simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom : ܟܠ ܕܐܡܪ ܬܘܪܨܐ ܣܩܪܘܗܝ ܀ ܡܢ ܝܫܘܥ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ : ܟܠ ܒܬܪ ܢܐܚܘܕ ܒܩܢܘܡܢ : ܘܚܣܕܐ ܕܐܢܫܐ ܠܐ ܢܕܚܠܢ . ܕܡܢ ܡܪܢ ܒܬܪ
IsaacAnt:memHom ܐܒܝܕܐ̈ ܕܢܚܘܢ ܀ ܡܠܬܝ ܐܘܩܕܬܗ ܠܠܒܗ : ܕܐܪܡܝܐ ܕܢܟܪܙ ܒܬܪ : ܥܠ ܕܐܫܬܕܪ ܨܝܕ ܒܝܫܐ̈ . ܥܘܝ̈ ܢܦܫܬܗܘܢ̈ ܥܠ ܕܢܦܩܘ :
IsaacAnt:memHom ܐܕܡ . ܙܪܥܬ ܣܘܢܩܢܐ ܒܦܪܚܬܐ̈ : ܕܡܢܐ ܬܥܡܠ ܬܬܩܢ ܠܗ̇ ܀ ܒܬܪ : ܡܢ ܝܠܕܐ ܩܕܡܐ ܦܣܩܬ̥ ܀ ܘܐܠܘ ܪܓܙܬ̥ ܪܒܘܬܟ : ܠܐ ܨܪܬ̥
IsaacAnt:memHom ܐܪܝܐ ܫܕܪܬܟ : ܠܐ ܬܝܬܐ ܬܥܠܐ ܚܠܦܘܗܝ ܀ ܕܬܩܢܐ ܢܦܫܟ ܒܬܪ ܡܬܠܚ ܡܚܬ ܀ ܨܝܕ ܚܟܡܬܐ̈ ܥܕܪܬܟ : ܠܐ ܬܝܬܐ ܠܝ ܥܠܠܬܐ̈ .
IsaacAnt:memHom ܒܘܨܪܝ ܠܐ ܬܐܬܐ ܀ ܚܘܪ ܒܐܠܗܐ ܘܒܟܬܒܘܗܝ̈ : ܕܗܢܘܢ ܐܢܘܢ ܒܬܪ ܬܠܡܝܕܐ : ܐܢ ( ܦܗܐ ܐܢܐ ܡܢ ܐܘܪܚܐ . ܘܐܢ ܚܙܝܬ ܒܝ ܫܘܟܪܐ :
IsaacAnt:memHom ܒܬܪ : ܟܠ ܕܐܡܪ ܬܘܪܨܐ ܣܩܪܘܗܝ ܀ ܡܢ ܝܫܘܥ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ : ܒܬܪ ܫܪܪܐ ܢܐܚܘܕ ܒܩܢܘܡܢ : ܘܚܣܕܐ ܕܐܢܫܐ ܠܐ ܢܕܚܠܢ . ܕܡܢ ܡܪܢ
IsaacAnt:memHom ܒܬܪ ܢܣܬܕܪܘܢ : ܛܟܣܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܐܝܟ ܕܪܓܐ̈ . ܘܕܠܐ ܡܫܠܡ ܒܬܪ ܢܬܦܪܣܐ . ܢܒܝܐ̈ ܢܗܘܘܢ ܬܩܘܠܐ̈ : ܘܐܝܢܐ ܕܙܐܠ ܢܬܟܐܪ ܀
IsaacAnt:memHom ܓܝܪ ܓܘܢܚܐ̈ ܕܗܘܘ : ܒܥܠܬܐ ܗܕܐ ܒܓܘ ܟܪܟܐ . ‏ܗܘܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܬܪ . ‏ ‏ܐܪܬܕܟܣܘ̈ ܘܦܠܝܓܐ̈ : ܘܬܟܬܘܫܐ ܙܩܝܦ ܒܝܢܬܗܘܢ ܀ ‏
IsaacAnt:memHom ܕܐܙܠ ܀ ܚܙܐ ܛܠܝܐ ܚܘܨܦܗ ܕܥܡܐ : ܘܗܦܟ ܠܗ ܕܒܝ ܢܬܥܕܠ . ܐܢܐ ܒܬܪ ܘܕܥܨܝܬܗ ܥܪܝܡܐ ܗܘܐ ܠܗ . ܐܬܬܡܡ ܗܘܐ ܕܠܐ ܢܐܙܠ : ܘܐܬܥܪܡ
IsaacAnt:memHom ܕܐܟܠ ܘܐܫܬܝ : ܚܛܝܬܐ ܒܓܠܝܐ ܫܡܫ ܗܘܐ ܀ ܕܒܛܠܘ ܗܘܘ ܡܢ ܒܬܪ ܒܛܠܢܗ ܀ ܐܦ ܗܘ ܥܡܐ ܕܒܕܒܪܐ : ܐܚܢܦ ܗܘܐ ܒܥܐܕܐ ܛܢܦܐ . ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܕܐܣܓܝܘ ܐܬܕܪܫܘ ܀ ܫܡܥ ܐܢܐ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ : ܪܕܝܐ̈ ܗܘܘ ܒܬܪ ܝܘܠܦܢܐ : ܣܓܝܐܐ ܘܕܠܐ ܟܝܠܐ . ‏ ‏ܐܝܟܢܐ ܛܥܘ ܚܟܝܡܐ̈ :
IsaacAnt:memHom ܕܐܨܠܚܘ ܘܙܟܘ : ܫܩܠܘ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܬܓܝܗܘܢ̈ . ‏ ‏ܘܒܟܝܢܐ ܒܬܪ . ‏ ‏ܕܚܛܦܘ ܘܩܢܘ ܐܪܥܬܐ̈ : ܘܩܢܝܢܐ̈ ܕܫܒܒܝܗܘܢ̈ ܀ ܘܡܢ
IsaacAnt:memHom ܕܐܫܬܝܬ : ܘܫܒܩܬ ܫܩܝܐ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܀ ܥܠܬ̥ ܠܚܠܘܠܐ ܕܟܢܫܗ̇ ܒܬܪ ܫܩܝܐ ܚܠܝܐ : ܕܡܙܓܬ̥ ܠܝ ܒܗ̇ ܛܝܒܘܬܐ . ‏ ‏ܘܫܢܝܬ ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܕܐܬܚܕܬܢܢ : ܠܒܫܢܝܗܝ ܠܐܕܡ ܥܬܝܩܐ ܀ ܡܢ ܕܗܘܝܢ ܐܕܡ ܒܬܪ ܀ ܡܢ ܕܠܒܟܢ ܐܘܪܚܐ ܕܩܘܫܬܐ : ܐܣܓܝܢܢ ܠܢ ܬܘܩܠܬܐ̈ . ‏ ‏ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܕܒܠܥܢ . ܢܣܒܝܢܢ ܐܦ ܝܘܡܢܐ : ܫܘܒܩܢܐ ܚܠܦ ܡܪܕܘܬܐ ܀ ܐܣܝܐ ܒܬܪ ܠܢ ܥܠ ܕܚܛܝܢܢ ܀ ܘܐܝܟ ܕܐܬܚܣܝܢ ܡܢ ܠܘܩܕܡ : ܡܢ ܥܘܠܢ
IsaacAnt:memHom ܕܓܪܥ : ܘܠܐ ܥܢܝܗܝ ܚܝܠܐ ܠܢܨܚܢܐ . ‏ ‏ܓܙܡܐ ܣܝܒܘܬܐ ܒܬܪ . ‏ ‏ܕܗܟܢܐ ܒܨܪ ܚܝܠܗ : ܐܝܟ ܕܢܙܝܪܐ ܒܡܕܟܝܐ ܀ ܓܙܡ ܫܡܫܘܢ
IsaacAnt:memHom ܕܗܒܐ ܀ ܟܠ ܕܛܥܡ ܦܐܪܝ̈ ܕܗܒܐ : ܝܕܥ ܗܘ ܕܟܡܐ ܡܪܝܪ . ܘܟܠ ܒܬܪ : ܒܪܚܡܬ ܟܣܦܐ ܠܐ ܢܦܠ . ܘܕܫܪܝܪ ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܘ : ܠܐ ܛܥܐ
IsaacAnt:memHom ܕܗܒܐ ܗܐ ܪܗܛ ܀ ܟܘܡܪܐ ܕܝܗܒ ܠܐܚܪܢܐ̈ : ܝܡܐ ܘܝܒܫܐ ܗܐ ܚܕܪ ܒܬܪ ܒܫܡܝܐ : ܒܥܦܪܐ ܣܐܡ ܣܝܡܬܗ̈ . ܟܗܢܐ ܕܡܥܬܪ ܣܓܝܐܐ̈ :
IsaacAnt:memHom ܕܗܘܐ ܀ ܘܐܝܢܐ ܩܠܐ ܕܢܘܚܡܐ : ܡܨܐ ܕܢܥܝܪ ܗܝܡܢܘܬܟ . ‏ ‏ܐܢ ܒܬܪ : ܐܘ ܣܢܐ ܦܓܪܗ ܘܛܘܗܡܗ . ‏ ‏ܠܐܝܢܐ ܦܘܪܩܢܐ ܨܒܝܬ : ܕܬܣܟܐ
IsaacAnt:memHom ܕܙܟܐ . ܘܒܨܠܘܬܗ ܐܣܝ ܡܪܥܗ : ܘܐܘܣܦ ܠܗ ܥܠ ܝܘܡܬܗ̈ ܀ ܣܡܐ ܒܬܪ ܘܥܘܡܩܐ ܫܠܝܛܐ ܀ ܒܟܘܪܗܢܐ ܕܡܘܬܐ ܢܦܠ ܗܘܐ : ܚܙܩܝܐ