܪܡܐ ܢܝܪܗ ܥܠ ܨܘܪܟ . ‏ ‏ܠܐ ܒܬܪ : ܘܐܢ ܬܦܠ ܠܗ ܣܪܚ ܠܟ . ‏ ‏ܐܝܟ ܐܪܝܐ ܒܬܪ ܛܒܝܐ : ܘܐܝܟ ܢܨܐ
IsaacAnt:memHom ܙܒܢܐ : ܡܦܢܐ ܐܢܐ ܠܟ ܫܪܟܢܐ . ܒܝܫ ܗܘ ܕܗܒܐ ܡܢ ܚܡܪܐ : ܒܬܪ . ܐܚܙܐ ܡܢܐ ܣܥܪ ܐܢܬ : ܡܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܐܫܡܥܬܟ ܀ ܘܐܢ ܬܒܥܝܢܝ
IsaacAnt:memHom ܢܘܚܡܐ ܀ ܢܨܘܡܘܢ ܬܘܒ ܝܚܝܕܝܐ̈ : ܐܝܟ ܨܘܡܗ ܕܗܘ ܛܢܢܐ . ‏ ܒܬܪ ܘܗܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܬܚܘܝܬܐ . ‏ ‏ܘܡܥܠܡܐ ܠܗܘܢ ܛܝܒܘܬܐ : ܒܥܕܢ
IsaacAnt:memHom ܩܕܡܐ̈ ܐܢܬ : ܬܐ ܐܠܦܟ ܨܘܡܐ ܕܬܪܝܢ . ܕܟܕ ܠܥܣ ܐܢܬ ܨܐܡ ܐܢܬ ܒܬܪ ܥܘܠܐ . ܕܨܘܡܟ ܕܟܝܐ ܢܬܩܒܠ : ܩܕܡ ܡܪܟ ܘܝܗܒ ܐܓܪܟ ܀ ܐܢ ܕܝܢ
IsaacAnt:memHom ܚܕ . ܐܬܘܬܐ̈ ܓܝܪ ܕܐܡܪ ܠܢ : ܗܐ ܩܥܝܢ̈ ܐܝܟ ܫܝܦܘܪܐ̈ ܀ ܒܬܪ ܢܚܙܐ ܪܘܡܝܢܗ ܀ ܡܣܒܪܢܐ̈ ܗܐ ܡܬܒܠܗܝܢ : ܐܦ ܬܟܒܝܢ ܚܕ
IsaacAnt:memHom ܐܒܝܕܐ̈ ܕܢܚܘܢ ܀ ܡܠܬܝ ܐܘܩܕܬܗ ܠܠܒܗ : ܕܐܪܡܝܐ ܕܢܟܪܙ ܒܬܪ : ܥܠ ܕܐܫܬܕܪ ܨܝܕ ܒܝܫܐ̈ . ܥܘܝ̈ ܢܦܫܬܗܘܢ̈ ܥܠ ܕܢܦܩܘ :
IsaacAnt:memHom ܟܠ ܐܢܫ : ܦܐܫ ܒܐܪܥܐ ܒܥܘܢܕܢܐ . ܘܗܕܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܡܪܦܐ : ܒܬܪ . ܢܚܙܐ ܡܢ ܚܣܝܪܝܢܢ : ܕܠܡܚܙܩ ܠܢ ܒܬܪܗܘܢ ܀ ܗܢ ܩܠܐ
IsaacAnt:memHom ܕܗܒܐ ܀ ܟܠ ܕܛܥܡ ܦܐܪܝ̈ ܕܗܒܐ : ܝܕܥ ܗܘ ܕܟܡܐ ܡܪܝܪ . ܘܟܠ ܒܬܪ : ܒܪܚܡܬ ܟܣܦܐ ܠܐ ܢܦܠ . ܘܕܫܪܝܪ ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܘ : ܠܐ ܛܥܐ
IsaacAnt:memHom ܩܢܝܢܐ̈ ܀ ܕܐܢ ܠܡ ܡܠܟܐ ܠܐ ܣܒܥ : ܘܨܦܬܐ ܡܢܗ ܠܐ ܒܛܠܬ̥ . ܒܬܪ ܪܥܝܢܝܗܘܢ̈ . ܘܦܫܘ ܚܟܝܡܐ̈ ܕܠܐ ܢܐܬܘܢ : ܠܡܪܗܛ