simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܕܚܬܡ ܫܘܚܢܐ : ( ܓܢܒܬ ܠܗ̇ ܚܠܕܝܬܐ ܀ ܐܝܬ ܕܟܦܝܦܢ̈ ܠܗ ܒܬܪ ܕܚܙܐ ܀ ܡܢ ܐܘܬܪ ܣܡܐ ܩܕܡܐ : ܕܥܛܦ ܘܐܬܐ ܟܘܪܗܢܐ . ܕܡܢ
IsaacAnt:memHom ܕܝܢ ܥܝܪܘܬܐ : ܗܘܐ ܠܗ ܬܡܢ ܦܘܪܫܢܐ ܀ ܕܐܘܦܝ ܡܫܚܐ ܒܬܪ ܚܛܝܐ̈ ܀ ܫܢܬܗܝܢ ܓܝܪ ܫܘܝܐ ܗܘܬ : ܕܟܠܢܫ ܐܟܚܕ ܡܬܢܚܡ . ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܕܣܠܩ ܡܢ ܒܒܠ ܀ ܒܗ̇ ܚܕܬ ܘܒܢܐ ܩܘܕܫܐ : ܕܚܪܒ ܗܘܐ ܫܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܝܫܘܥ : ܘܗܘܐ ܟܘܡܪܐ ܘܐܠܗܐ . ‏ ‏ܘܐܝܟ ܝܫܘܥ ܫܥܒܕ ܥܡܡܐ̈ :
IsaacAnt:memHom ܕܪܘܫܐ̈ . ‏ ‏ܚܣ ܠܗ̇ ܕܬܛܠܘܡ ܦܘܪܩܢܐ : ܕܥܒܕ ܠܗ̇ ܝܚܝܕܝܐ ܒܬܪ ܗܘ ܘܬܪܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܀ ‏ ܚܣ ܠܗ̇ ‏ܠܥܕܬܐ ܕܬܫܬܪܓܠ : ܘܬܛܥܐ
IsaacAnt:memHom ܗܘ ܥܒܕܐ : ܠܚܕ ܚܕ ܩܪܐ ܒܥܕܢܗ . ܐܝܟ ܚܫܠܬܐ̈ ܕܡܬܐܪܫܢ̈ : ܒܬܪ . ܒܝܬ ܟܠܗܘܢ ܚܕ ܗܘ ܥܒܕܐ : ܘܗܢܘܢ ܦܥܠܝܢ ܫܘܝܐܝܬ ܀ ܘܒܬܪ
IsaacAnt:memHom ܙܒܢܐ . ‏ ‏ܠܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܦܠܓܐ ܗܫܐ : ܘܠܐܚܪܢܐ ܙܒܢܐ ܦܠܓܐ ܀ ܒܬܪ : ܐܘ ܐܟܪܙܝܗܝ ܐܠܗܐ ܀ ܠܐ ܠܡ ܨܒܐ ܐܢܐ ܕܐܟܪܙ : ܡܕܡ ܚܕܬ
IsaacAnt:memHom ܙܒܢܐ : ܕܥܠܡܐ ܘܥܘܬܪܗ ܫܒܩ ܠܗ ܀ ܩܪܘܒ ܗܫܐ ܚܙܝ ܠܦܐܝܘܬܗ : ܒܬܪ ܚܘܪ ܒܗ ܒܥܬܝܪܐ ܝܘܡܢ : ܟܕ ܗܘ ܒܥܠܡܐ ܘܒܥܘܬܪܗ . ܘܚܙܝ ܬܘܒ
IsaacAnt:memHom ܙܒܢܐ : ܡܦܢܐ ܐܢܐ ܠܟ ܫܪܟܢܐ . ܒܝܫ ܗܘ ܕܗܒܐ ܡܢ ܚܡܪܐ : ܒܬܪ . ܐܚܙܐ ܡܢܐ ܣܥܪ ܐܢܬ : ܡܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܐܫܡܥܬܟ ܀ ܘܐܢ ܬܒܥܝܢܝ
IsaacAnt:memHom ܙܒܢܐ ܠܥܬܝܪܐ ܀ ܡܐ ܕܩܡ ܩܨܐ ܥܠ ܬܪܥܗ : ܘܥܠ ܡܘܬܐ ܫܪܐ ܒܬܪ ܒܗ : ܫܘܦܪܗ ܕܥܠܡܐ ܬܚܙܐ ܒܗ . ܗܦܘܟ ܬܘܒ ܘܚܙܝ ܦܪܘܫܐ :
IsaacAnt:memHom ܚܒܪܘܗܝ̈ ܕܓܠܐ̈ ܀ ܘܡܫܪܥ ܠܗ̇ ܡܢ ܨܝܕ ܟܐܢܐ̈ : ܘܒܥܘܠܐ̈ ܒܬܪ ܣܛܢܐ : ܡܠܦܢܐ ܒܫܡ ܙܕܝܩܐ̈ . ܘܡܦܢܐ ܠܗ̇ ܡܢ ܒܝܬ ܩܘܕܫܐ : (
IsaacAnt:memHom ܚܕ . ܐܬܘܬܐ̈ ܓܝܪ ܕܐܡܪ ܠܢ : ܗܐ ܩܥܝܢ̈ ܐܝܟ ܫܝܦܘܪܐ̈ ܀ ܒܬܪ ܢܚܙܐ ܪܘܡܝܢܗ ܀ ܡܣܒܪܢܐ̈ ܗܐ ܡܬܒܠܗܝܢ : ܐܦ ܬܟܒܝܢ ܚܕ
IsaacAnt:memHom ܚܕ : ܪܗܛܝܢ ܒܐܦܐ̈ ܓܘܢܢܐ̈ . ܐܝܟ ܗܢܐ ܢܚܬܐ ܡܡܬܘܡ : ܠܐ ܩܡ ܒܬܪ ܠܓܘܢܐ̈ ܫܪܝܢ ܒܗ : ܨܘܒܥܢܐ̈ ܕܟܠܥܕܢܝܢ̈ ܀ ܐܝܟ ܓܠܠܐ̈ ܚܕ
IsaacAnt:memHom ܚܕ ܥܕ ܚܬܡ . ܚܘܫܒܐ ܠܐ ܡܬܪܥܐ : ܕܗܢܐ ܥܒܕܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܗܘ ܀ ܒܬܪ : ܐܣܟܡܐ̈ ܕܠܟ ܐܫܬܥܝܬ̥ ܀ ܒܚܕ ܡܐܢܐ ܐܬܝܢ ܟܠܗܘܢ : ܚܕ
IsaacAnt:memHom ܚܘܪܒܐ ܀ ܗܐ ܣܒܝܟܐ ܒܪܫ ܛܘܪܐ̈ : ܘܡܚܐ ܪܫܗ̇ ܒܥܩܒܝܗܘܢ̈ . ܒܬܪ ܘܠܕܒܪܐ ܦܚܬ ܢܦܩܬ . ܟܕܢܬܗ ܠܫܝܢܐ ܒܓܘ ܢܝܪܗ̇ : ܘܗܐ ܪܕܦܐ
IsaacAnt:memHom ܛܒܝܐ : ܘܐܝܟ ܢܨܐ ܒܬܪ ܝܘܢܐ ܀ ܪܕܦ ܠܟ ܕܟܒܪ ܬܟܬܪ : ܘܢܪܡܐ ܒܬܪ ܀ ܪܥܐ ܠܟ ܘܡܗܪܪ ܠܟ : ܘܐܢ ܬܦܠ ܠܗ ܣܪܚ ܠܟ . ‏ ‏ܐܝܟ ܐܪܝܐ
IsaacAnt:memHom ܛܥܡܗ̇ ܀ ܗܫܐ ܕܡܢ ܣܘܦܐ̈ ܠܣܘܦܐ̈ : ܐܨܘܬܐ ( ܠܝܫܐ ) ܕܚܝܐ̈ ܒܬܪ ) ܗܘܐ ܕܙܝܙܢܐ̈ . ‏ ‏ܚܕܐ ܚܛܬܐ ܐܫܬܕܝܬ ܒܗ̇ : ܘܢܓܕܬܗ
IsaacAnt:memHom ܝܕܥܬܟ ܀ ܐܝܟ ܕܠܪܚܝܠ ܘܠܠܝܐ : ܡܕܟܬܗ̇ ܡܪܝ ܠܒܪܝܬܟ . ‏ ܒܬܪ : ܐܘ ܥܘܡܩܐ ܕܟܠ ܚܟܡܬܐ̈ . ‏ ‏ܐܦ ܠܝ ܚܘܐ ܕܠܐ ܐܠܐܐ : ܠܡܪܗܛ
IsaacAnt:memHom ܝܘܢܐ ܀ ܪܕܦ ܠܟ ܕܟܒܪ ܬܟܬܪ : ܘܢܪܡܐ ܢܝܪܗ ܥܠ ܨܘܪܟ . ‏ ‏ܠܐ ܒܬܪ : ܘܐܢ ܬܦܠ ܠܗ ܣܪܚ ܠܟ . ‏ ‏ܐܝܟ ܐܪܝܐ ܒܬܪ ܛܒܝܐ : ܘܐܝܟ ܢܨܐ
IsaacAnt:memHom ܝܩܝܪܬܐ̈ : ܟܕ ܙܐܠܝܢ ܡܢ ܡܟܬܐ̈ ܀ ܗܐ ܡܫܐܠܝܢ ܠܓܢܝܚܬܐ̈ : ܒܬܪ ܠܒܟܘ ܫܘܐܠܐ̈ ܩܛܘܠܐ̈ : ܕܢܥܩܒܘܢ ܠܐ ܗܘܐ ܕܢܘܕܘܢ . ܢܦܩܘ
IsaacAnt:memHom ܟܐܢܘܬܐ : ܥܕܡܐ ܠܡܐܟܠ ܙܪܥܘܢܐ̈ ܀ ܚܕܐ ܡܠܬܐ ܨܒܝܢ ܕܐܫܕܐ ܒܬܪ ܀ ܠܦܘܪܫܢܐ ܟܝܢܐ ܢܩܝܦ : ܝܬܝܪ ܡܢܗ ܨܒܝܢܐ . ‏ ‏ܘܐܬܐ